vrijdag 27 juni 2014

Wandeling langs bomen en beek

Deze wandeling (Ommetje Hoekendaal) is ongeveer 3,5 km. U loopt door een mooi buitengebied, grenzend aan het landgoed van Hackfort in Vorden. Achter de sportvelden, naast De Leesten bij Zutphen/Warnsveld, vindt u aan de Dennendijk ter hoogte van nr. 2 een informatiebord waarop deze wandeling staat aangegeven. (Tevens staan daar nog twee korte wandelingen aangegeven; Ommetje Broek: blauwe pijlen 1,6 km, en Ommetje Meijerink: gele pijlen 2,8 km).
Helaas mag in deze gebieden de hond niet mee, vanwege besmettingsgevaar voor de koeien..

(klik op afbeelding voor vergroting).

Vanaf dit infobord volgt u de rode bordjes met "Ommetje Hoekendaal".
U kunt ook de daar tevens aangegeven Klompenwandeling maken; die is 11 km.

U komt mooie solitaire eiken tegen en loopt gedeeltelijk langs een beek zoals deze vroeger op de schoolplaten "In sloot en plas" getekend was!


Helder water met Zwanebloem en veel andere waterplanten.


Mooie vitale rode beuk

In de tuin van kunstenares Bauk Zwaan in het buitengebied van Laren zagen we dit prachtexemplaar; zo kom je ze niet vaak meer tegen!
De fluctuatie van het grondwaterpeil van de laatste decennia tast nl. vooral beuken dermate aan, dat je vaak al dwars door de bladerkroon heen kunt kijken.
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft ons onlangs overigens wel toegezegd hiermee zoveel mogelijk rekening te willen houden.


Meer over de tuin van Bauk Zwaan: www.atelier-ruimzicht.nl

maandag 23 juni 2014

Boek: "Bomen op Begraafplaatsen"

Zoals u weet zijn op begraafplaatsen vaak de prachtigste oude bomen te vinden.
Ada Wille is landschapsarchitecte, gespecialiseerd in Landschaps- en Begraafplaats- architectuur. Samen met Marko Mouwen, groeningenieur en sortimentsdeskundige bij boomkwekerij Ebben, schreef zij het boek: “Bomen op Begraafplaatsen".
Voor wie van bomen houdt zeker een aanrader!Europese Hopbeuk

De Europese Hopbeuk of Ostrya carpinifolia. De vruchten lijken sterk op de vruchten van de Hop (Humulus lupulus). Carpinifolia: gelijkend op het blad (folia) van de Haagbeuk (Carpinus betulus).
Betulus: uit de berkenfamilie Betulaceae. Hij komt oorspronkelijk uit zuid-Europa en kan 15 meter hoog worden.


zondag 22 juni 2014

Veteraan

In de boomgaard vol prachtige oude fruitbomen op landgoed Bingerden in Angerlo; de allang verdwenen grote takken beletten deze oude appelboom niet gewoon door te gaan!
zondag 15 juni 2014

Stand van Zaken in uw gemeente per juni 2014

Algemeen:
Onze Bomenstichting Achterhoek (BSA) krijgt regelmatig meldingen aangaande bomenkap in bossen, op landgoederen en langs openbare wegen.
Het punt is dat dit soort kap vaak onder de Boswet valt. Men kan dan volstaan met een melding van de kap bij de Dienst Regelingen. Bezwaar en/of beroep bij de rechtbank indienen is dan niet mogelijk. (Zie: http://www.natuurbeheer.nu/Wet-_en_regelgeving/Nederland/Boswet/).
In deze regio hebben we in deze met zeer veel verschillende eigenaren te maken:
o.a. Provincie, gemeenten, Geldersch Landschap (GLK), Natuurmonumenten (NM), Staatsbosbeheer (SBB), het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Vitens (Vt), landgoedeigenaren en particulieren.
Wij hebben contact gezocht met een aantal hiervan en inmiddels met de meeste al één of meerdere keren een overleg gehad, zodat we meer inzicht kregen in hun beleid, werkwijze, rechten en plichten, takenpakket, e.d.
Hiermee zijn in elk geval constructieve contacten gelegd.
We worden nu vaak al geïnformeerd dan wel uitgenodigd voor overleg in vroege stadia betreffende projecten waar bomenkap een rol speelt.
Al deze betrokkenen hebben helaas ook te maken met flinke bezuinigingen; liefst kostenneutraal werken, wat natuurlijk weer leidt tot een spanningsveld m.b.t. behoud.
Het dunnen van een bos kan zeker vernieuwend werken, daar zijn wij niet tegen, maar het daarbij ook kappen van flinke gezonde bomen gaat ons dan vaak wel weer te ver; dat blijft natuurlijk een spanningsveld.
Maar zo hebben we tijdens dergelijke overleggen toch ook kunnen bewerkstelligen dat, na een kleine aanpassing in de plannen, een bepaalde boom kon blijven staan.
We gaan in elk geval door met het leggen van deze contacten!

Wèl is nog een aandachtspunt voor vele gemeenten dat de verstrekte informatie bij publicatie van kapaanvragen c.q. -vergunningen bij Gemeentenieuws in de lokale media vaak vrij summier is: het gaat dan over "een boom" (welke soort?) of "bomen" (hoeveel?!); ook de exacte locatie is niet altijd duidelijk. Dit heeft ook te maken met wat men moet invullen op het aanvraagformulier voor de kapvergunning. Het zou helpen wanneer daarbij een wat uitgebreidere toelichting zou worden gevraagd.
Een aantal gemeenten stuurt ons e.e.a. al digitaal toe, dat scheelt aanmerkelijk in bezoeken aan gemeentehuizen om ter plekke de betreffende stukken in te zien!
  
  • Ook houden wij de vinger aan de pols waar Natura 2000 (het middelpunt van de EU natuur en biodiversiteitsbeleid) een rol speelt: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
  • En bij onze buren gaat vliegveld Twente niet door; dat scheelt de kap van honderden bomen! Zie: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nieuwe-kansen-voor-vliegveldterrein-twente.
  • Inmiddels hebben we er weer een aantal contactpersonen bij: voor Winterswijk en Montferland. Daar zijn we blij erg mee! Meer hulp is echter nog steeds van harte welkom, zoals voor het inzien van kap aanvragen op het gemeentehuis en ter plekke de situatie gaan bekijken. Degene die hiervoor wat tijd zou willen vrijmaken wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen! bomenachterhoek@gmail.com.
  • Voor het actualiseren van de lijst van Monumentale Bomen in NL van de landelijke Bomenstichting worden ook nog vrijwilligers gevraagd. U kunt zich hiervoor melden bij: info@bomenstichting.nl.
Gemeente Aalten:
In Aalten heeft na de verkiezingen een reorganisatie van taken plaatsgevonden. Er was inmiddels goed contact met betreffende ambtenaren; we nemen aan dat dit zo kan blijven.
Hier werken we nauw samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten.
*  Betreffende de voorgenomen kap van 180 bomen aan de Kruittorenstraat in Bredevoort ten behoeve van de bouw van een aantal luxe woningen, (waartegen we vorig jaar een rechtszaak hebben aangespannen en door de rechter in het gelijk werden gesteld), houden we de zaak in de gaten. Er gebeurt nog steeds niets. Volgens de ambtenaar van de gemeente is er radiostilte.
De kapverordening die in 2011 is vastgesteld zou in 2013 geëvalueerd worden. Is nog niet gebeurd. Ook dat zal in het overleg met de gemeente aan de orde komen.
*  Verder heeft de handhaving van het bomenbeleid, en dan speciaal de herplantplicht, onze aandacht. We hebben regelmatig contact met de afdeling handhaving. Men is nu bezig met een aantal zaken.
*  Tot slot heeft een bosje langs de Slinge (het "Vogelbosje") bij een parkeerplaats onze aandacht. Er zijn plannen om een ontsluitingsweg voor de parkeerplaats door het bosje aan te leggen. De Stichting Natuur en Milieu Aalten heeft al zienswijzen ingediend. Het nieuwe college wil de plannen opnieuw bezien. Eén van de coalitiepartijen had in het verkiezingsprogramma vermeld staan dat het Vogelbosje behouden moest blijven. 
Gemeente Bronckhorst:
Hier loopt nog het punt van de Thuya’s aan het Iekink langs de begraafplaats in Hengelo.
In januari hebben we voorgesteld de kap is uit te stellen met het argument dat er vaak prematuur wordt gekapt waarna niet zelden achteraf blijkt dat het eigenlijk niet nodig was geweest; eerst kijken hoe de situatie in de praktijk uitpakt. De gemeente ging hiermee akkoord. (De toen ophanden zijnde gemeenteraadsverkiezingen hebben ons hierbij wel geholpen…).
In december zal e.e.a. worden geëvalueerd. Dat houdt dus in de verkeers- èn parkeersituatie. Betreffende de verkeersveiligheid rondom de nieuwe scholen was Veilig Verkeer Nederland het in haar rapport grotendeels met ons eens. In september wordt de tweede school geopend. Het zal dan moeten blijken of de tijdelijke oplossing met de tien extra parkeerplaatsen op het geiteweidje voldoende is en gehandhaafd kan blijven. Dit houdt een kleine bestemmingsplanwijziging in.
Het gevaar is dus nog niet geweken…
Gemeente Doetinchem:
Goed regulier overleg met betreffende ambtenaren. 
In deze gemeente werken we nauw samen met de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek (SMOIJ) en de IVN.
Betreffende de Brede School/ Kindcentrum Rozengaarde zijn we, samen met SMOIJ/IVN in overleg met de projectleider van de gemeente; is nog wel in pril stadium, ook bestuurlijk vertraagd door de vorming van de nieuwe coalitie, er is ruimte voor deelname aan de klankbordgroep.
Aangaande de kap van bomen en struiken langs de Oude IJssel hebben we in juni een schouw met het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Hier is men nogal rigoreus geweest. Inmiddels hebben we overleg gehad met het WRIJ. Men heeft wel ruim aandacht voor de natuur, maar de financiën zijn niet toereikend om e.e.a. in deze op het gewenste niveau te krijgen/ houden. Dus moet men ook daar keuzes maken.
Eerder hebben we de kap van de lindeboom aan de Oude Rozengaardseweg via de rechter kunnen tegenhouden. Inmiddels heeft de gemeente de voorwaarden voor kapvergunningen zodanig aangepast, waardoor deze linde nu net wèl door de mazen van de wet past. Nu toezien op beloofde compensatie.
Ook samen met SMOIJ/IVN in overleg met projectleider gemeente inzake de gekapte bomen aan Oostelijke Rondweg m.b.t. voortgang, compensatie, etc.
Bijwonen informatie avonden/ overleg met belanghebbenden over nieuwe natuur Ruigehorst/ natuurmonument De Zumpe.
Diverse kapaanvragen bij gemeente opgevraagd ter inzage voor bespreking in regulier overleg.
M.b.t. tot de Doetinchemse Bomenverordening en nieuwe beleidsregels adviseerde de gemeenteraad dat de BSA hierbij ook haar inbreng zou moeten geven. Wij wachten nog op reactie hierop, vermoedelijk nog deze maand.
* In overleg met handhaving inzake herplant golfbaan De Belder.
In overleg met Tennet vanwege de aanleg van de 150KV lijn door de Achterhoek waarvoor nogal wat bomen moetem wijken. Wèl wordt dit ruim gecompenseerd. In het reguliere overleg met gemeente Doetinchem ook hierover gesproken. Er zijn nog geen kapaanvragen binnen; wel is er intensief overleg tussen gemeente en Tennet.
Vinger aan de pols inzake de bijzondere bomen die behouden zouden blijven bij de bouw van de Mediamarkt.
Gemeente Lochem:
Ook hier goed overleg met betreffende afdeling.
Positieve ontwikkeling is dat de gemeentelijke afdelingen “Grijs” (projecten op of aan wegen, etc) en “Groen” nu samen onder 1 afdeling vallen.
Kwam het eerder nogal eens voor dat Grijs plannen waarbij bomen moesten verdwijnen al klaar had en daarna nog eens de afdeling Groen werd geïnformeerd. Dus vanaf nu is Groen er dus vanaf de beginfase bij betrokken.
*De kap van 670 bomen vanwege de uitbreiding van de sluis in Eefde valt helaas onder de boswet. Daartegen kan daarom wettelijk geen bezwaar worden gemaakt. Intussen heeft de gemeenteraad de keuze van welke variant wel uitgesteld, omdat de Tweede Kamer op 18 juni nog zou debatteren over deze kwestie. De tendens is in elk geval dat de raad grotendeels tegen de Noordelijke variant wil gaan stemmen. De minister heeft na 18 juni nu toch vastgehouden aan de noordelijke variant. Benieuwd wat nu de volgende stap van de Lochemse raad zal zijn.
*De Traverse in Eefde: de provinciale weg N348 van de Achterhoek naar de A1 gaat nu via een rondweg om Eefde heen. De oude weg die dwars door het dorp liep wordt opnieuw ingericht. Hierbij worden de oude bomen vervangen; deze zijn over het algemeen in nogal slechte conditie. Daarom maken wij geen bezwaar tegen de kap hiervan; mede omdat een aantal bomen die in goede staat zijn gehandhaafd zullen blijven en de herplant ruim is.
De vergunning voor het natuurherstel op de Gorsselse Heide is uitgesteld omdat enkele onderzoeken niet binnen de termijn aangeleverd konden worden. De aanvraag wordt aangepast en dan opnieuw ingediend.
*Aan de Noorderbleek in Lochem zal een kleine renovatie plaatsvinden. Bomen dicht bij de woningen worden gekapt en nieuwe bomen (Haagbeuk en Esdoorn) worden gepoot langs straatprofiel zodat deze beter kunnen uitgroeien.
Aan de Tramstraat 40, hoek Haalmansweg in Lochem staat een flinke kastanje. Een monumentale kastanje die hier vlak naast stond is een paar jaar geleden gekapt omdat deze in slechte staat zou zijn. De overgebleven boom zou gehandhaafd blijven bij het volgende bouwproject. Nu blijkt echter dat de groeiomstandigheden voor deze kastanje door eerdere bouwactiviteit helaas dermate verslechterd zijn, dat de conditie achteruitgaat. Daarom heeft de gemeente toch een kapvergunning afgegeven. Met goede boombeschermende maatregelen bij de eerdere bouw had dit hoogstwaarschijnlijk kunnen worden voorkomen!
En er is nog steeds de dreiging van kap van vele laanbomen in het buitengebied.
We houden ook hierover contact met de gemeente.
Aan de Brouwerssteeg achter het leegstaande kantoor van de Rabo Bank aan de Markt in Lochem staat een vitale, monumentale kastanje met een omvang van 4.08 meter, die bedreigd zou worden met kap vanwege nieuw te bouwen appartementen.
Het ontwerp bestemmingsplan kon per 2 juni j. worden ingezien.
Op pagina 41 staat te lezen: 
Voor de uitvoering van het plan hoeven geen bomen gekapt te worden of bosschages en/of vegetatie te worden verwijderd. De bestaande boom op debinnenplaats achter het gebouw blijft gehandhaafd.
…Behalve de genoemde boom op de binnenplaats zijn er in het plangebied geen
groenelementen aanwezig. Gezien al deze omstandigheden, is het niet aannemelijk dat er vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten door de uitvoering van het plan verloren zullen gaan of worden aangetast.
Het gevaar is echter nog niet geweken.
Inmiddels zijn we ook bezig deze kastanje op de Monumentale Bomenlijst van de Landelijke Bomenstichting te laten registreren. Hiervoor moet de eigenaar van de boom toestemming verlenen. Wij hebben de projectontwikkelaar/ eigenaar Holland Huis in Utrecht al een aantal keren hierover benaderd, maar tot nu toe heeft men hier nog niet op gereageerd. 
Tevens heeft een vertegenwoordiger van Holland Huis tijdens een info bijeenkomst voor omwonenden al gesteld dat de boom zeker zou moeten verdwijnen.
Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd...

De monumentale kastanje aan de Brouwerssteeg in de vroege lente. 

Gemeente Montferland:
Hier zijn we inmiddels een contactpersoon rijker! Deze heeft al contact gelegd met de gemeente.
Helaas heeft Montferland de kap van bomen tot een omvang van 2.50 meter (!) vrijgegeven. 
Een kapvergunning aanvraag zal daar dus in elk geval een flinke boom betreffen.

Gemeente Oost Gelre:
Onze voorzitter is hier ook voorzitter van de "Bomenwacht Oost Gelre". (Met het instellen van deze Bomenwacht wil de gemeente de inwoners van Oost Gelre meer betrekken bij het openbaar groen in het algemeen, maar met name bij bomen). Hierdoor zitten we dicht bij het vuur.
In Groenlo zal ook het komende jaar het project Grachtverbreding invloed hebben op het bomenbestand. Helaas moeten hierdoor bomen op leeftijd verdwijnen maar wordt er vervolgens wel ruimschoots herplant gepleegd waarbij mn gekeken wordt naar duurzame groeimogelijkheden voor de nieuwe bomen. De Stichting Mooi Groenlo participeert in dit project. De in dit kader verdwenen bomen aan de Boompjeswal worden eind van dit jaar weer door herplant vervangen.
* In Oost Gelre is een CDA-OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) coalitie gevormd met als slogan “Op eigen kracht duurzaam vooruit”. Opvallend coalitieakkoordpunt is dat het kapbeleid buitengebied geëvalueerd gaat worden. Of dit nu wel of niet gunstig gaat uitvallen voor de bomen in Oost Gelre is op dit moment onduidelijk.
Gemeente Oude IJsselstreek:
Ook hier goed overleg met betreffende afdeling.
*Dunning bomen in het oude Gendringense gebied is afgerond. De 22 elzen langs de Heisestraat die gekapt werden, zijn op Boomfeestdag jl. vervangen door 42 essen.
Kap Amerikaanse eiken langs de Sinderenseweg is ook afgerond. Gemeente is hier bezig wat meer plantruimte te krijgen tussen het fietspad en de weg, door een wadi te maken van de sloot. Zo kan het water van de weg en het fietspad worden opgevangen en komt er meer ruimte voor de jonge bomen die daar langs zullen worden geplant. Gemeente overlegt met bewoners over soorten herplant. Het grootste deel zal bestaan uit inlandse zomer eik aangevuld met zwarte els. Planten zal komend najaar plaatsvinden.
* Aan de Engbergseweg in Gendringen komt in de herfst vanaf de Grensweg naar het bos een dubbele rij inlandse zomereiken.
Langs fietspad t.h.v. de Engbergseweg langs de Oude IJssel zijn aan weerskanten van die weg dit voorjaar zo’n 100 knotwilgen gepoot.
De kleine bosjes in het buitengebied die gedund zijn beginnen weer groen te worden met jonge boompjes en struiken. De twee stukjes bos op Engbergen waar kaalslag werd gepleegd zullen aankomend plantseizoen weer worden ingeplant.
Na 15 juli zal nog een aantal bomen door de gemeente worden gekapt, omdat deze door de VTA controle (Boomveiligheidsonderzoek) te gevaarlijk zijn bevonden.


Gemeente Winterswijk:
Zoals vorig jaar reeds vermeld, heeft de BSA voorjaar 2013 in totaal zesentwintig bezwaren ingediend tegen diverse verleende kapvergunningen. Na overleg met de gemeente werden uiteindelijk 20 bezwaren ingetrokken en 6 gehandhaafd, o.a. wegens het ontbreken van een Flora & Fauna onderzoek. De Bezwaren Commissie verklaarde deze bezwaren ongegrond.
N.a.v. hiervan heeft de gemeente toegezegd het initiatief te zullen nemen voor (structureel) overleg met de BSA. Zo is de BSA vorig jaar november gevraagd een reactie te geven op het concept van een nieuwe berekeningsmethodiek voor vaststelling van de zg. boomwaarde: door de gemeente in de toekomst te hanteren bij beoordeling van aanvragen voor kapvergunningen. De BSA waardeert dit initiatief. Wij verwachten hierop een vervolg.
Inmiddels heeft dus diverse malen overleg plaatsgevonden tussen de BSA-contactpersonen en enkele medewerkers van de gemeente inzake kapaanvragen, c.q. verleende vergunningen. Wij ervaren dat de gemeente openstaat voor vragen en opmerkingen en ook bereid is haar zienswijze, beleid en afwegingen bij besluitvorming duidelijk toe te lichten.
Aandachtspunt is ook hier nog wel de wat summiere informatie bij de publicatie van kapaanvragen.
* Rond de jaarwisseling heeft deze gemeente zichzelf 290 kapvergunningen verleend. Dit betreft door de eikenprachtkever en/of schimmels aangetaste bomen.
Ook deze gemeente is bang voor claims door vallend hout en daarom wordt preventief gekapt.
Vanwege de matige tot slechte conditie van deze bomen en de toegezegde herplant dan wel compensatie elders maakten wij geen bezwaar.
* Wèl werd door de BSA bezwaar aangetekend tegen een verleende kapvergunning voor een bosperceel aan de Wormskampweg (Meddo). Ook buren hadden bezwaar tegen deze kap. Na overleg met buurt, gemeente en aanvrager zijn de bezwaarschriften ingetrokken. Anders zou dit bos toch in gedeelten, waarvoor geen vergunning nodig zou zijn, gekapt kunnen worden zonder dat er herplant zou plaatsvinden. Nu zal dat wel gebeuren.
* Een kapvergunning is verleend aan de stichting GLK voor landgoed Gossink; 170 are grove den en beuk. Hierover hebben we overleg gevoerd met de gemeente en vertegenwoordiging van GLK. Ondanks het feit dat het volgens GLK om zg. schermkap gaat (waarbij enkele vitale grove dennen zullen worden gespaard en als zaadbomen moeten gaan dienen met als doel natuurlijke verjonging van het bos), zal dit een ingrijpende verandering betreffen. Hierbij wordt het grootste deel van de ondergroei geveld, o.a. bestaande uit vitale grote beuken en (Amerikaanse) eiken. De gemeente is hierbij van mening dat door deze kap “geen onevenredige inbreuk wordt gedaan op de natuurwaarden en landschappelijke waarden van landgoed Gossink” en ziet derhalve geen gronden de kapvergunning te weigeren. Op grond van de uitgebreide motivatie van het besluit hebben we uiteindelijk de afweging gemaakt dat een bezwaarprocedure weinig kans van slagen zou hebben.


dinsdag 10 juni 2014

Woudreus

Een sympathisante stuurde ons deze foto van een prachtige monumentale beuk ergens in Limburg.
Door erosie is een flink deel van het wortelpakket goed zichtbaar.

maandag 9 juni 2014

Korte prachtige wandeling Lievelde

Een verrassend mooie wandeling van ongeveer 3 km aan de Koolmansdijk bij Lievelde; een "nieuwe natuur" gebied van Staatsbosbeheer.
U loopt door een zee van bloemen, vooral allerlei soorten wilde orchideeën zoals Rietorchis, Welriekende orchis en Moeras-wespenorchis. 
Vanaf midden zomer vindt u diverse Gentiaansoorten, Echt duizendguldenkruid en zelfs Parnassia!

Start is vanaf de parkeerplaats aan de Koolmansdijk 7173 NC Lievelde; vlakbij waar deze overgaat in een zandweg (dicht bij de kruising met de Storkhortserdijk). Hier vandaan gaat u linksaf en volgt de gele paaltjes.
Meer info:
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/achterhoek/wandelroute%20koolmansdijk%20achterhoek%203%20km.aspx

donderdag 5 juni 2014

100-jarige Populier blijft staan

November 2013 was er sprake van dat de monumentale populier bij de pont in Bronkhorst wegens ziekte zou moeten verdwijnen. Natuurwerkgroep Het Steenders Landschap heeft de boom geadopteerd en verzorgd, zodat deze een tweede kans krijgt en nu kan blijven staan!
Bron: De Gelderlander
(Klik op afbeelding voor vergroting)

De Veerweg die ook wordt aangepakt. De lindes links zijn overigens nog onderwerp van gesprek tussen Staatsbosbeheer die de bomen wil kappen en de bewonersvereniging Bronkhorst.

zondag 1 juni 2014

Conifeer

Deze enorme stronk van een Conifeer van zo'n meter doorsnee kwamen we tegen op landgoed Schovenhorst in Putten.
Houtbewerkers werken graag met dit mooie blanke materiaal.


Valse Christusdoorn

De valse Christusdoorn of Gleditisia triacanthos komt oorspronkelijk o.a. uit Noord Amerika en behoort tot de familie van vlinderbloemigen (Leguminosae).

Er zijn soorten mèt en zonder doornen aan stam en takken.

De Gleditsia is een vrij snelle groeier wanneer de condities optimaal zijn en is vaak te zien in parken.