donderdag 9 augustus 2018

Zienswijze Bomenstichting Achterhoek op Omgevingsvisie Gelderland

Op 7 augustus verzonden wij onderstaande zienswijze van onze Stichting op de ontwerp Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ en de tussentijdse actualisatie van de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel


Aan: 
- Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
- Provinciale staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem


Betreft: Zienswijze Bomenstichting Achterhoek op Omgevingsvisie Gelderland


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Bomenstichting Achterhoek (BSA) op de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Gelderland.
Deze is mede ingegeven door onze ervaringen met het bomenbeleid in stad, dorp en buitengebied.

Inspraak
Door de inspraak midden in de vakantie te organiseren maakt u het lastiger voor burgers om mee te doen aan de procedure. Hetzelfde geldt voor de ingewikkelde opbouw van het dossier dat hoort bij de Omgevingsvisie.

Klimaatadaptatie
Bomen en groen zijn heel belangrijk voor de berging en infiltratie van water en ook voor de koeling van dorpen, steden en wegen, die ware hitte-eilanden zijn (steen, beton en asfalt). Deze zomer laat dit nog extra zien. Om die reden zou bebouwd gebied - ook volgens deskundigen - heel anders ingericht dienen te worden.
In werkelijkheid kost het de BSA echter de grootste moeite om gemeenten en provincie zover te krijgen dat men gezonde bomen laat staan en bomen aanplant. Dat zou anders moeten en in de Omgevingsvisie heeft u een kans om een vergroenings-campagne op gang te brengen en wel met o.a. intensieve aanplant van bomen en zorgvuldig bomenbeheer. Meer parken en groen, parkeerplaatsen met bomen en ontharding - 'tegels er uit groen er in' – dienen hierbij ook speerpunten te zijn. Verder zouden wegen standaard voorzien moeten worden van schaduwbiedende en koelende bomen. Op voldoende afstand van de weg uiteraard.

Veel bomen gaan op dit moment dood doordat ze niet meer bij het (grond)water kunnen met hun wortels. De oorzaak hiervan zijn de veel te lage grondwaterstanden, nog extra door droogte maar vooral door veel te diepe ontwatering en waterafvoer in het voorjaar (in feite waterverspilling). Wij vragen u daarom te bewerkstelligen dat landbouw en waterschap veel hogere grondwaterstanden aanhouden in het voorjaar.

Compensatiebeleid
Als er volgens overheden en particulieren bomen gekapt moeten worden zegt men vaak dit wel te compenseren met nieuwe aanplant. De compensatie is meestal echter volstrekt onvoldoende en niet geloofwaardig, omdat men grote bomen kapt en kleine terugplant.
Als die herplant al plaatsvindt..
Dit geldt voor schaduw en koelte, maar ook voor de CO2-opname.

Wet en regelgeving
Door verkeerde regelgeving verdwijnen bomen, houtwallen en bos in het buitengebied soms geruisloos. Dit komt mede omdat volgens de Wet Natuurbescherming een melding van voorgenomen kap bij de provincie al voldoende is. Deze aanvragen en vergunningen dienen, net als bij de kapverordeningen van de gemeente, op zijn minst openbaar gemaakt te worden. Uiteraard moet er gelegenheid zijn om eventueel bezwaar te maken. Ook de termijn voor de herplant - 3 jaar - moet 1 jaar worden. Monitoring en controle horen hier uiteraard bij (zie ook bij handhaving).

Handhaving
Voor een goede uitvoering van beleid is controle in het veld cruciaal. Laat je handhaving achterwege dan krijg je gemakkelijk situaties zoals bij het fenomeen 'Landjepik'. Men neemt de overheid en het algemeen belang niet meer serieus.

De wegbezuinigde veldpolitie dient weer terug te komen. Dat zou veel problemen oplossen.


Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoekvrijdag 3 augustus 2018

Lindenberceau.

De beroemde bijna 200 jaar oude oprijlaan van kasteel Schaloen in de Zuid-Limburgse gemeente Valkenburg aan de rivier de Geul.
Complimenten voor deze gemeente die al sinds 1969 jaarlijks zorgt voor deze prachtige linden- berceau!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Schaloen


(Foto: Wikipedia)Kweepeer

Lei-Kweepeer op landgoed Ampsen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweepeer