vrijdag 13 mei 2016

Laanbomen Lochem; duurzaam beheer

Op maandag 9 mei vond het Ronde Tafel Gesprek (RTG) plaats over het Landschap Scenario Duurzaam Beheer Bomen Buitengebied, dat het College van B&W heeft voorgelegd aan de fracties. 
Op 23 mei zal dit scenario in de Raad worden besproken. Wij hebben tijdens dit RTG ingesproken en onze argumenten kenbaar gemaakt. 
Echter kwam door tijdgebrek niet alles aan bod. Daarom hebben wij onderstaand bericht nog aan alle fracties nagezonden:

Geachte Fractievoorzitters en Fractievertegenwoordigers,

Graag willen wij bij deze inzake het toekomstig beheer van de Lochemse laanbomen in het buitengebied ter verduidelijking nog een aantal kanttekeningen belichten. Dit vanwege het feit dat bij de afronding van het Ronde Tafelgesprek van afgelopen maandag de tijd dit niet meer toeliet. Wij hopen dat u deze punten bij uw afwegingen zult willen laten meewegen.

Ook bij dit landschap scenario gaat het vooral om de houtopbrengst, waarmee een aantal zeer belangrijke factoren uit het oog worden verloren:
·         Juist vele vitale bomen zullen daarvoor moeten worden gekapt, waardoor de conditie van de overblijvende, minder vitale bomen, snel zal afnemen door wind- en zonbelasting doordat de beschutting is weggenomen. Van deze overblijvers zullen daardoor al na een paar jaar om veiligheidsredenen vele ook weer moeten worden gekapt (extra kosten), waarmee de karakteristieke bomenrijen snel zullen verdwijnen.
·         Ook monumentale bomen zullen er aan moeten geloven, daar met dit scenario slechts een beperkt aantal hiervan zal worden gespaard.
·         De kapcyclus van 70 jaar: dan is een boom juist op zijn mooist! Deze cyclus zou op zijn minst 100 jaar moeten zijn. Op deze wijze zullen ook geen monumentale bomen meer kunnen ontstaan.
·         De controle op de uitvoering van het kappen en de (nazorg van) herplant is nog niet nader uitgewerkt: wie houdt de vinger aan de pols?!
·         De berekeningen in het financiële overzicht van de gemeente zijn niet haalbaar. Wij zijn graag bereid dit persoonlijk toe te lichten.
Kortom; hiermee is nog geen duidelijk beleid aangegeven; en juist dat kost handenvol geld. De factoren in de toekomst zijn immers niet te voorspellen.

Waarom niet een eenmalige inhaalactie; het achterstallige onderhoud grondig aanpakken?! De kwaliteit wordt zodoende geoptimaliseerd en daarmee wordt het toekomstig onderhoud betaalbaar.
Dan kun je o.i. pas spreken van duurzaam beheer van het Groene Kapitaal! Volgens de begroting 2016 van de gemeente Lochem bedraagt de Algemene Reserve: € 14.800.000,-(!). Daarvan is geen gedeelte geoormerkt voor andere doeleinden.

Het zou toch wel erg treurig zijn wanneer er, met zo’n enorm bedrag in de pot, vele vitale bomen en mooie beeldbepalende lanen zouden moeten verdwijnen om geld te genereren voor bomenbeheer..

Wij wensen u, mede namens velen, veel wijsheid en hopen dat de gemeente Lochem haar mooie Groene Gezicht toch niet zal hoeven te verliezen..

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek