woensdag 29 april 2015

Picea

Op landgoed De Belten bij Vorden vindt u het Pinetum De Belten; zeker een bezoek waard!
Erg mooi deze Picea in dit jaargetijde met jonge rode kegels .

Hier ziet u drie generaties kegels van een Abiës: de rode is van dit jaar; de bruine van vorig jaar en rechts een aantal "stokjes", dat waren de kegels van 2 jaar geleden waarvan de rijpe zaden inmiddels zijn afgevallen.Beukenboog

Sieraad in de Achterhoek!

Kastanje

Mooi met knop en zich ontvouwend blad.


dinsdag 28 april 2015

Magnolia

Bij de voormalige scholtenboerderij Roerdink in Winterswijk Woold staat deze prachtige Magnolia nu te bloeien!


Nog meer houtkunst

Dit is Gafur Wargerink. Hij maakt prachtige dingen van het hout van allerlei soorten bomen.


Hier maakt hij bijv. wandelstokken uit takken die van nature al in de juiste vorm zijn gegroeid.
Meer over de houtbewerking van Dafur:
http://www.landgoedzomervreugd.nl/Houtbewerking%20Gafur%20Wargerink.php


Jeneverbes en Gaspeldoorn

Deze mooie groepen Jeneverbessen (Juniperus Communis) kom je tegen tijdens de Boelekeerlspad wandeling bij Halle in de buurt van Hengelo/ Zelhem:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2014/08/wandeling-boelekeerlspad-bij-halle.html

De Jeneverbes is een conifeer en inheems:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeneverbes
De struiken met de gele bloemen zijn Gaspeldoorns, niet te verwarren met de Brem, want de bloemen lijken erg op elkaar. Maar, zoals de naam al zegt: de Gaspeldoorn (Ulex europeus) heeft dus doorns in tegenstelling tot de Brem en is inmiddels vrij zeldzaam in ons land.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaspeldoorn.

(Klik op afbeelding voor vergroting).

De doorns van de Gaspeldoorn zijn hier goed te zien.
vrijdag 24 april 2015

Wintergroene Eik

Beetje vreemde vorm gekregen, maar bijzondere soort.
 Volkspark Rijssen.
Bomen landgoed Enghuizen

Wanneer u de Kunstroute op landgoed Enghuizen bij Hummelo loopt (nog t/m Pinksteren), komt u een aantal prachtige monumentale bomen tegen.

 Acacia (Robinia Pseudo Acacia) 

Stam van enorme omvang
Linde in vol ornaatMisschien was dit ooit een knotlinde?
Schitterende Paardenkastanje.

Volop lente!

Beuk met bosanemonen

Haagbeuk

Een volhouder!


De zaailingen

Tonderzwam

Kwamen we tegen op een omgevallen berk.
Volgens de Mycologische Vereniging “kan het de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) zijn, die ook wel op berk voorkomt, maar hij is wit bestoven met de sporen en dat duidt eerder op de Echte tonderzwam (Fomes fomentarius).
Een verschil tussen de twee soorten is dat de korst van de Roodgerande houtzwam bij de verse groeirand plakkerig is en smelt bij verhitting met een vlammetje (was).”
Dat gaan we nog even proberen!zondag 19 april 2015

Baobab of apenbroodboom

Er zijn acht soorten van deze dikstammige bomen, waarvan er één soort in Australië voorkomt, en dat is deze: de Adansonia gibbosa!

Foto ingezonden door een sympathisant.

Lees meer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Baobab

vrijdag 17 april 2015

‘Eflsteden Bijenlint’ in Friesland

In Friesland wordt een aaneengesloten traject van bloemrijke bomen opgezet. Het zogenaamde 'Elfsteden Bijenlint Fryslân' moet helpen bijensterfte terug te dringen.

Het nieuwe bijenlint loopt door dertien gemeenten en volgt in grote lijnen de elfstedenroute. De route is tweehonderd kilometer lang en wordt nergens meer dan vijfhonderd meter onderbroken, zodat bijen in staat zijn de afstand te overbruggen. De voornaamste doelstelling is het bevorderen van een bijvriendelijk beheer van het traject.In de dorpen en steden worden stroken aangepast door middel van ecologisch beheer of door het inzaaien van diverse bloemensoorten waar bijen goed bij gedijen. De bedoeling is dat burgers en gemeenten gaan samenwerken aan nieuwe stukken natuur, gericht op biodiversiteit en natuurherstel, en dat zij kennis met elkaar uitwisselen, elkaar enthousiasmeren en genieten van meer kleur en biodiversiteit in de flora en fauna.

De route maakt zoveel mogelijk contact met 'De Noordelijke Elfstedenvaarroute', waarvan de taluds ook natuurlijk beheerd worden. Zodoende wordt het waardevolle bijengebied groter en het bijenlint versterkt.

Bron: gemeenten Leeuwarderadeel /Boomzorg/ Kelly Kuenen

donderdag 16 april 2015

Massale bomenkap buitengebied Lochem; Bomenstichting Achterhoek trekt zich terug uit overleg met gemeente.

Het volgende persbericht hebben wij 15 april verzonden:

Eind januari gaf de BSA een persbericht uit over de trieste conditie waarin duizenden bomen in het buitengebied van de “Groene Graafschapsgemeente” Lochem verkeren.
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/01/persbericht-30-jan-2015.html

Als gevolg van jarenlang nalaten van wettig verplicht onderhoud, moeten nu versneld zo’n 4000 bomen worden gekapt.
De Stichting riep hierin Lochemers op te reageren via e-mail. Hieraan werd massaal gehoor gegeven; overigens ook door vele toeristen. Reacties varieerden van: “weinig begrip voor deze handelwijze”, tot: “schandalig dat de gemeente Lochem zo weinig respect heeft voor de bomen in het Achterhoekse cultuurlandschap!”.
Immers, uitgaande van een plantafstand tussen deze bomen van gemiddeld 10 meter, gaat het hier dus om een kaalslag langs zo’n 40(!) kilometer aan lanen, een lengte waar tevens de ecologische structuur zal verdwijnen! (Bijv: in een flinke eik huizen al zo’n 400 soorten insecten).

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven uit te zoeken hoe het bomenonderhoud op kostenneutrale wijze kan worden uitgevoerd. Desgevraagd zouden aannemers hebben aangegeven dat dit mogelijk is, waarop de gemeente berekende dat zij dit dan zelf ook kostenneutraal zou moeten kunnen uitvoeren. Hiertoe zou een consortium worden gevormd van een aantal lokale bedrijfjes.
Vorig jaar trok de Raad 2 ton uit om de eerste bomennood te lenigen. En dan was er ook nog een potje over van het project “Beleef de Berkel” dat tevens gebruikt zou kunnen worden.
Belangengroepen werden uitgenodigd om “mee te denken”, zo ook de Bomenstichting Achterhoek. Natuurlijk was de stichting het niet eens met deze kap, maar ging op de uitnodiging in om nog te proberen zoveel mogelijk gezonde bomen te behouden.

Na al een flink aantal malen met een overigens goedwillende ambtenaar om de tafel te hebben gezeten, bleef het nogal om de “hete brij draaien”. (Zoals overigens ook te zien is op de website van de gemeente). De deskundige van de Stichting had inmiddels de kosten die nodig zijn voor bomenbeheer voor Lochem berekend, en geconcludeerd dat het onmogelijk is dit kostenneutraal uit te voeren.
Vraag was dus, waarop de gemeente dan had gebaseerd dat dit wèl mogelijk zou zijn.
Wellicht kon een gesprek met de verantwoordelijke wethouder hier licht op werpen.
Dat bleek helaas niet het geval; de kostenberekening die de gemeente had gemaakt bleek er toch niet te zijn; er waren slechts “prijsindicaties van aannemers en een stagiaire, vol aannames die het proces kunnen verstoren”..
Men was opnieuw niet geïnteresseerd in onze berekeningen.
Ook op vragen over de visie betreffende onderhoud van de ruim 66000 andere bomen van de gemeente, de herplant en het bomenbeheersplan had men geen antwoord. Tevens wilde men geen inzage geven in het bedrag dat nog over zou zijn van het “Beleef de Berkel” potje.
Transparantie…
Nadat de wethouder de stapel met een bloemlezing van de ingezonden e-mailreacties minzaam in ontvangst had genomen, was de BSA dus nog niets opgeschoten. Het kan allemaal nog zo democratisch bedoeld zijn; allemaal mooi met: ”belangengroepen die het proces mogen bewaken en randvoorwaarden mogen aangeven”; ook randvoorwaarden kosten nu eenmaal geld.
Het door de gemeente beoogde kostenneutrale, en natuurlijk ook nog “duurzame”, bomenbeheer, voor nu en tevens voor de komende 30 jaar, zal dus neerkomen op het kappen van veel vitale bomen. Voor kostenneutraal beheer is hout van goede kwaliteit en een goede prijs nodig, en daarvoor zullen uiteindelijk veel meer bomen worden gekapt dan de nu al geplande 4000.

Immers, de vele inmiddels slechte bomen zullen weinig opleveren; die zullen voor biomassa worden verkocht, waarmee de gemeente ook nog eens bijdraagt aan CO2 uitstoot. (En dat terwijl de huidige CO2 problematiek juist om méér bomen vraagt..).
Gezien het uitgangspunt dat alles dus nu en in de komende 30 jaar kostenneutraal moet worden èn de ervaringen met deze gemeente uit het verleden, ziet het er ook niet naar uit dat men in de toekomst wèl budget zal vrijmaken voor bomenbeheer.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de gemeente aan deze vellingsactie ook geen herplantplan gekoppeld. In de jaren naar volwassenheid kosten bomen namelijk veel geld en ook daarna is een jaarlijks bedrag voor onderhoud nodig.

Gezien dit alles zou onze Stichting er dus alleen maar “voor de Bühne” bij zitten;  daaraan kan en wil zij niet meewerken!

Het buitengebied van Lochem zal ingrijpend veranderen. Zo blijft er weinig over van deze "Groene Graafschapsgemeente"..

Bomenstichting Achterhoek,
april 2015


Aanvulling visie BSA d.d. december 2014 op voorgenomen kap 900 bomen gemeente Oude IJsselstreek

Het volgende persbericht hebben wij 16 april verzonden:

In december 2014 heeft de BSA met groenbeheerders van deze gemeente een rondgang gemaakt langs een aantal lanen die representatief zouden zijn m.b.t. de redenen van de voorgenomen dunning.
Hierbij werd ons verzekerd dat het geen bezuinigingsmaatregel betrof, maar dat het uitsluitend ging om een technische c.q. beheersmaatregel. Het feit dat dit nu door de gunstige houtprijs kostenneutraal zou kunnen worden uitgevoerd, zou een positieve bijkomstigheid zijn.
Echter, tijdens de gezamenlijke rondgang op 14 maart van gemeente en de intussen gevormde actiegroep “Kappen Nou”, bleek vrijwel direct dat het juist wel degelijk een bezuinigingsmaatregel betrof! Reden voor de BSA om de zaak nog nader te bekijken en nu alle betreffende lanen onder de loupe te nemen; nu vanuit dit bezuinigingsperspectief.
Zo drong zich daarbij direct de vraag op of hier wel wezenlijk sprake is van “dunning”, waarvoor immers geen kapvergunning nodig is. Criterium zou zijn dat bomen 16 meter van elkaar moeten staan.
Maar wat is de definitie van dunning?
Volgens Wikipedia is dunning een term uit de bosbouw, die wordt gebruikt bij het weghalen van bomen, om de groei van de overblijvende bomen te stimuleren. Dunning zorgt er voor dat de concurrenten van de aangewezen 'toekomstbomen' worden gekapt, zodat deze meer licht en voedingsstoffen krijgen.
Er zijn drie soorten dunning:
1.      Systematische dunning waarbij dus op systematische wijze bomen worden gekapt.
2.      Hoogdunning waarbij de concurrenten van toekomstbomen worden weggekapt.
3.      Laagdunning waarbij concurrenten worden weggenomen die geen kans hebben om te overleven.
De definities 1 en 2 zijn te bosbouwkundig. En, een gemeente is immers geen bosbedrijf!
Definitie 3 lijkt hier min of meer van toepassing, als men dunningsmaatregelen in laan- en wegbeplantingen wil uitvoeren en in het beleid wil opnemen.
Echter zijn de meeste aangemerkte bomen inmiddels al veel te oud en te zwaar om nog voor de term “dunning” in aanmerking te komen. Een wezenlijke dunning had dan al veel eerder moeten plaatsvinden.
Als advies zouden wij willen aangeven:
·        Een gemiddelde maat, waarboven een wegbeplanting niet meer gedund mag worden. In een wegbeplanting die gemiddeld dikker is mogen dan alleen de ‘gevaarlijke’ bomen gezaagd worden, dus niet de dunne en afwijkende exemplaren!!
·        In een wegbeplanting die gemiddeld dunner is wordt, als dat in het beleid is vastgelegd, alleen gezaagd op het moment dat de boomkronen elkaar gaan raken en men het belangrijk vindt dat de bomen de soortspecifieke habitus kunnen ontwikkelen.
Door bovenstaande regels toe te passen op het voornemen van de gemeente Oude IJsselstreek om deze 900 bomen te kappen, zullen veel minder bomen uit het buitengebied hoeven te verdwijnen. Waarmee de prachtige lanenstructuur wèl op verantwoorde wijze in stand wordt gehouden.

Slechts inzake de eiken aan de Munstermanweg, m.u.v. monumentale inlandse eiken aan het einde van de weg ter hoogte van de Hogeweg, kunnen wij het eens zijn met kap; deze bomen zijn inmiddels zichtbaar “op”. Bij veel andere lanen krijgen wij echter sterk de indruk dat er sprake is van “natte vingerwerk” wat betreft de gekozen te kappen bomen. Mooie vitale exemplaren zouden moeten worden gekapt, terwijl mindere mogen blijven staan, zoals bijv. langs de N330.

Er is sprake van achterstallig onderhoud, als gevolg van het feit dat de gemeente eerder geen budget hiervoor over had. Met de huidige gunstige houtprijs kan men misschien kosten neutraal te werk gaan, maar dat kost uiteraard erg veel vitale, en zelfs ook monumentale, bomen. Want kromme, dode en minder vitale bomen leveren immers weinig op. Het slechte hout wordt veelal gebruikt voor bio brandstof, waarmee de gemeente ook nog eens bijdraagt aan de CO2 uitstoot.
De vraag is tevens of de gemeente aan deze actie wel een herplantplan heeft gekoppeld, want jonge bomen kosten, naast de aanschaf, ten minste de eerste 15 jaar ook nogal wat aan onderhoud.

Zou de kap van deze 900 bomen doorgaan, dan bestaat nog gevaar voor de overgebleven bomen, die dan minder schaduw krijgen en daardoor meer zon en wind zullen moeten trotseren. Daartegen is zeker niet elke boom bestand. Vooral bomen met een gladde bast krijgen last van zonnebrand en gaan daardoor in conditie achteruit. Die bomen zouden dan over een paar jaar uiteindelijk ook moeten worden gekapt.
Ook zullen de bomen nadat ze in de laan zijn opgegroeid vervormd overblijven. Het risico dat  bij een storm de overgebleven bomen omwaaien is veel groter en waardoor nog grotere gaten kunnen ontstaan in de wegbeplanting. Bovendien gaat bij kap waar te grote ruimten tussen de bomen ontstaan de ecologische structuur verloren.

Conclusie:
* Er is hier o.i. geen sprake van dunning in de juiste zin van het woord, maar van velling om economische redenen!
* Het betreft hier 900 bomen langs 30(!) lanen, waarmee in dit gebied dus over een lengte van vele kilometers het authentieke streekeigen landschap geweld wordt aangedaan, door op zeer veel plaatsen volwassen bomen uit de rijen te halen! 
Het landschapsbeeld wordt hierdoor vernietigd; en dat beeld is van ons allemaal!
* Het gaat daarbij in de meeste gevallen om éénzijdige laanbeplantingen die niet tijdig zijn gedund, die van beide zijden voldoende licht ontvangen en die geen uitgegroeide habitus hebben, omdat ze dicht bij elkaar zijn opgegroeid en dus als het ware een afgeplatte kroon hebben ontwikkeld.
Deze kroon zal zich, vanwege de leeftijd van de bomen, na ‘dunning’ niet meer herstellen.

De gemeente zou zich inmiddels meer willen richten op “Burgerparticipatie”.
In het geval van deze 900 bomen zou dit beleid uitstekend van toepassing zijn!

Bomenstichting Achterhoek
april 2015

zaterdag 11 april 2015

Eerste ‘proefbomen’ Groene Loper A2-tunnel Maastricht geplant

De eerste proefbomen voor de zogenaamde Groene Loper zijn gisteren geplant. Dat valt te lezen op de website van het Informatiecentrum A2 Maastricht, waar de voortgang van het project wordt bijgehouden.

De herinrichting van de A2 Maastricht is in 2010 gestart. Speerpunten van het project zijn een verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid in ge omgeving en het bieden van kansen voor A2-buurten. Het project bestaat uit de aanleg van een tunnel met vier aparte tunnelbuizen. Bovenop deze tunnel komt een grote bomenlaan.


De eerste bomen, zes zilverlindes, zijn aangeplant om te kijken wat de beste manier is om de bomen te planten en verzorgen. Ze staan daarom nog niet op hun definitieve plek. Het exacte aantal bomen is nog niet vastgesteld, maar verwacht wordt dat er op de Groene Loper 2000 bomen worden aangeplant.

Bron: gemeente Maastricht/ A2 Maastricht

Stad & Groen/ Kelly Kuenen


donderdag 9 april 2015

Startup wil ontbossing tegengaan met boomplantende drones

De Britse start up BioCarbon Engineering heeft een ambitieus plan ontwikkeld om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. Het bedrijf wil drones inzetten om op grote schaal nieuwe bomen aan te planten.

Het concept van BioCarbon Engineering werkt op basis van 'mapping', 'planting' en 'monitoring'. De drones moeten niet alleen ontkiemde zaden planten, maar ook het aan te planten gebied in kaart brengen en -na het planten- monitoren. Op die manier kunnen bomen precies aangeplant worden en, eenmaal geplant, in de gaten worden gehouden. 
De start up laat op haar site weten van mening te zijn dat grootschalige industriële ontbossing het beste kan worden bestreden met behulp van de nieuwste automatiseringstechnologie. Het concept moet niet alleen mankracht en kosten besparen, het aanplanten zou ook veel sneller gaan dan met andere technieken. Het streven van BioCarbon Engineering is om jaarlijks maar liefst 1 miljard bomen aan te planten. Overigens gaat het nog om een concept, of het idee daadwerkelijk werkt moet nog blijken.

Bron: 

BioCarbon Engineering
Boomzorg/ Kelly Kuenen

dinsdag 7 april 2015

Gemeente Bronckhorst renoveert openbaar groen

Gemeente Bronckhorst gaat de aankomende periode het openbaar groen in haar kernen renoveren. De gemeente maakte onlangs de definitieve plannen bekend.

Bronckhorst wil de kwaliteit van het openbaar groen behouden met gelijke of lagere onderhoudskosten. Ze kiest er daarom voor om grote, versleten heestervakken te vervangen door groenelementen die minder onderhoud nodig hebben. In enkele dorpskernen worden daarnaast speelplekken opgeknapt of verwijderd.

Eind 2014 kregen inwoners de kans om hun mening te geven op de conceptplannen. Op basis hiervan heeft de gemeente de definitieve plannen gepresenteerd. Het gaat om renovatie van het groen in de dorpen Hummelo, Hoog Keppel, Laag Keppel, Achter Drempt, Toldijk, Halle en Olburgen.

Bron: 
Stad + Groen/ Kelly Kuenen
Gemeente Bronckhorst

maandag 6 april 2015

Mooi met Hout

Ook gezien tijdens de Lochemse Kunstroute:
Lochemer Wim de Vries maakt houtkunst op verschillende wijzen en vrijwel uitsluitend van omgevallen bomen, takken, etc.
 Een peer van appelhout!
Laadje, gemaakt van een oud aanrechtblad 
met als ladefrontje een stukje bamboe
Geintje..(eiken)
Mooi gebruik gemaakt van de tekening in het hout!
(Vleugels van taxus- en lijf van conifeerhout).
Voor Wim's kleinkind.. 
Gemaakt van gekregen eiken plankjes die 
als afval bij een meubelmaker lagen.

Wilt u nog meer zien van het werk van Wim de Vries?
U kunt een afspraak maken via 0573-254709 of:
de-vries-w@hotmail.com


Houtsculpturen

Tijdens de Lochemse Kunstroute dit Paasweekend kwamen we deze houtsculpturen tegen van Bart Ensing. Gemaakt van hout van een 200 jaar oude olijfboom met deze prachtige structuur.
Bart werkt met in de natuur gevonden hout.


Meer over het beeldend werk van Bart Ensing: 
www.deverbeelding-online.nl
deverbeelding@online.nl

zaterdag 4 april 2015

Kastanjebloedingsziekte

Dordrecht bindt de strijd aan met de kastanjebloedingsziekte. Die kwaal heeft al menige boom in ons land geveld, maar er gloort hoop. De Universiteit Wageningen denkt een medicijn te hebben gevonden.

Het komt er op neer, dat de stammen van zieke bomen worden ingepakt en verwarmd tot 40 à 45 graden celsius. Bij die temperatuur gaan veel bacteriën dood. Deze proef moet uitwijzen of de bomen genezen. Voor het opwarmen van een boom wordt een soort vloerverwarmingsset gebruikt. Bij de boom komt een kachel met waterpomp, die verhit water pompt door slangen, die om de boomstam gewikkeld zijn. Die wordt daarna geïsoleerd met plastic en afgebonden. Of het werkt weet men pas over een paar maanden door te meten hoeveel bacteriën er dan nog in deze boom zitten. 
De proef kost 500 euro per boom.
Uitbottende kastanje aan de Berkel


Bron: Natuur Net Nieuws april 2015

Monumentale oude eiken

In Nederland, waar eikenhout vroeger intensief werd gebruikt, zijn slechts enkele opgaande eiken van meer dan 300 jaar aan te treffen. Hieronder enkele bekende voorbeelden.

De Kroezenboom van Fleringen, Twente; geschatte leeftijd 400 tot 500 jaar.

De Dikke Boom van Verwolde, bij Laren (Gld); geschatte leeftijd 450 jaar.
De Wodanseiken van Wolfheze (Gld); geschatte leeftijd 300 tot 450 jaar.
De Kroezeboom van Ruurlo (Gld); geschatte leeftijd 350 tot 400 jaar.
De Kozakkeneik van Delden (Ov); geschatte leeftijd 350 jaar.
Twee zomereiken met de naam Adam en Eva, Landgoed Stoutenburg-Noord, Amersfoort. De leeftijd van Adam en Eva wordt geschat op 300 tot 400 jaar oud.
De eik in de omgeving van Kasteel Doornenburg (Gld) staat daar bekend als de oudste eikenboom van Nederland met een geschatte leeftijd van 1000 jaar, zoals op het bord staat bij de boom. De eik staat plaatselijk bekend als de "Uiverboom".Oude Eik op Landgoed Kranenkamp/ Diepenveen.De oudste eik in België overtreft alle Nederlandse eiken echter ruimschoots waar het gaat om omvang en de vermoedelijke leeftijd. Deze eik is te vinden in het dorpje Liernu. De dikke eik van Liernu (Frans: Gros Chêne de Liernu) is een zomereik met een omtrek van 14,65 m. De eik wordt beschouwd als de dikste van België.

De boom is sinds 1939 beschermd als monument. Hij heeft een stamomtrek van ruim 14 meter en een leeftijd die door velen wordt geschat op 700 jaar.

Bron: Natuur Net Nieuws april 2015

Iepenpark

In het Friese Burdaard is onlangs een iepenpark geopend.

Dit is onderdeel van het waddenfondsproject 'Herplant iepen in de Waddenregio' dat goed is voor het planten van 7.000 iepen in de Friese en Groninger kustgemeenten. Tussen 2011 en 2017 worden er langs de Friese en Groninger waddenkust respectievelijk 4000 en 3000 iepen herplant. Dat gebeurt vooral langs wegen, op boerenerven en in terpen- en wierdendorpen. Daarmee is de inlandse boom, die vijftien jaar geleden door de snel oprukkende iepziekte op het punt stond te verdwijnen, met een comeback bezig.


Met de komst van het iepenpark wordt ook bijgedragen aan een nevendoel van het waddenproject: het vergroten van de zichtbaarheid van de iep en het delen van de kennis over deze inheemse boom die het winderige en zilte klimaat zo goed verdraagt. 


Bron: Natuur Net Nieuws april 2015
www.bomenoverleven.nl


vrijdag 3 april 2015

Veel eikenprocessierupsen verwacht dit jaar

De eikenprocessierupsen worden dit jaar rond 13 april uit het ei verwacht, net voordat de bladeren aan de eiken komen. Ze zijn daarmee twee weken later dan in 2014. Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Bij een normale ontwikkeling van de temperatuur zullen de eerste rupsen rond 20 mei brandharen krijgen. De conditie van de rupsen in de eitjes is goed, er worden, in tegenstelling tot vorig jaar, vrijwel geen lege eitjes aangetroffen. In combinatie met de gunstige uitvliegomstandigheden vorig jaar zijn dit jaar relatief grote aantallen rupsen te verwachten.
Bron: Boomzorg/ Peter Jansen

donderdag 2 april 2015

Overhandiging prijs aan gemeente Oost Gelre 01 april 2015

Gisteren hebben wij aan de gemeente Oost Gelre, winnares van onze prijsvraag voor "Het Groenste Project in de Achterhoek van 2014", de hiervoor uitgeloofde lindeboom uitgereikt.
Hierbij het woordje dat we daarbij hebben gedaan:

Wij hebben deze prijsvraag uitgeschreven om het belang van bomen in onze mooie Achterhoek te benadrukken. Om zo de bewustwording hiervan onder de bevolking, en vooral ook van de andere gemeenten, een positieve impuls te geven.

De gemeente Oost Gelre draagt volgens de Bomenstichting Achterhoek, door het instellen van de Bomenwacht met het daaruit voortkomende project Mot Kun’n van bedenker Anton Stortelder, hieraan op uitstekende wijze bij. Een gratis boom voor grondeigenaren, waarmee het noodzakelijke planten van bomen voor de toekomst wordt gewaarborgd.

Boom komt er aan!
Oost Gelre heeft zich ook niet, zoals een aantal andere gemeenten, laten verleiden door bezuinigingen. Want helaas worden tegenwoordig steeds meer gezonde bomen gekapt en vaak ook niet meer vervangen door jonge bomen, alleen maar om zo op onderhoud te kunnen besparen. En daardoor komt het Groene Imago van de Achterhoek zo langzamerhand steeds meer onder druk te staan.  
Integendeel: Oost Gelre heeft juist, samen met de Bomenwacht, een bomenbeheerplan voor de komende 50 jaar opgesteld!
En ook wat de klimaatverandering betreft is dat essentieel. Bomen spelen bijv. een belangrijke rol tegen hitte stress. Ook hebben we tegenwoordig in ons land steeds meer te maken met wateroverlast bij storm. Zo drinkt een flinke eik wèl 400 liter per dag, dus dat moeten we ook niet onderschatten.

Wethouder Vincent van Uem maakt het begin van het plantgat.

Oost Gelre is voor onze stichting een verademing; een gemeente die in haar bomenbeleid vooral ook aan de toekomst denkt. Die denkt aan bomenbehoud en niet aan korte termijn centendenken door maar bomen te kappen. En niet, zoals we ook ervaren, een gemeente die alleen mooie, en ook nog dure, rapporten en visies maakt die vervolgens in de la verdwijnen, maar een gemeente die dit beleid ook daadwerkelijk uitvoert.

We hebben alle andere Achterhoekse gemeenten nog ter informatie een mail gestuurd met het voorbeeld van het project Mot Kun’n; en dat heeft in elk geval al opgeleverd dat de gemeente Doetinchem de gratis boom gaat opnemen in haar beleidsplan!
Dus we hopen dan ook van harte dat nog meer Achterhoekse gemeenten zich door dit bomenbeleid van Oost Gelre zullen laten inspireren!

Dit alles samenvattend, vinden wij dat de door onze stichting voor het Groenste Project van 2014 uitgeloofde lindeboom; een Tilia cordata Rancho, oftewel een Winterlinde, welverdiend naar deze gemeente gaat!

Hartelijk gefeliciteerd!
De prijs!