dinsdag 7 september 2021

Inspraaknotitie voor de Raad van Lochem betreffende Evaluatie Pilot Duurzaam beheer laanbomen buitengebied

Inspraaknotitie van de Bomenstichting Achterhoek voor de Raad van Lochem betreffende Evaluatie Pilot Duurzaam beheer laanbomen buitengebied

Allereerst willen wij een compliment geven voor de gedurfde omslag in denken over het boombeheer in de gemeente Lochem, die door enkele van uw ambtenaren in samenwerking met Circulus Berkel is omschreven!

De totaal andere insteek in de nota “Eindevaluatie Pilot Duurzaam beheer laanbomen buitengebied” (versie 180521) komt sterk overeen met het gedachtengoed dat de Bomenstichting Achterhoek (BSA) in 2015, als vertegenwoordigers van een van de belangengroepen, al hadden en dat toentertijd ook hebben uitgedragen.

De uitgebreide berekeningen die wij via een eigen beheerplan voorhanden hadden en die naar nu blijkt vrij nauwkeurig waren, werden toen door de gemeente genegeerd.

Jammer dat de toenmalige verantwoordelijken van de gemeente Lochem daar niets mee wilden doen, want daardoor is er in 5 jaar zeer weinig bereikt en is veel gemeenschapsgeld voor niets uitgegeven. Jammer ook dat de BSA de belangengroep moest verlaten, omdat wij geen verantwoordelijkheid wilden dragen voor hetgeen later in de nota “Uitgangspuntennotitie Duurzaam beheer bomen buitengebied ” van maart 2016 is vastgelegd.

Genoeg over de geschiedenis!

O.a. de onderstaande voorstellen in de nota “Eindevaluatie Pilot Duurzaam beheer laanbomen buitengebied” (versie 180521) stellen ons tevreden, mits deze ook uitgevoerd worden:

   De intentie om een goed en juist onderhoudsmaatregelenpakket vast te stellen;

   De intentie om een flinke financiële verruiming door te voeren;

   De intentie om op korte termijn de achterstallige herplant weg te werken;

   De intentie om een regelmatige VTA uit te (laten) voeren;

   De intentie om de boomsoortenlijst klimaatadaptief te maken;

   De intentie om externe expertise van Bomenstichtingen te benutten;

   De intentie om de BSA en ander groepen breed en tijdig te informeren;

Tenslotte:

   Daar waar in de nota geschreven wordt over herplant, gaat men uit van de omtrekmaat 8-10.

Voor niet ingewijden, dit is voor boomkwekerijen na de “spil” de eerste verkoopbare maat. Het zijn boompjes met een stamdoorsnede van ± 3 cm op 1 meter boven het maaiveld. Deze maat wordt evenals de spil ook met een “kale wortel” geleverd en daardoor dus gevoelig voor uitdroging tijdens de periode boven de grond.

   Een ander nadeel van deze maat is dat ze zeer gevoelig zijn voor vandalisme. Binnen de kom of in de periferie van de stad, vooral daar waar het uitgaansleven langs komt worden de dunne boompjes vaak afgebroken, waardoor meerdere keren een nieuw exemplaar geplant moet worden. Op die plekken moet met zwaardere maten gewerkt worden. Wij adviseren daar, m.u.v. populieren, wilgen en andere zeer snelgroeiende soorten, minimaal 12-14 te gebruiken, maar liever nog de maten 14-16 of 16-18, zoals in de gemeente Zutphen b.v. gebruikelijk is. Een voordeel van zwaardere maten is dat ze gewoonlijk “in kluit” geleverd worden en dus veel minder snel uitdrogen tijdens de bovengrondse periode.

   Het planten van deze zwaardere bomen gebeurt veelal machinaal, waardoor makkelijker een ruimer plantgat gemaakt wordt. Op deze manier kan ook beter bodemverbetering worden toegepast.

   In de nota staat dat droge zomers en ziekten een grote rol spelen bij uitval van bomen. Ongetwijfeld is dat zo, maar is ook onderzocht hoe de kwaliteit van de wegbermen is? De vraag is namelijk: “waardoor de bomen afsterven en daar kunnen een slechte verdichte bodem, slecht maaibeheer, verschraling en zout-intolerantie debet aan zijn”.

   Bodemverbetering “toepassen waar nodig” zoals is de nota staat is een nogal vaag begrip. Wil je een correcte aanbesteding kunnen doen dan moet in het plan van aanpak duidelijk omschreven worden welke eisen er aan een goede groeiplaats worden gesteld. Maak inzichtelijk waar het knelt en kom met structurele oplossingen.

De BSA hoopt dat alle in de nota genoemde voornemens kunnen worden uitgevoerd en wensen u daar veel succes mee!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
zondag 5 september 2021

NIEUWE PLANTTECHNIEK

Een groep Duitse wetenschappers heeft een methode ontwikkeld waardoor boomwortels dieper in de grond groeien waardoor de bomen beter bestand zijn tegen droogte. De resultaten van de eerste experimenten met de planttechniek in Berlijn en op de campus van het Karlsruhe Institute of Technology zijn veelbelovend.


De onderzoekers boren bij de wortels van een boom een gat in de grond met een diameter van circa 12 tot 20 centimeter en minstens een meter diep. Dit gat wordt gevuld met een mix van split en terra preta. In dat gat groeien de wortels van de geplante boom verder en na een tijdje zullen ze onder de split en terra pretalaag uitgroeien.

De methode wordt vanaf dit voorjaar getest op de campus van het instituut en in Berlijn bij beuken, esdoorns, linden en Leyland cipressen. Met sensoren in en bij de geboorde cilinders wordt het vochtgehalte gevolgd.

Bron: Karlsruhe Institute of Technology/ NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl