maandag 25 november 2019

Houtkunst

Tijdens de laatste KunstTienDaagse in Diepenheim troffen we opnieuw mooie ontwerpen van Annette Koehnen van “Fingerprint Furniture”. (www.fingerprintfurniture.com

Zij verwerkt prachtige houtsoorten in haar ontwerpen, zoals bijv. (haag)beuk met de schimmelwerking “slaap”.

Kistje Haagbeuk met slaap

Kastje met bladgoud op glas
Stoel Beuk met slaap.
  
Kastje met lade

maandag 11 november 2019

Koop samen met LAND VAN ONS landbouwgrond en wordt mede-eigenaar

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht aan onze sympathisanten en deelnemers aan ons 
http://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html

Twee mogelijkheden voor zowel organisaties als ook voor de individuele burger om persoonlijk bij te dragen aan verantwoord beheer en behoud van bos en landschap en aan verbetering van biodiversiteit en luchtkwaliteit!

Beste allen,

1. Franke Remerie en Jaap Benschop zijn initiatiefnemers en oprichters van de Coöperatie “Land van Ons”:
KOOP SAMEN MET “LAND VAN ONS” LANDBOUWGROND EN WORDT MEDE-EIGENAAR!
Een burgerinitiatief, om op een andere wijze de teloorgang van onze biodiversiteit en ons landschap te keren. Burgers niet langs de zijlijn van een wedstrijd tussen politiek en economisch belanghebbenden, maar als spelbepaler.
Vanaf nu kan men daarom ook lid worden van Land van Ons of iemand anders het lidmaatschap cadeau doen.
Het leukste en meest hoopvolle en duurzame cadeau voor de feestdagen.

Het lidmaatschap is voor 2 jaar en kost €20 (€10/jaar). Voor €5 meer krijgt u er al je 1e m2 grond bij.
Het streven is zo snel mogelijk voldoende leden te krijgen, zodat in het begin van het nieuwe jaar hopelijk het aankopen van de eerste percelen grond van start kan gaan!
Het lidmaatschapsgeld wordt ingezet om meer bekendheid te genereren.

2. De Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en Ontbossing (FAB) wordt steeds bekender.
Deze Federatie bestaat inmiddels uit 9 Nederlandse belangengroepen en werkt samen met een aantal buitenlandse NGO's waaronder Dogwood Alliance(VS) en Biofuelwatch(UK). 
Zij willen zowel groepen/ organisaties als individuen die tegen verbranding van houtige biomassa strijden vertegenwoordigen.
Samen staan we sterker! Zie: www.the-fab.org
Wilt u deelnemen? U kunt zich aanmelden via contact@the-fab.org.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Afbeelding


dinsdag 5 november 2019

Nieuwsbrief Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg november 2019

Op 5 november 2019 verzond het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg de volgende nieuwsbrief:

Beste sympathisanten en belangstellenden,

Bosbouwwerkzaamheden najaar 2019

Sinds eind augustus is Staatsbosbeheer (SBB) volop bezig met het kapwerk in de Slangenburgse bossen. Hoewel we de plannen van tevoren hebben ingezien en ons hiertegen verzet hebben zijn we ontzet over de verwoestende manier waarop SBB te werk gaat.
Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar. Zo wordt een aantal volgroeide douglassparren geoogst. Wij vinden dit zonde maar begrijpen in bosbouwkundig opzicht de keuze hiervoor. Ook wordt er op enkele plekken jong bos uitgedund zodat de overgebleven bomen zich sneller zullen ontwikkelingen.

Echter, in het Sterrenbos tussen de Plakdijk en de Varsseveldseweg is (tegen de belofte van SBB in!) ruim een hectare bos kaalgekapt. Dit was een rustgebied voor wild en er bevindt zich een dassenburcht. Deze is wel afgezet maar de inbreuk op het leefgebied is ingrijpend.

Het Brunsveldgebied aan de noordkant van de Slangenburg heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een mooi bosgebied. SBB vormt dit bos nu om tot een boomplantage door om de 20 meter 4 meter brede kappaden aan te leggen.
Op de ene plek worden beuken gekapt om ruimte te geven aan de grove den en op een andere plek worden grove dennen gekapt om ruimte te geven aan beuken. Ons inziens ontbreekt de logica. Via de media hebben we een tegengeluid laten horen.In 2017 was SBB terughoudender met het kappen van bomen en wij meenden hierin een voortschrijdend inzicht te zien. Helaas wordt het bos dit jaar zwaar geëxploiteerd en dit gaat ten koste van de recreatieve, landschappelijke en ecologische waarde van het landgoed.

Nachtelijke rust verstoord

SBB schrikt er niet voor terug om tot laat in de avond bosbouwwerkzaamheden uit te voeren. Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust. Deze verstoring van het bosleven beschouwen wij als een zeer onwenselijke situatie en we hebben een klacht ingediend bij SBB. Zij melden slechts dat de uitvoerder in ploegendiensten werkt.

Bijgelicht door felle schijnwerpers verstoren brullende motoren de nachtelijke rust.

Onlangs was er met toestemming van SBB een evenement met overnachting in de Slangenburg.
Je verwacht dan een natuurvriendengroep of padvindersclub maar het waren feestvierders en de volgende dag lagen de bierflessen overal verspreid. Wij hebben dit bij SBB gemeld en zij hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Wij hebben aangedrongen op een zorgvuldiger selectie van wildkampeerders.
Slangenburg is exploitatiegebied

Een artikel van de Federatie Particulier Grondbezit bevestigt dat SBB vooral inzet op houtoogst met name in de Slangenburg. https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.html
De houtoogst kan fors omhoog.
en
Staatsbosbeheer en RCE begonnen in 2016 met een samenwerking. Zij brengen zogenaamde Monumentenbossen in kaart, zoals het Liesbos bij Breda en landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Daar gaat Staatsbosbeheer het beheer richten op gebruik voor restauraties. 
Volgens de PR kanalen verspreidt SBB de boodschap: Wij oogsten alleen in de bossen waarvan wij zorgvuldig hebben afgewogen dat natuur, recreatie en houtoogst goed samen gaan, dat zijn onze multifunctionele bossen. Wij kunnen echter niet anders dan constateren dat SBB steeds weer geldelijk gewin laat prefereren boven bescherming van de natuur.

Landelijk samenwerkingsverband

Omdat de aantasting van onze bossen niet alleen hier in de Slangenburg speelt maar ook landelijk zoeken wij aansluiting bij andere groeperingen die zich inzetten voor behoud van de natuur in Nederland.
N.a.v. aanhoudende discussie over het bossenbeleid heeft minister Schouten van LNV aangegeven een nieuwe bosstrategie te gaan ontwikkelen. Om te pleiten voor meer aandacht voor natuurbehoud hebben wij ons aangesloten bij het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html waar vanuit een brief is uitgegaan naar de minister.
Samen met 62 andere organisaties hebben we maatregel 7 van het 40 puntenplan voor 25% CO2 reductie in 2020 van Urgenda onderschreven. Deze maatregel gaat over het duurzamer beheren van bestaande bossen: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/190918-Brief-Bossenstrategie-Minister-Schouten.pdf

Paul Westerman was op 5 september aanwezig bij het Bossymposium in Baarn. Hier is door een groot aantal deskundigen en belanghebbenden uit de bosbouwwereld de Verklaring van Groeneveld opgesteld. Een aanbeveling aan de politiek voor een duurzamer bosbeleid.
Onlangs hebben we ons aangesloten bij de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en Ontbossing. Onder druk van de stikstofdiscussie roept de verbranding van biomassa steeds meer vragen op. Ook vanuit de Slangenburg wordt hout geleverd aan biomassacentrales.
Goede redenen om druk op de politiek uit te oefenen om zich te bezinnen.


Met vriendelijke groeten,
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Tegen de gebruikelijke bosbouwwerkzaamheden hebben we geen bezwaar; 
wèl wanneer er opnieuw meer wordt gekapt dan is de 0,5 ha die is toegezegd.


vrijdag 1 november 2019

DE PLATANEN VAN BAOBAB


Deze platanen, die overal in de stad Canterbury te vinden zijn, onderscheiden zich door hun bolvormige, knobbelige stammen. Deze bomen werden in het verleden ook wel Oosterse platanen genoemd. Het meest recente advies van de National History Museum Identification Service is om dit type boom als Baobab-plataan te benoemen.

De ongewone groei van de romp kan het gevolg zijn van een virale infectie, hoewel dit onzeker is. De Canterbury History and Archaeological Society (CHAS) vermeldt vijf van deze bomen op hun website op de volgende locaties:
Canterbury Castle
Westgate Gardens
Beer Cart Lane (niet toegankelijk voor het publiek maar zichtbaar vanaf de weg)
Oude Dover Road
Kathedraal van Canterbury


Op de plaquette bij de boom op het terrein van de kathedraal van Canterbury wordt hij aangeduid met 'Oosterse plataan'. De tekst luidt: 'Deze boom werd in de jaren 1820 geleverd door William Masters, een Victoriaanse kweker uit Canterbury. Dit is een van de vijf bomen in de stad'. Op de website van Canterbury History and Archaeological Society wordt William Masters ook vermeld als waarschijnlijke leverancier. De boom is in 2013 opgemeten en had toen een stamomtrek, gemeten op 1,50 m hoogte, van 7,22 m.

Foto: Hanneke van der Meer
NatuurNetNieuws november 2019/ www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

RASSENLIJST BOMEN

Het Centrum voor Genetische Bronnen en de Raad voor Plantenrassen hebben de Rassenlijst Bomen volledig geactualiseerd. De 10e Rassenlijst geeft van inmiddels 85 soorten bomen en struiken aan wat geschikte herkomsten en rassen zijn voor uiteenlopende doelen. In de nieuwe editie zijn veel nieuwe soorten opgenomen, waaronder de zomerlinde, stekelbrem, kruipwilg en trosvlier.

Ook worden nu foto’s van de opstanden getoond. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, onderdeel van Wageningen University & Research toetst in veldproeven de herkomsten op eigenschappen als goede groei, houtkwaliteit en gezondheid. Naast groei wordt er gelet op het slagingspercentage na aanleg, maar ook het tijdstip van uitlopen, dat de kans op bevriezing bij late voorjaarsvorst bepaalt.

Deze 10e Rassenlijst bomen is te raadplegen op
www.rassenlijstbomen.nl.

Bron: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/
NatuurNetNieuws november 2019 www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

Reactie van de directeur van Natuurmonumenten

Op 10 oktober jl. zonden wij een brief aan de voorzitter van Natuurmonumenten, dhr. Jeroen Dijsselbloem, m.b.t. de rigoureuze kap in het kwetsbare natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk:
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/10/brief-aan-de-voorzitter-van.html
Onze vraag o.a: 
"Zijn de toezeggingen van Natuurmonumenten betr. een gematigder kapbeleid een sigaar uit eigen doos?

Directeur Marc van den Tweel reageerde, helaas voorspelbaar. Zie onderstaand, met tevens onze reactie daarop.

Geachte heer Van den Tweel,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij waarderen het dat u persoonlijk reageert.

Punt is echter dat de door u genoemde zorgvuldigheid en openheid van zaken van NM geenszins door de realiteit worden bevestigd; zeker in dit geval is eerder sprake van het integendeel.
Sterker nog: terwijl hier in 2003 al zeer grondig door NM en Waterschap is ingegrepen en dit natuurgebied zich daarvan juist had hersteld, staan hier naast de huidige rigoureuze kap vervolgens nog twee van dergelijke kaalkap projecten op uw programma. En dat op deze betrekkelijk kleine oppervlakte!
Derhalve maken wij ons juist nog meer zorgen over deze gang van zaken!

Uw reactie stelt ons derhalve geenszins gerust, temeer omdat deze van dezelfde inhoud is als die wij van uw team Achterhoek op onze vragen c.q. zorgen te horen krijgen en helaas niets toevoegt.

Vriendelijke groet,
mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Bomenstichting AchterhoekVan: Marc van den Tweel [mailto:M.vandenTweel@Natuurmonumenten.nl]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:32
Aan: bomenachterhoek@gmail.com
CC: voorzitter
Onderwerp: Re: Bomenkap in Winterswijk: Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

Geachte mevrouw Houpt,

In afstemming met de heer Dijsselbloem beantwoord ik uw mail.

Vanzelfsprekend heb ik over een en ander navraag gedaan. Daaruit kan ik concluderen dat ons team in de Achterhoek met grote zorgvuldigheid zijn werk verricht, in lijn met ons beleid zoals dat is vastgesteld door bestuur, directie en ledenraad. Ook heb ik begrepen dat er met een behoorlijke regelmaat contact met uw organisatie is, waarbij wij openheid van zaken geven.  
Ik zie dan ook geen aanleiding tot het plegen van interventies o.i.d. 
Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel,
algemeen directeur