zondag 25 december 2016

Stand van zaken in uw gemeente per december 2016

Algemeen:

Op 7 oktober vierden wij ons eerste lustrum.
In deze afgelopen vijf jaren is de Achterhoekse bomenzaak er helaas niet op vooruit gegaan.
Provincie, Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer (SBB) en andere natuurorganisaties, Prorail en steeds meer gemeenten kapten al duizenden bomen, en het einde is nog lang niet in zicht!
Creatief worden zowel te pas als te onpas, termen gebruikt als: “bosverjonging”; “ruimte creëren”; “oorspronkelijke bosontwikkeling stimuleren” en “duurzaam bomenbeheer”, die te vaak de lading van bezuiniging moeten bedekken. Veel van dit hout verdwijnt als biomassa, waarvan inmiddels reeds is aangetoond dat dit beslist niet zo duurzaam is als men ons wil doen geloven:
en ook veel schadelijker voor het milieu dan wordt beweerd:
Je vraag je af wat er nog meer nodig is om al deze kaplustigen bewust te maken van waar men nu werkelijk mee bezig is. http://www.knbv.nl/artikelen/kaalkap-bezint-eer-ge-begint/.

Vanwege deze sterke toename van houtkap hebben wij, mede namens een aantal andere bomenorganisaties, de landelijke Bomenstichting benaderd met het verzoek hiervoor nationaal meer aandacht te vragen zodat er meer bewustwording wordt gecreëerd. Zie:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/11/dringend-beroep-op-onze-landelijke.html

Niet alleen de Zorg werd door dit kabinet "over de heg gegooid"; ook de natuur moest er aan geloven. Goed rentmeesterschap is zo langzamerhand aan het verworden tot “verdienmodel”. Het lijkt er op dat de natuur een sluitpost aan het worden is. Ook moet natuur blijkbaar steeds meer worden geëxploiteerd.
Staatsbosbeheer plaatste onlangs zelfs een advertentie, waarin zij iemand zochten voor het organiseren van evenementen in de natuur..

Onze provincie is niet alleen financieel de rijkste van ons land, zij is dat ook aan natuur! 
Helaas toont zij niet concreet de reële waarde daarvan in te zien. Bijvoorbeeld is het o.i. onbegrijpelijk dat Gelderland voor de gehele provincie slechts twee(!) handhavers in dienst heeft! Eén voor Achterhoek en Oost Veluwe, de andere voor de rest van de provincie..

Een nogal zorgwekkend overzicht van kapplannen:
De Provincies kappen bomen langs de N-wegen, die minder dan 4,5m van de weg staan, (Zoals bekend is dit plan gebaseerd op het CROW onderzoek, waarvan de invaliditeit door verkeersdeskundigen al is aangetoond);
De Bomenridders Rotterdam startten een petitie en gingen hiermee succesvol in overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Nu de andere provincies nog!

Rijkswaterstaat kapt i.h.k.v. het project “Ruimte voor de Rivier/ Stroomlijn” vele honderden bomen langs onze rivieren. (I.h.k.v. onderhoud aan oevers en kribben gebruikt RWS zelfs Glyfosaat op de boomstobben!). Men zegde wel toe de zg. “bakenbomen” te willen laten staan. Dat is tot op heden voor een groot deel gebeurd, maar tevens zijn te vaak “vergissingen” gemaakt, zoals bijv. in Wageningen: https://www.waternatuurlijk.nl/rigoureuze-kaalkap-stroomlijn/

Staatsbosbeheer (SBB) en andere natuurorganisaties die, wegens vergaande bezuinigingen, te vaak onder de vlag “dunning” en “bosverjonging”, duizenden bomen kappen op landgoederen; niet alleen in de daarvoor bedoelde productiebossen maar ook in de parkbossen, en veel grotere aantallen dan tot nu toe gebruikelijk, om zo mede de begroting rond te krijgen. 

Prorail kapt in het hele land alle bomen die binnen 7m langs de spoorbanen staan; is daar al flink mee bezig..

Gemeenten, zoals bijv. de gemeente Lochem die de komende 10 jaar jaarlijks de beste 660 exemplaren van haar laanbomen in het buitengebied gaat kappen wegens bezuiniging en als gevolg van 15 jaar verzuim van wettelijk verplicht onderhoud. Ook de gemeente Oude IJsselstreek gaat onder het mom van “dunnen” 900 laanbomen kappen vanwege bezuiniging. En er gaan nog meer grote aantallen volgen.

En dan nog de vele grote kapplannen die dagelijks zonder ophouden langskomen via dagbladen en social media.

Regelmatig wordt hierbij het argument “veiligheid” onterecht aangevoerd, want wie kan er nu tegen veiligheid zijn?

Nogmaals benadrukken wij dat wij niet tegen kap van productiebossen zijn; immers zijn die bedoeld voor exploitatie. Maar ook parkbossen van landgoederen zijn niet altijd veilig.

Een groot probleem is hier het Energieakkoord. In dit akkoord wordt ingezet op grootschalige bomenkap voor onze hedendaagse energievoorziening; in zowel de EU als in de VS.
Wat wij vandaag zien is op zijn minst grotendeels het gevolg van dat dit Energieakkoord en het handelen van natuurbeheerders moet in dat licht worden bezien. Uit diverse onderzoeksrapporten blijkt dat er inmiddels meer bomen worden gekapt, dan er bijgroeien. Vandaar ook de kaalslag die wij helaas met eigen ogen zien. Men heeft zelf een systeem bedacht waarvan blijkt dat het niet werkt. Ten koste van de natuur en de natuurgebruiker.
Het vanuit de EU geïnitieerde akkoord heeft goedkeuring gekregen van Staatsbosbeheer èn Natuurmonumenten(NM). Bovendien geeft Minister Kamp vanuit zijn positie grote subsidies aan projecten die in dat akkoord passen. Zie o.a. de Amercentrale. http://climategate.nl/2016/09/25/meer-boskap-nederland-spaart-nauwelijks-boskap-elders/
Het volgende rapport van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ontkracht dat biobrandstof Co2 reduceert en is niet geschikt als middel voor de transitie naar duurzame energie. Bovendien zou houtstook zelfs voor meer C02 zorgen dan het verbranden van bijv. kolen. https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst


Ook hadden wij overleg met Natuurmonumenten(NM). Het publiek komt vaak eerder bij ons om informatie, wanneer er grote kap acties door NM worden uitgevoerd. We zullen elkaar nu op de hoogte houden.

Geldersch Landschap (GLK) neemt meestal zelf al contact met ons op; uiteraard hebben wij niet zelden verschillende belangen, maar daar komen we meestal wel uit.

Provincie: zoals eerder aangegeven hebben wij overleg met de Provincie wanneer zij wegens onderhoud aan de Achterhoekse N-wegen bomen wil kappen. Binnenkort gaan wij om de tafel inzake zowel de N319 Ruurlo-Groenlo, als de N819 Dinxperlo-Aalten.  

Wij ervaren overigens regelmatig dat, vooral bij gemeenten, veel expertise is wegbezuinigd. Niet zelden constateren wij bijv. herplant met boomsoorten die ongeschikt zijn op een bepaalde locatie, die dan gaan “kwarren” en uiteindelijk afsterven.
Ook wordt herplant te vaak zonder nazorg geplant; oorzaak van veel uitval, die landelijk tonnen Euro’s bedraagt!
Veel bomenzaken worden uitbesteed, veelal zonder controle, waardoor veel schade wordt aangericht. Weggegooid gemeenschapsgeld..

De bermmaaier..

Het aantal BSA contactpersonen is intussen flink uitgebreid; zij checken voor ons de gepubliceerde kapvergunningen en tevens krijgen wij zo steeds meer meldingen binnen van illegale kap, dan wel van kap waar bijv. geen wettelijk verplicht Flora & Fauna onderzoek aan vooraf is gegaan.

Uit het groeiend aantal sympathisanten blijkt dat steeds meer mensen onze zorgen delen: inmiddels zijn dat er bijna 1500!

Een overzicht van de stand van zaken in de Achterhoekse gemeenten:

Gemeente Aalten (gA):
Hiermee hebben we regelmatig overleg m.b.t. omgevingsvergunningen.
* Het bosje aan de Kruittorenstraat staat er nog steeds. Indertijd tekenden wij beroep aan tegen de kap wegens bouw op deze locatie. De APV van Aalten geeft aan dat er binnen 3 maanden een begin moet zijn gemaakt met bouw, anders vervalt de vergunning. De rechter stelde ons in het gelijk en kopers voor de drie te bouwen villa’s kwamen tot op heden niet opdagen..

* Handhaving: n.a.v. schade toegebracht aan gemeentebomen deelde de gA mee dat zij aangifte zal doen van vernieling, en het door een taxateur te bepalen schadebedrag zal verhalen op de dader. En dat bedrag kan flink oplopen.; voor een boom van gemiddelde maat kan dat al gauw
10.000 bedragen!

* Project 'Dorpen in het Groen': inwoners van het buitengebied kunnen subsidie krijgen voor het planten van bomen en struiken.
De diverse dorpsbelangenorganisaties en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) informeerden - op verzoek van de gemeente Aalten en de Stichting Actief Aaltens Platteland (SAAP) - boeren, burgers en buitenlui over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Zie: http://landschapsbeheergelderland.nl/dorpen-groen-aalten/.

* Platanen Sint Jozef school: een aantal leerlingen zou allergisch zijn voor deze Plataan, daarom werd een kapvergunning verleend.
Allergie voor Plataan bestaat niet, het gaat om stofdeeltjes die het blad een paar weken per jaar
produceert en dat hinder kan geven. De boom stond er al vele jaren zonder klachten hierover.
Omdat het een boom betrof die stond op de gemeentelijke lijst van Waardevolle Bomen, en die nog een ruime levensverwachting voor de boeg had, hebben wij met de kap ingestemd mits er een flinke compensatie zou plaatsvinden:
5 bomen met een flinke maat, geen zuilexemplaren
Meteen op de lijst van Waardevolle Bomen plaatsen.
Compensatie op het schoolplein en in de directe omgeving van de school, bijv. Lage/Hoge Blik
Deze overeenkomst en het compensatieplan vastleggen op papier.

Gemeente Berkelland (gBe):
* Illegale kap: Deze gemeente heeft de nadruk gelegd op handhaving inzake illegale kap. Veel houtsingels verdwenen in een verontrustend tempo. Dit heeft vaak te maken met het creëren van meer mogelijkheid om mest uit te rijden. Een aantal andere Achterhoekse gemeenten verklaarden desgevraagd hieraan ook meer aandacht te zullen besteden.

* Aanleg glasvezel: In 2014 werd een intentieverklaring getekend tot het vormen van een breedbandbedrijf, in consortium met alle Achterhoekse gemeenten. "Wethouder Breedband" Han de Boer van Berkelland zou hierin het voortouw nemen. Wij namen contact op en afgesproken werd dat wij, zodra men de werkzaamheden gaat plannen, zullen worden betrokken bij het onderdeel "Bomen". Onlangs werd echter bekend dat dit project opnieuw is vertraagd.


Kap Staatsbosbeheer(SBB) in Boswachterij Ruurlo:  
Al eerder maakten wij melding van rigoureuze kap door SBB op Landgoed Slangenburg in Doetinchem.:
Zelfs de boswachter gaf toen al toe dat er veel meer gekapt werd dan gebruikelijk.
Maar het kappen om commerciële redenen werd en wordt nog steeds ten stelligste ontkend. Echter uit navraag tot in de Tweede Kamer blijkt SBB dat al tijdens Rutte 1 de opdracht heeft gekregen de eigen broek op te houden: “Opbrengsten genereren uit “eigen” bossen”.
Die bossen zijn echter van ons allemaal; en dat zijn heel veel bossen! Daarom hoeft SBB, in tegenstelling tot andere natuurorganisaties, geen melding te doen van kap inzake de Boswet; aan het einde van het jaar kan men volstaan met een lijst van gekapte percelen.
Intussen is het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg in het leven geroepen door verontruste omwonenden, die nauwlettend de vinger aan de pols houden.
Op 5 oktober hadden wij, samen met leden van dit Comité een excursie met SBB over dit landgoed. Daar werd ons verzekerd dat SBB was teruggekomen van het kappen van grote percelen; men zou niet meer dan 1 ha aaneengesloten kappen, omdat dat een te ingrijpend beeld geeft. Bovendien was het beleid niet meer dan 1 à 2% van een bos te kappen, en om en om in Slangenburg en Ruurlo.
Vervolgens is SBB dit onlangs in de bossen bij Ruurlo helaas onmiddellijk weer vergeten..
Nogmaals; wij zijn niet tegen productiebossen, maar ook bomen in parkbossen moeten er aan geloven. Bovendien wordt het kappen uitbesteed en wordt door de enorme harvester machines onnodige schade aangericht aan de bodem.
Tevens hebben wij sterke aanwijzingen dat SBB niet zorgvuldig het bij kap wettelijk verplichte Flora & Fauna (F&F) onderzoek uitvoert. SBB claimt zeer begaan te zijn met de natuur, echter desgevraagd (bij herhaling) ontvingen wij tot op heden nog steeds geen F&P rapport. Wèl een slordig A4tje als checklist, maar dat kan voor een in totaal zo grote oppervlakte als nu in Ruurlo is gekapt onmogelijk toereikend zijn. SBB geeft blijk een slager te zijn die zijn eigen vlees keurt.

Een flink aantal van deze gekapte bomen in Ruurlo had nog een heel leven voor zich, dus ook bomen die in de toekomst nog veel mast (eikels en beukennootjes) leveren; erg belangrijk voor de fauna. Een jonge eik of beuk levert geen mast. Dat gebeurt pas na tientallen jaren. Zo worden tonnen aan voedsel voor dieren voor de toekomst weggehaald. Dit moet enorme consequenties hebben voor de aantallen eekhoorns, knaagdieren, egels, dassen, marters, roofvogels etc. Uiteindelijk wordt de gehele keten verstoord. Ook is bekend dat de vitaliteit van bomen vaak te maken heeft met de aanwezigheid van andere bomen. Soms wordt een boom in leven gehouden door een boom die er dichtbij staat. Wortelgestel, symbiose etc. Wanneer je teveel weghaalt, heeft dat weer gevolgen hebben voor de overgebleven bomen. Kortom, van het motto van SBB: “Beschermen, Beleven, Benutten”, wordt o.i. wel zeer onevenredig veel nadruk gelegd op het laatste..


Gemeente Bronckhorst (gBr):
De gBr wilde een nieuw bomenbeleid ontwikkelen:
Zij gaven hiertoe opdracht aan een samenwerkingsverband van Annemieke van Loon (De Bomenconsulent) en Edwin Koot (Ekoo Tree), en men nodigde belanghebbenden uit:
Praat mee over bomen in Bronckhorst: Bronckhorst is een groene gemeente. Bomen hebben hierin een belangrijk aandeel. Bomen geven buurten, landgoederen en landschappen karakter en bepalen mede hoe ons landschap eruit ziet. Oude bomen zijn een levende link naar het verleden. Graag horen we uw mening over de bomen in onze gemeente. Wat vindt u belangrijk, hoe vindt u dat we met onze bomen moeten omgaan, nu en in de toekomst? Praat mee op 6 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis”.
Wat doen we met uw inbreng? Om onze bomen ook in de toekomst gezond en functioneel te houden gaan we aan de slag met een nieuw bomenplan. In dit plan brengen we kwaliteiten en kansen in beeld, om onze kernen mooi te houden en de bomen goed te kunnen onderhouden. Hierover horen we graag de mening van onze inwoners! U kunt zich tijdens deze avond ook aanmelden voor een klankbordgroep, die betrokken blijft bij het maken van ons bomenplan”.
Wij namen deel aan de klankbordgroep.
Een hele klus, maar inmiddels is het plan zover klaar. Complimenten voor Annemieke en Edwin, die binnenkort het plan zullen aanbieden aan B&W van de gBr.
Wij hebben e.e.a. geëvalueerd en hebben Annemiek en Edwin nog het volgende laten weten:
Ons inziens nog op te nemen zaken in het bomenbeleidsplan:
 1. De Slangenburg zou via het Wolfersveen en ’t Zand met Ruurlo verbonden moeten worden (oude natuurnetwerk vereiste). Dat netwerk loopt tussen Halle en Zelhem door en daarvoor is onlangs een kippenbedrijf annex tuinderij (Tieltjes) gesloopt om ruimte te maken voor de ecologische verbinding.
 2. Zowel tussen Halle en Zelhem als ten zuiden van Zelhem en rond Hummelo ligt veel natuurontwikkelingsgebied (felgroene zone op overzichtskaart www.ruimtelijkeplannen.nl van de provincie). Vanuit het bomenbeleidsplan zou afstemming c.q. aansluiting gezocht moeten worden met deze plannen.
Ten aanzien van het bomenbeleidsplan nog het volgende: 
Nadat het er in onze ogen lang naar heeft uitgezien dat de klankbordgroepleden in de marge mochten meepraten over het plan en het in wezen al grotendeels was voorgekookt, zien wij in de laatste versie gelukkig toch nog zaken terug uit de discussies en de schriftelijke op- en aanmerkingen van de diverse leden. Dat neemt niet weg dat (in) dit plan in onze ogen:

 • de status van de basisbomen ondermaats blijft;
 • er te weinig harde criteria t.a.v. (compenserende) herplant worden gesteld (zeker wanneer dit op dezelfde plek niet mogelijk blijkt);
 • te weinig ambitie ademt;
 • de focus ligt op het beschermen van bomen in het natuurnetwerk, terwijl dat gewoon verplicht is!
 • het risico bestaat dat bij bezuinigingen en/of andere ambities en prioriteiten (van andere beleidsterreinen) alleen nog boomstructuren en markante bomen behouden blijven en dat de basis bomen deels of geheel zullen verdwijnen. Het criterium ‘kwaliteit boven kwantiteit’ kan dit nog verder in de hand werken;
 • er teveel Legolandje wordt gespeeld, te kunstmatig en te weinig natuurlijk.
Tot slot: cruciaal voor de kwaliteit van het bomenbeleid is waar het in de praktijk toe zal leiden: 
‘The proof of the pudding lies in the eating’...


Overigens staat dit bomenbeleidsplan nog niet op de agenda van de komende raadsvergadering. 

De zandvlakte in Hengelo centrum:
Inmiddels is het vier jaar geleden dat de gBr met stoom en kokend water zo’n 100 bomen “moest” kappen in het hart van Hengelo, want er zouden snel appartementen gebouwd moeten gaan worden. Tot op heden is hier echter nog steeds sprake van een kale vlakte.
Juni 2015
Wij hebben al vorig jaar juni de gBr hierop aangesproken, maar in de reactie van 13 juli 2015 "herkende men zich hier niet in":
…“Wij zijn van mening dat de openbare ruimte correct is ingericht”… (?)
…“Tevens spreken wij tegen dat er sprake is van een ‘zandvlakte’. De bouwterreinen zijn met zwarte grond aangevuld waarop een bloemenmengsel is gezaaid”. (Geen zwarte grond, geen bloemmengsel..)
En “wij hopen dat er dit jaar zicht is op de bouw van het laatste bouwblok”.
Dat was juli 2015. Helaas is nu ook na vier jaar nog steeds geen sprake van bouw, en is de zandvlakte nu slechts veranderd in een onkruidvlakte.

November 2016
Eén van onze vragen was overigens of de gBr, mocht het uiteindelijk niet willen lukken met de verkoop van deze appartementen, op deze locatie niet een mooie klein park zou willen aanleggen? Dat hebben de inwoners van Hengelo o.i. tenslotte wel verdiend nadat men vier jaar tegen deze kale vlakte in het hart van hun dorp heeft moeten aankijken.
Daarop hebben we tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Omdat veel vrijstaande bomen in het landschap door schaalvergroting verloren zijn gegaan heeft de gBr, in navolging van de gemeente Oost Gelre, het project "Eén boom mot kunn'n" succesvol geadopteerd. Grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst wordt een gratis boom aangeboden. "Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder". Zie ook: https://www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/een-boom-moet-kunnen-gratis-boom-op-uw-terrein_87289.html

Gemeente Doetinchem (gD):
Algemeen
Ons bestuurslid Bas Waterham heeft vrijwel wekelijks contact met ambtenaren van de afdeling vergunningen, milieu, beheer en onderhoud en handhaving. Gaat meestal over aangevraagde en verleende vergunningen voor kappen bomen, soms zijn er ook grotere aantallen bij vanwege de veiligheid van inwoners. Het principe is dat er net zoveel bomen terugkomen als worden gekapt. In 2015 is dat gelukt, begin januari vragen we de cijfers voor 2016 weer op. Vier keer per jaar hebben we persoonlijk een goed overleg met de genoemde mensen om lopende zaken te kunnen toelichten en te verduidelijken.

Hierna volgen enkele grote dossiers:
* 380 KV lijn (ook door Oude IJsselstreek en Montferland): de bouw is volop bezig, het nieuwe landschap ontstaat, de masten zijn met hun hoogte van 70 meter en bijzondere vorm niet echt in te passen in landschap, zoals wel werd ‘beloofd’. Op tekeningen lijkt alles mooi. De gemeente heeft een groot deel van de herplant naar zich toe getrokken (uitvoering en budget) maar heeft op dit moment door grote druk (lees bezuinigingen) op de groene mensen te weinig tijd voor uitvoering. Er is weliswaar formeel 5 jaar tijd voor uitgetrokken maar de BSA gaat de politiek toch bewegen dit eerder ter hand te nemen. Het rooien e kappen kan ook in een paar maanden…

IKC, Kindcentrum Noord: Hoewel het verlies aan bomen en ecologie groot is, hebben we er een mooie compensatie uit gesleept: € 250.000 voor inrichting van nieuwe natuur tussen Natuurpark de Knoop en Grote of Zelhemsche Beek. Wij worden bij de plannen betrokken. Het overleg gaat niet gemakkelijk. Het college heeft besloten dat het budget wordt toegevoegd aan Plan De Rode Beek. Daar zijn we het niet mee eens. We zijn echter strijdbaar. Er is een gesprek met wethouder Natuur, mevrouw Lambregts, geweest en de uitkomsten stelden ons gerust. De plannen zijn inmiddels zo concreet dat we begin 2017 met delen van de uitvoering kunnen starten. De grote onderdelen laten nog wat op zich wachten vanwege de onderhandelingen met grondeigenaren, waterschap, provincie en een van de andere wethouders.

MFA Gaanderen: Er wordt een nieuwe MFA gebouwd (Multi Functionele Accommodatie: sport, onderwijs, kinderopvang, wijkbedrijf bestaande uit buurtcoaches, beheer openbare ruimte, wijkbeheerders, etcop voormalig voetbalveld van vv Gaanderen, het clubhuis en de kleedkamers voor de voetballers komen ook in de MFA, samen met schoolgaande kinderen en diverse soorten opvang van jonge kinderen. De omgeving is bijzonder groen en er staan vele bijzondere en waardevolle bomen. Navraag leerde mij dat hier niets mee zou gaan gebeuren. Begin december werd ik gevraagd toch een gesprek aan te gaan met een adviseur van een groen bureau over de inrichting van de buitenruimte en het betrekken van de ruimte aan de randen van het terrein, daar waar de bomen staan (aan drie zijden van het terrein). Het was fijn dat dit gesprek tot stand kwam op verzoek van de gemeente zelf. Dus niet achteraf iets mogen zeggen maar vooraf je wensen en grenzen aan mogen geven. Dit was een bijzonder goed gesprek, ik zou willen dat bij elk groter project een dergelijke deskundigheid (met name over bomen) en bevlogenheid ingevlogen kon worden. Op basis van hetgeen wij hebben besproken werkt de adviseur een plan uit en dat wordt weer aan ons voorgelegd.

Kapoeniestraat: Als onderdeel van het aanvalsplan binnenstad is dit gebied heringericht, Hiervoor verdween veel groen en tientallen bomen. BSA heeft bezwaar aangetekend en er is een mediationgesprek geweest. Hierop is het gebruik van de vergunning opgeschort en de plannen zijn aangepast, meer bomen dan oorspronkelijk worden geplant in een nieuwe grondwal. De gemeente zou bij dit soort projecten de verplichtte natuur- en vleermuizenonderzoeken eerder mogen afronden en bewoners tijdig informeren en betrekken. Op de plaats van de vroegere stadspoorten komen groene poorten terug, in 2017 de eerste. Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als het maar geen groen schilderwerk wordt.
Groenplatform: BSA is een van de (groene/natuur) partijen die betrokken is bij de oprichting van een groenplatform in Doetinchem (en later misschien voor de Achterhoek). We denken aan de positie / functie van bijvoorbeeld de sociale raad die in veel gemeenten aanwezig is. We willen graag gevraagd en ongevraagd meedenken/adviseren over groen en natuur in en om de stad, omdat er o.i. een grote achteruitgang en verarming plaatsvindt die enorme invloed heeft op beleving, klimaat, bio-diversiteit etc. De eerste 2 gesprekken met de gemeente hebben plaatsgevonden en er is al een aardig Groenstructuurplan in de steigers gezet. Wordt ook wel tijd, beleid wat er was is zeer gedateerd (> 20 jaar), en natuur en groen is letterlijk een sluitpost in begroting van Doetinchem, is en wordt veel op bezuinigd. Wij schatten zelfs in dat de gemeente met de komst van de nieuwe natuurbeschermingswet tegen veel problemen gaat oplopen omdat zal blijken dat er onvoldoende waarborgen zijn voor bescherming van soorten en versterking van natuur. Ook hier is nog onvoldoende op voorgesorteerd als we dit schrijven.
Gratis bomen voor inwoners Doetinchem: Na het succes van vorig jaar in Gaanderen zijn er ook dit jaar weer veel bomen door inwoners aangevraagd. Meer dan 200 woningen (14% van de wijk) kregen in december hun boom keurig thuis afgeleverd. In Gaanderen waren het bijna 500 exemplaren; 17 % van de woningen. De actie wordt in 2017 in een andere wijk gehouden. Dit zijn extra bomen in de gemeente: hoe meer bomen, hoe groener de stad!

Groenstructuurplan: in najaar komt de gD met nieuw (hoofd-)structuurplan (tevens met een Groenplan). Als BSA zijn we betrokken bij het opstellen van de plannen, die als doel hebben te komen tot:
 • het benoemen en vaststellen van de hoofdgroenstructuur van Doetinchem;
 • het bieden van bruikbare en heldere kaders bij gebiedsontwikkelingen, beheer- en onderhoud en vergunningprocedures;
 • het in stand houden en verbeteren van de hoofdgroenstructuur en
 • het signaleren van kansen en mogelijkheden voor een versterking van de hoofdgroenstructuur.
Gemeente Lochem (gL):
Regulier overleg m.b.t. kapvergunningen; werkt goed.
Tevens overleg i.h.k.v. het project Vrijwillige Ruilverkaveling.

* Laanbomen buitengebied: De gL wilde eind 2014 met belanghebbenden bespreken hoe het probleem van het al 15 jaar nalaten van wettelijk verplicht onderhoud aan de laanbomen in het Lochemse buitengebied aan te pakken. Men mocht meedenken, maar men kreeg wel vanaf het begin meteen de boodschap mee dat “het niets mocht kosten”.
Dat is nog eens burgerparticipatie..
Dus de bomen moeten het geld voor onderhoud voortaan zelf genereren.
De gL heeft 55.000 bomen in het buitengebied. 13.200 daarvan zijn beeldbepalend. Daarvan wil de gL de helft kappen; dus 6.600 exemplaren.
Ergo: 10 jaar lang zullen elk jaar 660 mooie bomen gekapt moeten gaan worden, omdat die de beste houtprijs opbrengen. Daarvan moet voortaan maar het bomenonderhoud worden betaald. Met droge ogen stemde de Lochemse raad in met dit onzalige plan.
Groen Links en de PvdA hebben tijdens de raadsvergaderingen van 23 mei en 27 juni nog pogingen gedaan het aantal van deze 660 beeldbepalende bomen te halveren. Dat zou € 6.500,- per jaar kosten volgens berekeningen van de gL zelf.
Maar deze gemeente, met 18 miljoen Euro in de Algemene Reserve, had dat er niet voor over..
De BSA begon daarom een Crowdfunding actie t.b.v. behoud van de helft van de eerste 660 te kappen beeldbepalende bomen. Inmiddels hebben onze sympathisanten en donateurs dit bedrag van € 6.500,- bijeen gebracht! Voor de eerste kapronde in 2017 kunnen dus 330 gezonde laanbomen hiermee worden gespaard.
Sinds de 23e mei werd dus al gesproken over beeldbepalende bomen, tot in november de gemeente opeens ontkende dat het ooit over beeldbepalende bomen was gegaan (?!)..
Hoe dan ook, het gaat over vitale mooie bomen, en we zullen met het crowdfunding bedrag in elk geval de 330 exemplaren kunnen behouden voor de toekomst.
Er was sprake van een eerste kapronde in oktober 2016 waar de slechte exemplaren aan de beurt komen.
Het is overigens nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel bomen de gemeente nu gaat kappen in die eerste ronde. Wij wachten daarom het daarbij behorende Flora & Fauna onderzoeksrapport af; daarin moet tenslotte het exacte aantal vermeld staan. Daarna kunnen we in gesprek.
We hebben met onze advocate Digna de Bruin een overeenkomst samengesteld, waarmee afspraken duidelijk kunnen worden vastgelegd m.b.t. besteding van dit crowdfundingbedrag.

* Als schril contrast m.b.t. het voorgaande publiceerde de gL, naar het voorbeeld van de gemeente Bronckhorst, in september 2015 het volgende: Een gratis boom van de gemeente Lochem!
De gemeente wil met dit initiatief beeldbepalende bomen, zoals lindes, eiken en beuken, weer terugbrengen in het landschap”! http://www.onderholt.nl/nl/modules/news/2015/9/16/31/en-boom-mot-kunnn-gemeente-lochem-extra-informatie/.

* Koedijk Lochem: Een mooie laan met veel beeldbepalende Eiken. Twee jaar geleden hebben deze nog een flinke kroonsnoei ondergaan. Door het aanleggen van een ventweg zijn van een aantal eiken de wortels beschadigd. Daardoor is van eiken langs deze ventweg nieuwe aangroei in de kroon wat vertraagd, maar deze kunnen zeker gehandhaafd blijven. Er zitten een paar bomen tussen die in slechte conditie zijn, die kunnen worden vervangen door herplant. De gemeente wil de laan herinrichten. Dus kwam de obligate info avond en werd de democratische klankbordgroep samengesteld.
Buurtbewoners namen contact met ons op; zij willen de goede bomen behouden, en daarvan zijn nog ruim voldoende exemplaren. Deze laan leent zich volgens onze deskundige bij uitstek voor geleidelijke vervanging van de bomen, zoals in wezen al sinds enige jaren gebeurt.
In juni gingen wij hierover in overleg met de gL en gaven onze visie zoals bovenstaand. Betreffende ambtenaren benadrukten nog dat het geenszins de bedoeling was dat de bomen moesten verdwijnen; “als de buurtbewoners dat niet willen zal dat niet gebeuren”. Helaas was men die uitspraak na de zomervakantie alweer vergeten; wij “hadden dit helemaal verkeerd begrepen”.
Hoe dan ook; de omwonenden willen de bomen niet kwijt. Intussen heeft een ambtenaar zich al versproken: “Die bomen gaan toch weg, dat is allang besloten”.
We blijven het volgen..

* Provinciale weg N346: Dit betreft bomen langs de ventweg, het traject van Warnsveld tot aan rotonde Lochem. Vorig jaar januari had de Provincie al het plan langs dit traject 200 bomen te kappen, vanwege onderhoud en verbreding ventweg.
Hiertegen heeft ook de BSA op 21 01 2015 een zienswijze ingediend.
Voor deze ventweg is verbreding nodig zodat fietsen en landbouwverkeer elkaar veilig kunnen passeren. Plan is nu aan beide zijden grasbetonnen platen (40cm breedte) te leggen voor deze verbreding. Uiteindelijk is men gelukkig afgestapt van het kappen van het grote aantal van 200 bomen, en komt nu uit op totaal 60 bomen die werkelijk moeten verdwijnen voor de verbreding. Daar is o.i. goed over nagedacht, en gelukkig houdt men hier ook niet de achterhaalde CROW afstanden aan!
Het betreft nu kap van 13 bomen in de gemeente Lochem, en dus 47 in de gemeente Zutphen.
Men wil 1,5x compenseren (dus 90 x herplant) en vroeg ons ook advies betr. soorten. Gedacht wordt aan: linde, den, berk, eik en (fladder)iep; ook nog bosplantsoen toevoegen: lijsterbes, etc.
Omdat het Zutphense gedeelte veel meer te kappenbomen heeft maar minder herplant ruimte, komt de compensatie voor het grootste deel aan de Lochemse kant. Gelet zal worden op niet alleen monoculturen, en niet alleen rijen, maar bijv, ook groepjes waar dat mogelijk is.
Tevens wezen wij op het belang van een bomenwacht, die oproepbaar is en ook regelmatig komt inspecteren. Men kan tijdens het werk complicaties tegenkomen waarbij advies nodig is.
Men zegde toe deze te zullen aanstellen. De werkzaamheden zullen in 2017 plaatsvinden.

* De kartbaan in Eefde: hier kapte de eigenaar voor de zoveelste keer weer zonder vergunning een flink aantal bomen. Tot nu toe ging dat te vaak ongestraft.
Wij hebben de gemeente verzocht te handhaven en de eigenaar is herplant opgelegd met een dwangsom.

* Platanen Dillenburg Lochem: Dit betreft twee beeldbepalende Platanen op gemeentegrond. Eerder heeft de gL al een kapvergunning geweigerd aan de bewoner van het huis er naast, die claimt overlast te hebben van de bomen. Eén van de twee bomen heeft met een wortel een muurtje opgedrukt en er zou sprake zijn van instabiliteit, die echter niet door adequaat onderzoek is aangetoond. Verder staan deze bomen ruim van het huis verwijderd. Men claimt ook dat veel buurtbewoners de bomen weg willen hebben, echter kreeg men daarvoor niet voldoende handtekeningen bij elkaar. Het is gebleken dat men nogal sociale druk voelt en ook velen de bomen helemaal niet kwijt willen. (De BSA heeft sympathisanten die in deze buurt wonen).
Intussen lijkt het er sterk op dat een ambtenaar al teveel heeft toegezegd. Deze komt nu met het plan de beide bomen dan maar te kandelaberen. Daarvoor zijn beide bomen echter geenszins geschikt; de stam is daarvoor eerder al veel te hoog opgesnoeid. Dat zou verminking van de bomen betekenen en bovendien een aanslag op hun conditie. Afgezien nog dat de gL hiermee een precedent schept dat later nog gevolgen kan hebben, betekent dit tevens voor de gemeente een structurele snoei van de uitlopers die een Plataan nu eenmaal maakt, een terugkerende flinke kostenpost.
Wij zullen bezwaar aantekenen. Daarbij zullen wij voorstellen dat van de beide bomen de kroon wat wordt ingenomen en dat de gemeente het muurtje herstelt. 
Hiermee kan het “probleem van de vallende takken” worden weggenomen. 


Gemeente Montferland (gM):
* In deze gemeente zijn alle bomen tot een omvang van 2.50m vergunningvrij. Echter worden bomen vanaf die omvang ook niet gespaard. Het verhaal van de rode Beuk in Didam zit ons nog vers in het geheugen. Met stoom en koken water moest in juni 2014 deze beeldbepalende Beuk verdwijnen voor de bouw van appartementen; ondanks het feit dat de buurt deze Beuk graag wilde behouden. Echter na twee jaar was er nog steeds geen bouwactiviteit; wel een gestripte Beuk..

Juni 2016
Als schrale troost zou de gemeente Montferland van de beuk een bank maken..

Snoei buitengebied: Ook werden in het buitengebied van de gM de laanbomen wel heel  hoog opgesnoeid; waardoor het beeld er niet op vooruit ging. Desgevraagd bleek dat dit permanent ontsierende snoeiwerk was uitgevoerd “om carnavalswagens vrije doorgang te geven”..

Groeninrichting Gravenbuurt: Inwoners van zowel de Graaf Oswaldstaat als de Hohenzollernstraat en de Vorst Leopoldstraat in 's- Heerenberg kregen na jaren strijd met de gM eindelijk een betere inrichting van het openbaar groen in hun buurt. Uiteindelijk troffen ze een welwillende ambtenaar met wie gezamenlijk een herstelplan werd gemaakt. De slechte Pauwlonia bomen werden alle vervangen door verschillende soorten Esdoorns en er werden vier extra Esdoorns bij geplant. De grootte van de heesterbeplanting werd verdubbeld in alle drie de straten.

Gemeente Oost Gelre (gOG)
Ook dit jaar won de gOG onze prijs voor de Achterhoekse gemeente voor het Groenste Project van het afgelopen jaar. Deze keer een gedeelde prijs (Een Pauwlonia boom), samen met de Imkersvereniging Lichtenvoorde voor hun (door de gemeente gefaciliteerde) mooie project "Bijenstal De Beezenmoate". Zie ook: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/04/prijsuitreiking-groenste-project-2015.html

De Bijentuin in het Wentholtpark
De door de gOG “ingestelde Bomenwacht”, bestaande uit betrokken vrijwillige inwoners, blijkt zeer effectief. Hopelijk inspireert dat ook andere Achterhoekse gemeenten.. Zie: http://www.bomenwacht-oostgelre.nl/.

Gemeente Oude IJsselstreek (gOIJ):
* Belangengroep “Kappen Nou” heeft geprotesteerd tegen de door de gOIJ voorgenomen kap van 901 gezonde laanbomen in het buitengebied, die men volgens de wethouder “zorgvuldig gaat kappen”, zg. omdat “ er moet worden gedund”. Dunnen doe je echter alleen in een bos. Het gaat hier gewoon om bezuiniging. Ook de BSA heeft zich hiertegen sterk ingezet. Toezeggingen tijdens overleg hieromtrent werden door de gOIJ echter helaas niet nagekomen. Zie: http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/03/persbericht.html
Wij houden de vinger aan de pols.
Belangengroep Kappen Nou gaf op Boomfeestdag op ludieke wijze uitdrukking aan de treurnis over de kap van 900 laanbomen die de gemeente Oude IJsselstreek in haar buitengebied om bezuinigingsmaatregelen gaat uitvoeren. Gezamenlijk plantte men symbolisch een mooie Winterlinde (Tilia cordata)
* Tevens heeft deze gemeente een aantal bospercelen in de verkoop gedaan: maar eerst wordt daar meestal het best verkoopbare hout uit gehaald. Hiermee wordt ook de habitat van nogal wat Flora en Fauna omgezaagd. Echter, F&F rapportage was volgens de gOIJ “niet nodig”. Ondanks meldingen van dassenburchten..
* De Algemene Plaatselijke Verordening (APV): Overigens heeft deze gemeente al sinds enige jaren nog steeds geen invulling gegeven aan Afdeling 3 van haar APV: "Het bewaren van houtopstanden". Bij de betreffende artikelen 4.10, 4.11 en 4.12 staat nog steeds: "Gereserveerd". Prioriteiten..

Gemeente Winterswijk (gW):
De gW heeft een aanzienlijk bomenbestand (48.000), waarvan een groot deel in het buitengebied. Een groot deel hiervan bestaat uit oude bomen die veel onderhoud vragen. De afgelopen jaren zijn veel oude zieke exemplaren gekapt. Waren dat in 2004 nog 206 bomen, in 2015 waren dat er al ruim 800. In het landschap, lanen, en invalswegen is dat inmiddels waar te nemen. Met het beschikbaar gestelde budget lukt het om jaarlijks tussen de 50 en 100 bomen te herplanten. Om het prachtige landschap van Winterswijk te behouden voor de toekomst is voorgesteld om de komende jaren gefaseerd de herplant van bomen te intensiveren. Dit brengt een structurele last van € 100.000 met zich mee.
Provinciale weg N820 van Winterswijk naar Vreden. Met de Provincie hadden wij overleg omtrent het geplande groot onderhoud aan deze provinciale weg van Winterswijk naar Vreden. Er zouden teveel bomen (te) dicht aan de weg staan. Daarom is geïnventariseerd met welke aspecten rekening gehouden dient te worden om tot een goede afweging te komen tussen verkeers- veiligheid en de aanwezigheid van bomen dicht langs de weg. Aspecten waar aandacht aan is geschonken: verkeersveiligheid, Flora& Fauna (vleermuizen), levensverwachting bomen, landschappelijke inpassing, aanwezigheid kabels en leidingen, molenbiotoop. Zie ook: http://www.molenbiotoop.nl/content.php?page=1.1&menu=1
De BSA heeft hier aangegeven dat vooral goed gekeken dient te worden naar de groeikansen van de nieuwe aanplant. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan kwantiteit. Let daarbij op type bomen, diversiteit, ruimte. De fladderiep is niet gevoelig voor de iepziekte en daarom geschikt als herplant. Ecologisch Bureau Eelerwoude zal een overzicht verstrekken van welke bomen herplant zullen worden. Tevens heeft de BSA als aandachtspunt aangegeven: bermverhoging kan slechte invloed hebben op bomen hebben. Voorkeur vanuit de BSA: bomen op eigen wortel (dus niet geënt). Dit geeft betere overlevingskansen.
Vooruitlopend op deze werkzaamheden zal eind 2016 nog een 8-tal bomen worden gekapt, omdat deze van zeer slechte kwaliteit zijn. Het groot onderhoud, het kappen en herplanten van de overige bomen staat gepland voor 2017. Zie ook: www.gelderland.nl/N820.

Houtwal Kotten: Onlangs werd bij het grensbuurtschap Kotten een cultuurhistorisch zeer belangrijke houtwal geheel met de grond gelijkgemaakt. Niet alleen is er illegaal gekapt, ook is een gedeelte van de aarden wal verwijderd. Dergelijke vernieling vond ook plaats in een andere buurtschap. Contact met de gW wees uit dat beide zaken nog in onderzoek zijn, wat de consequenties zijn kon men nog niet zeggen. Wel heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan.
Voor 1 houtwal was een vergunning afgegeven, met als voorwaarde dat de eiken moesten blijven staan. Ook moet een eigenaar melding doen als hij gaat kappen. Dat is niet gebeurd en ook de eiken (waaronder beeldbepalende) zijn niet gespaard. En is er nog een houtwal gekapt. Het is met groot materieel gebeurd, vandaar dat het zo snel is gedaan. Merkwaardig is ook dat de buurt niet aan de bel heeft getrokken. We zullen dit nauwlettend blijven volgen en zorgen dat de gemeente dit als een economisch delict aanmerkt, zodat er hoge boetes kunnen worden opgelegd.

Ontsluitingsweg "Arrisveld": De BSA maakte bezwaar tegen de kapvergunning voor 53 bomen nabij de Tuberweg/Beatrixpark in Winterswijk vanwege deze nieuwe ontsluitingsweg. Ons bezwaar gold vooral het feit dat het o.i. geheel overbodig was een ontsluitingsweg aan te leggen. Sterk werd de indruk gewekt dat het uitsluitend ging om subsidie binnen te halen, want de gemeente zou dit bedrag (gemeenschapsgeld) immers alleen verkrijgen wanneer deze weg vóór 1 januari 2016 werd aangelegd. Ook qua Flora & Fauna onderzoek waren er nogal wat tegenstrijdigheden.
Uiteindelijk hebben wij wel qua Flora en Fauna gewenste aanpassingen voor elkaar gekregen.

Handhaving: Op basis van het handhavingsuitvoeringsprogramma van 2016 is de controle op illegale kap en herplant één van de onderwerpen die prioriteit krijgt. Daarom is er voor de uitvoering van die controles 450 uur beschikbaar gesteld. Dit gold overigens ook voor 2015. Daarnaast huurt de gemeente 150 uur aan BOA’s bij de Omgevingsdienst Achterhoek in en hebben wij zelf 50 uur aan BOA’s beschikbaar voor dit onderwerp. De BOA’s kunnen strafrechtelijk optreden bij illegale kap. Indien wij illegale kap constateren, zullen wij in alle gevallen waar dat (qua regelgeving en bewijslast) mogelijk is handhavend optreden.