woensdag 30 januari 2019

Gemeente Aalten kapt 21 gezonde beeldbepalende eiken in Lintelo

Enige tijd geleden heeft de gemeente Aalten de kapvergunning voor bomen binnen de bebouwde kom afgeschaft. Onbegrijpelijk, zeker in de huidige tijden van klimaatverandering, waar elke boom telt, vooral ook m.b.t. de CO2 verbinding.
Ook hebben bomen, vooral eiken, een belangrijke rol als gastheer voor vele insectensoorten, waarvan inmiddels bekend is dat de aantallen met 75% dramatisch zijn afgenomen! 

Onlangs had onze Stichting een goed overleg met deze gemeente. O.a. over het feit dat men illegaal twee monumentale eiken had gekapt aan het Giebinkslat in De Heurne, zonder dit te melden bij de provincie; vanwege "gevaar voor het verkeer door opgedrukt asfalt".  De gemeente gaf toe hier onjuist gehandeld te hebben.

Het belang van bomen kwam hier ruim aan bod, en dan nu toch weer de kap van deze 21 gezonde beeldbepalende eiken!
Niet duurzaam dus..

Gekapt wegens "gevaar voor het verkeer door opgedrukt asfalt"..


Deze gemeente voert N.B. een (linde)boom in haar wapen!

gemeente Aalten

Onderstaand de correspondentie die wij voerden met de gemeente om te trachten deze beeldbepalende eikenlaan te behouden:
De 21 gezonde eiken 
27 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden was hobbelig asfalt een reden om gezonde bomen te kappen.
Nu wordt het molenbiotoop als het ware heilig verklaard voor de kap van 21 gezonde eiken. (Met de kanttekening dat de eiken buiten de bebouwde kom, maar in de buurt van de molen, vreemd genoeg mogen blijven staan).
Voor alle duidelijkheid, er zijn zoals bekend in deze tijd meer factoren die spelen bij de kap van bomen: CO2-beleid, klimaatadaptatie.
Na de kap aan het Giebinkslat in De Heurne heeft de Bomenstichting Achterhoek een goed gesprek gehad met uw gemeente over de bomenkap.

Voor een goede verstandhouding vragen wij u om de geplande bomenkap in Lintelo aan te houden en eerst een gesprek te voeren over nut en noodzaak in relatie tot andere beleidsopgaven.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Reactie gemeente28 januari

Hartelijk dank voor uw email. Met de kap van de 21 bomen aan de Gendringseweg te Aalten is hedenmorgen begonnen. De bomen worden volgens plan gekapt en aan de procedures van de boomkap is voldaan.
Met de Bomenstichting hebben wij inderdaad een goed gesprek gehad en hebben het gemeentelijk beleid omtrent kappen van bomen uitgelegd. Er worden ten aanzien van de Gendringseweg te Aalten minimaal 21 bomen van een grotere omvang herplant. Dit is ook het gemeentelijk beleid om voor iedere boom die gekapt wordt er minimaal 1 te herplanten.

Met vriendelijke groet,
M.J. (Martin) Veldhuizen

Reactie Bomenstichting Achterhoek: 30 januari

Geacht College,
Geachte Raadsleden,

Van uw wethouder Veldhuizen ontving onze Stichting het uiterst teleurstellende bericht dat de gemeente, ondanks ons verzoek om een overleg, al met de kap van 21 eiken aan de Gendringseweg is begonnen.
In het bericht verbaast ons ook de weinig flexibele, formele en ambtelijke benadering van uw bestuur.
Nog extra van een gemeente die, met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen, in haar Raadsprogramma spreekt over het belang van duurzaamheid en energieneutraliteit. In deze tijd van klimaatverandering en klimaatadaptatie gaan we het toch zeker niet redden met het formele gelijk van: “De bomen staan binnen de bebouwde kom en mogen daarom zonder omgevingsvergunning gekapt worden”?!

Met dit beleidsprogramma zou men juist verwachten dat men handelt vanuit kennis van en aandacht voor het klimaat en het CO2-probleem.

De kap van deze 21 gezonde eiken heeft immers tot gevolg dat er in één klap heel wat minder CO2 wordt gebonden.
Ook met het oog op de biodiversiteit (planten- en dierenrijkdom) is zo'n kap schadelijk en onbegrijpelijk. De laatste decennia is het aantal insecten zoals bekend al met 75% gedaald. En eiken zijn juist bomen met een bijzonder grote rijkdom aan insecten (zo’n 420 soorten in één flinke eik!), zo weet elke natuurliefhebber.
Maar ook als u het vooral formeel zou willen benaderen hebben wij nog een aantal vragen:
  • Waarom mogen de bomen aan de Gendringseweg buiten de bebouwde kom, maar in het molenbiotoop, wel blijven staan?
  • Waarom is er wel een verbod om te kappen ten behoeve van zonnepanelen (en dus niet voor een molenbiotoop)?
Na zo'n kaalslag als in Lintelo rest alleen nog compensatie van het verlies aan CO2-binding en herstel van een prachtige laan.
U zult begrijpen dat 32 jonge bomen in geen enkel opzicht compenseren wat verloren is gegaan aan CO2-binding.
Wij vragen u derhalve om volledige volume compensatie van het verlies aan CO2-binding.
Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
zaterdag 26 januari 2019

Kap op Slangenburg

Kunstschilder René van Melenberg werd getroffen door de rigoureuze kap op Landgoed Slangenburg door Staatsbosbeheer en schilderde dit beeld.
Zie voor meer werk van René: 
http://painting-pleinair.blogspot.com/