vrijdag 20 mei 2016

Persbericht Laanbomen Lochem 20 mei 2016

Vandaag hebben wij onderstaand persbericht verzonden:

De Lochemse laanbomen vogelvrij?!

Maandag 23 mei wordt de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor Duurzaam Beheer van de laanbomen in het buitengebied in de Lochemse raadsvergadering besproken.
In de afgelopen 1,5 jaar heeft de gemeente met een aantal belanghebbenden hiertoe drie scenario’s samengesteld.
Het College heeft alleen het landschapsscenario voorgelegd aan de Raad; dit scenario zou het breedst worden gedragen door de belanghebbende deelnemers, oftewel: deze vindt men van de drie kwaden nog de beste …
De gedachte achter deze scenario’s is kosten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. Een economisch verdienmodel dus. Dat betekent het kappen van minimaal 680 bomen per jaar en zeker niet alleen bomen die vanwege achterstallig onderhoud (van 11 jaar !) gekapt moeten worden. Maar juist bomen die vanwege hun 'verkoopbaarheid' een goede prijs opbrengen. Daarmee staat de helft van de beeldbepalende bomen in Lochem op de nominatie om gekapt te worden!
Met de gekozen lengte van de kapcyclus van 70 jaar zijn wij het geheel oneens; op zijn minst dient een cyclus van 100 jaar te worden aangehouden, zodat zich ook nog toekomstige monumentale bomen zullen kunnen ontwikkelen. Ook bij het “uitbesteden van werkzaamheden aan dorpsraden” hebben wij nog veel vragen.
De uitvoering zal worden uitbesteed aan een aannemer. Over enige controle op deze werkzaamheden wordt niet gerept. De aannemer kan dus blijkbaar zelf gaan bepalen welke bomen en bovendien hoeveel hij er kapt; als hij de kosten maar rond krijgt!
Kortom: de Lochemse laanbomen worden vogelvrij..
Lochem gaat dan wel prat op “Onze Groene Gemeente” en, zoals de verantwoordelijk wethouder zegt: “Wij zijn en blijven een Groene Graafschapsgemeente”, maar dat heeft nu eenmaal wel zijn prijs: dit vereist ook onderhoud van het geprezen Groen.
Uit de begroting 2016 van de gemeente blijkt ook nog eens dat er een algemene reserve van 14,8 miljoen is. Wij vragen ons echt af waarom er zo bezuinigd wordt op bomen en groen terwijl er zo’n grote vrij besteedbare reserve is? Bovendien doet van alle gemeentelijke programma’s het programma Natuur en Milieu per saldo het minste beroep op de beschikbare middelen! Daar komt nog bij dat ook de Stichting Mooi Lochem terecht stelt dat de gemeente Lochem veel inkomsten uit het toerisme ontvangt. Het zou om deze drie redenen dus juist logisch zijn om meer, in plaats van minder, geld beschikbaar te stellen voor bomen en groen.
Het zou de fracties derhalve sieren wanneer ook zij het een toch wel zeer armzalige vertoning zouden vinden met zo’n enorm bedrag in de pot honderden vitale bomen te kappen op economische gronden.
Waarom niet een eenmalige inhaalactie; het achterstallige onderhoud grondig aanpakken?! De kwaliteit wordt zodoende geoptimaliseerd en daarmee wordt het toekomstig onderhoud beter betaalbaar.
Dan kun je o.i. pas spreken van Duurzaam Beheer van het Groene Kapitaal!
Laten we ons met z’n allen hiervoor inzetten!

Waar een wil is, is een weg..

Bomenstichting Achterhoek
bomenachterhoek@gmail.com


dinsdag 17 mei 2016

Poëzie..

Gevonden op Twitter
foto: Barry Phillips Smith
(klik op afbeelding voor vergroting)

vrijdag 13 mei 2016

Laanbomen Lochem; duurzaam beheer

Op maandag 9 mei vond het Ronde Tafel Gesprek (RTG) plaats over het Landschap Scenario Duurzaam Beheer Bomen Buitengebied, dat het College van B&W heeft voorgelegd aan de fracties. 
Op 23 mei zal dit scenario in de Raad worden besproken. Wij hebben tijdens dit RTG ingesproken en onze argumenten kenbaar gemaakt. 
Echter kwam door tijdgebrek niet alles aan bod. Daarom hebben wij onderstaand bericht nog aan alle fracties nagezonden:

Geachte Fractievoorzitters en Fractievertegenwoordigers,

Graag willen wij bij deze inzake het toekomstig beheer van de Lochemse laanbomen in het buitengebied ter verduidelijking nog een aantal kanttekeningen belichten. Dit vanwege het feit dat bij de afronding van het Ronde Tafelgesprek van afgelopen maandag de tijd dit niet meer toeliet. Wij hopen dat u deze punten bij uw afwegingen zult willen laten meewegen.

Ook bij dit landschap scenario gaat het vooral om de houtopbrengst, waarmee een aantal zeer belangrijke factoren uit het oog worden verloren:
·         Juist vele vitale bomen zullen daarvoor moeten worden gekapt, waardoor de conditie van de overblijvende, minder vitale bomen, snel zal afnemen door wind- en zonbelasting doordat de beschutting is weggenomen. Van deze overblijvers zullen daardoor al na een paar jaar om veiligheidsredenen vele ook weer moeten worden gekapt (extra kosten), waarmee de karakteristieke bomenrijen snel zullen verdwijnen.
·         Ook monumentale bomen zullen er aan moeten geloven, daar met dit scenario slechts een beperkt aantal hiervan zal worden gespaard.
·         De kapcyclus van 70 jaar: dan is een boom juist op zijn mooist! Deze cyclus zou op zijn minst 100 jaar moeten zijn. Op deze wijze zullen ook geen monumentale bomen meer kunnen ontstaan.
·         De controle op de uitvoering van het kappen en de (nazorg van) herplant is nog niet nader uitgewerkt: wie houdt de vinger aan de pols?!
·         De berekeningen in het financiële overzicht van de gemeente zijn niet haalbaar. Wij zijn graag bereid dit persoonlijk toe te lichten.
Kortom; hiermee is nog geen duidelijk beleid aangegeven; en juist dat kost handenvol geld. De factoren in de toekomst zijn immers niet te voorspellen.

Waarom niet een eenmalige inhaalactie; het achterstallige onderhoud grondig aanpakken?! De kwaliteit wordt zodoende geoptimaliseerd en daarmee wordt het toekomstig onderhoud betaalbaar.
Dan kun je o.i. pas spreken van duurzaam beheer van het Groene Kapitaal! Volgens de begroting 2016 van de gemeente Lochem bedraagt de Algemene Reserve: € 14.800.000,-(!). Daarvan is geen gedeelte geoormerkt voor andere doeleinden.

Het zou toch wel erg treurig zijn wanneer er, met zo’n enorm bedrag in de pot, vele vitale bomen en mooie beeldbepalende lanen zouden moeten verdwijnen om geld te genereren voor bomenbeheer..

Wij wensen u, mede namens velen, veel wijsheid en hopen dat de gemeente Lochem haar mooie Groene Gezicht toch niet zal hoeven te verliezen..

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

dinsdag 10 mei 2016

Gezien op Kunst4Daagse Gemeente Bronckhorst

Tijdens de Kunstroute in de gemeente Bronckhorst troffen wij net als vorig jaar de groep vormgevers in hout. Zij maken deel uit van het Beeldhouwers Collectief in Doetinchem.
Zie: http://www.beeldhouwerscollectief.nl/

Deze keer o.a. een werk van Dorus Rietman, (annierietman@online.nl) vormgegeven in Rhododendronwortel:
Hier is de vorm van de wortel gevolgd. Mooie rossige kleur!
(Klik op afbeelding voor vergroting)

En werk van Gerrit Hengeveld (gb.hengeveld@gmail.com), uitgevoerd in Thujawortel: 
De prachtige tekeningen in het hout mooi benadrukt door de vorm.


vrijdag 6 mei 2016

Westonbirt Arboretum

In het prachtige Westonbirt Arboretum (in Tetbury, Gloustershire/ Engeland) heeft men een loopbrug gemaakt waarmee je over een groot deel van het park kunt kijken.
Je staat hier overigens verbaasd over de grootte van de bomen, niet zelden groter dan in ons land; dit schrijft men toe aan de zuivere wind afkomstig van de Atlantische Oceaan.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Westonbirt_Arboretum

woensdag 4 mei 2016

Oude laanbomen

Oude laanbomen zijn van groot belang voor de natuur. Door de aanwezigheid van holtes, spleten, dode takken e.d. bieden ze veel gelegenheid voor allerlei leven om zich er te vestigen en voedsel te vinden, zoals holtes die nestgelegenheid bieden voor vogels en een slaapplek voor uilen.


Ook boommarters, eekhoorns en vleermuizen maken er dankbaar gebruik van. Onder dood schors zitten veel geleedpotige diertjes, zoals pissebedden, oorwurmen en duizendpoten. Spechten komen aan hun voedsel door met hun snavel door het dode schors heen te prikken. Een grote oude boom vormt als het ware een ecosysteem in het klein.

Daarom is het zo belangrijk dat oude laanbomen die al beginnen af te takelen, niet te snel opgeruimd worden.
Maar onherroepelijk breek een keer de tijd aan dat laanbomen echt aan hun einde komen. Omdat deze bomen zo karakteristiek zijn, is het voorgoed laten verdwijnen van de bomenrijen geen optie. Een veel toegepaste herplantmethode is het planten van jonge bomen waar oude zijn weggevallen. Doordat nooit alle laanbomen tegelijk aan hun einde komen (daar kunnen tientallen jaren verschil tussen zitten), zullen er altijd oudere bomen langs de laan staan.

Bron: Landgoed Eyckenstein (U)/ Natuur Net Nieuws mei 2016

Bomen op oevers

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Southampton. Ze wilden nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in de lager gelegen gebieden.

Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een afstand van ongeveer een vierde van de totale lengte van de rivier, kan de hoogte van het overstromingswater tot twintig procent verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen. Natuurlijke processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te doen. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms.
Bron: cgconcept.be/ Natuur Net Nieuws mei 2016