woensdag 29 juni 2016

Bomen voor bijen


Bomen voor bijen
Over het belang van bijen is al veel geschreven. Toch gaat het bij het aanplanten van groen voor bijen vaak over vaste planten terwijl het bloeiend oppervlak van een boom vele malen groter is dan de kroonprojectie en dus meer bloemen levert dan een gewas op straatniveau. Hieronder twee van onze favorieten.

UITGELICHT voor de stad

Sophora japonica 'Regent' is een goede Amerikaanse selectie met een opvallend rechte stam. Vooral op jonge leeftijd sneller groeiend dan de soort. De boom wordt 10-12 meter hoog en de kroon is breed ovaal, tot circa 5 m breed.  De roomwitte tot roomgele bloemen zijn circa 1,5 cm groot en staan in pluimen die 30 cm lang kunnen worden. ‘Regent’ is een goede drachtplant en bloeit al op jonge leeftijd, vaak al na 6 tot 8 jaar. deze boom heeft weinig last van ziekten en aantastingen. en kan goed tegen droogte.


UITGELICHT voor de tuin

Styrax japonicus is een brede, grote struik die uit kan groeien tot een middelgrote boom. De bladeren zijn zeer variabel in vorm en grootte, van ovaal tot ruitvormig en 3 tot 11 cm lang. De witte bloemen hangen in trossen aan korte zijtakken en openen in juni en juli. Ze geuren sterk en aangenaam. Styrax soort bloeit gewoonlijk zeer rijk en wordt dan sterk door bijen bevlogen. De bloemen worden gevolgd door harde, eivormige grijsgroene steenvruchten met een donkergroene kelk. Een sierlijke en rijkbloeiende tuin- en parkboom.

Bron: Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Weinig respect voor crowdfunders bij Lochemse politiek..

Op 28 juni zonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

Opnieuw hartelijk dank aan diegenen van u die intussen ook een gift hebben gedoneerd t.b.v. de crowdfunding tot behoud van zoveel mogelijk Lochemse beeldbepalende laanbomen!

Denk u zich eens in: met de geplande kap van deze 6600 exemplaren, 
gemiddeld met een kroon van ong. 7 m breed,
verdwijnt de komende jaren in het buitengebied dus ruim 46 kilometer(!) aan laanbomen…

Op 27 juni werd in de Lochemse Raadsvergadering de Kadernota 2017 besproken, waarin voor het komende jaar het beleid t.a.v. de diverse programma's en de daarbij behorende financiën wordt aangegeven. Hierin geeft de gemeente overigens aangaande de kap, heel summier, een wel heel mooi beeld weer dat geenszins de lading dekt.

Betreffende dit programma: “Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied” (overigens heeft nog steeds niemand ons kunnen uitleggen wat er nu werkelijk duurzaam is aan de kap zo’n enorm aantal grote gezonde bomen..) hadden Groen Links en de PvdA gezamenlijk opnieuw een amendement ingediend. Nu met het voorstel de donateurs van de crowdfundingsactie tegemoet te komen door het jaarlijks benodigde bedrag van € 6.500,- voor behoud van nog 330 bomen voor de komende jaren structureel op de begroting te zetten.
Met 14,8 mln Algemene Reserve immers een peuleschil..
CDA en Gemeente Belangen wilden er niets van horen en de VVD opperde zelfs schamper dat het de moeite van het bespreken niet waard was(!). D66, die de Lochemse bomen eerder erg goed gezind was hield zich stil; men zit nu tenslotte in de coalitie..
Kortom; het merendeel van de raad acht zich geenszins verantwoordelijk voor het Lochemse Groene Kapitaal, en waar men anders de mond vol heeft van “Burgerparticipatie” komt dat deze keer blijkbaar niet goed uit.
Aan het belang van de donateurs die met hun gift te kennen geven alsnog zoveel mogelijk laanbomen te willen behouden wordt hiermee dus geen waarde toegekend.

De toezegging van de wethouder dat hij “open staat voor gelden van derden” hebben wij nog eens schriftelijk aan hem bevestigd. Tevens dat wij er van uitgaan dat hij deze uitspraak namens het college van B&W heeft gedaan. (Overigens staat dit ook op film; opgenomen tijdens de raadsvergadering van 27 mei).

Het crowdfunding bedrag groeit inmiddels gestaag naar de € 6.500,-. Het gaat dus de goede kant op!
Wij zullen daarom over enige tijd contact opnemen met de wethouder over de besteding van het bedrag en de hieraan inherente voorwaarden.
Het zal dan gaan om het jaar 2017. Dit jaar zal nl. eerst nog een aantal bomen worden gekapt die, door de jarenlange verwaarlozing door de gemeente in dermate slechte staat zijn dat zij een risico vormen. Met die kap moeten wij het daarom helaas wel eens zijn.

Voor wie van u ook wil meehelpen in de helft van de in 2017 te kappen mooiste 660 bomen te behouden:
Bij deze nogmaals ons rekeningnummer: NL93 TRIO 0776 4548 46 t.n.v. Bomenstichting Achterhoek.
Vermeldt u daarbij s.v.p. “Bomen Lochem” en uw e-mail adres.  (Uw gift is ANBI aftrekbaar).
Hartelijk dank!

Wij hopen dat er met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 meer Lochemse raadsleden komen met respect voor natuur en milieu..

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoekvrijdag 24 juni 2016

Stand van Zaken: De soap van de gemeente Montferland en de Rode Beuk

Al eerder publiceerden wij het vervolgverhaal van deze rode beuk in Didam.
Hierbij de huidige stand van zaken: 2 jaar(!) later. Een aanfluiting..

Op 17 juni 2014 wordt in het Gemeente Nieuws Montferland een kapvergunning gepubliceerd:
Het blijkt te gaan om een monumentale vitale rode beuk, omvang 2.93m.
Openbare Werken
Verleende omgevingsvergunning
Komweg 1a, 6942 BR; het vellen van 1 boom 
(verzonden 12-06-2014).
Rechtsmiddel: beroep.

De gemeente Montferland maakt een complete soap van deze vergunning:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/01/de-soap-van-de-gemeente-montferland-en.html

De beuk moet wijken voor een te bouwen appartementencomplex. "Er waren al veel gegadigden, dus er was haast bij"!
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/03/vervolg-gemeente-montferland-en-de-rode.html

De bewuste beuk aan de Komweg;
goed te zien dat deze ook in de kroon gezond is.
Zomer 2015

Winter: geen dode takken te zien.
Januari 2015

De omwonenden wilden de beuk graag behouden in hun boomarme wijk. Maar met stoom en kokend water moest de beuk geveld worden, want men moest gaan bouwen!
Juni 2016..

Twee (!) jaar later: hier het trieste resultaat. 
Geen appartementen, een kale vlakte en de buurt is haar mooie boom kwijt. 
Dom!! (3x). Alleen maar verliezers..Zwarte Walnoot

Deze prachtige monumentale Zwarte Walnoot (Juglans nigra) wordt goed verzorgd door de trotse eigenaars. De stamomvang op 1.30m hoogte is 3.50 meter!


De kroon werd te zwaar met gevaar voor takbreuk. 
Daarom werd een boomverzorgingsbedrijf om advies gevraagd. 
Zij adviseerden de kroon uit te dunnen.

Dus aan de slag!


Na de snoei wel even een heel blote boom..
Intussen is de kroon alweer aardig uitgelopen.
    

dinsdag 21 juni 2016

Te mooie voorstelling van zaken re kap 6.600 vitale laanbomen door gemeente Lochem

Op 27 juni wordt in de Lochemse gemeenteraad de Kadernota behandeld. In deze nota wordt voor het komende jaar het beleid t.a.v. de diverse programma's en de daarbij behorende financiën aangegeven. Hierin geeft de gemeente over de voorgenomen kap van de 6.600 vitale bomen, heel summier, een wel heel mooi beeld weer, dat de lading geenszins dekt:

"Activiteit 3.
Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied (landschapsscenario)
Waar staan we
In de raad van mei 2016 is het raadsvoorstel ‘Duurzaam beheer bomen buitengebied’ behandeld. In de Kadernota 2017 zijn de financiële consequenties volgens het landschapsscenario opgenomen. 
Wat gaan we doen.  
De bomen langs wegen in het buitengebied beheren volgens het landschapsscenario. Dit betekent dat er regelmatig controle plaatsvindt. Op basis van deze controle wordt een planning gemaakt om bomen te onderhouden en/of lanen te kappen en jonge bomen aan te planten. Jaarlijks komt dit neer op ongeveer 680 bomen, die voor een deel uit risicobomen bestaan. Veel oude bomen zijn beeldbepalend en worden gespaard om het landschap te verfraaien, zolang ze gezond en veilig zijn. Om het onderhoud aan de bomen langs de wegen betaalbaar te houden, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke opbrengst voor het hout te krijgen. De houtsnippers die vrijkomen bij kap en onderhoud worden gebruikt om gebouwen te verwarmen."Daarom verzonden wij vandaag het volgende bericht aan B&W met CC aan raadsleden:

Geachte College,

Met stijgende verbazing lazen wij in uw Kadernota uw zeer eufemistische, onvolledige en daarmee o.i. misleidende voorstelling van de werkelijkheid aangaande het “Duurzaam beheren van de bomen langs de wegen in het buitengebied (landschapsscenario)”

Met name met de tekst in de alinea: “Wat gaan we doen” suggereert u een wel zeer rooskleurig beeld dat de realiteit echter geenszins dekt. “Het sparen van veel beeldbepalende bomen” komt in werkelijkheid in uw plannen nu niet direct concreet als prioriteit naar voren; integendeel!

Een nadere toelichting bij: Om het onderhoud aan de bomen langs de wegen betaalbaar te houden, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke opbrengst voor het hout te krijgen” zou ook passend zijn geweest. Immers, uw gemeente heeft geen invloed op de houtprijs, dus bij dalende prijzen zal de opbrengst ergens vandaan moeten komen; dat betekent boven het te kappen aantal van deze 6.600 exemplaren nog meer kap van vitale beeldbepalende bomen?
Bovendien; door het op deze wijze doen verdwijnen van de beeldbepalende exemplaren zal een flink aantal van de overblijvende minder vitale bomen door de extra windbelasting en zonnebrand uiteindelijk ook niet meer een lang leven gegund zijn.
Kortom: er wordt zo onomkeerbare schade toegebracht aan het Achterhoekse cultuurlandschap, waarvan u de consequenties nog zeker niet volledig heeft onderzocht.

Zoals wij u reeds een aantal malen hebben voorgerekend, kloppen uw berekeningen niet. Ook dat zal tot gevolg hebben dat er dan nog meer gekapt zal gaan worden om de hieraan inherente financiële tekorten te kunnen aanvullen.
Tevens wordt door u niet vermeld hoe de controle m.b.t. de aantallen te kappen bomen zal worden uitgevoerd; ook dat onderwerp is blijkbaar nog niet uitgewerkt.
Zoals het nu staat is elke Lochemse laanboom daarmee dus vogelvrij.

Door met een dergelijke summiere, onjuiste en misleidende voorstelling van zaken te vragen wat de Lochemse bevolking vindt van de Kadernota, draagt uw gemeente niet bij aan de transparante en eerlijke informatieverschaffing aan haar burgers die uw gemeente zelf zo propageert..

Met vriendelijke groet,

woensdag 15 juni 2016

Amerika zet wespen in tegen essenprachtkever

In bosgebieden in de Verenigde Staten zijn miljoenen kleine parasitaire wespen uitgezet in de strijd tegen de essenprachtkever. Dat meldt The Guardian.

Afhankelijk van de soort leggen de wespen eitjes in de larven of de eitjes van de essenprachtkever (Agrilus planipennis), waardoor deze zich niet verder ontwikkelen. De wespen zijn uitgezet in vrijwel alle Amerikaanse staten, de twee laatste staten volgen waarschijnlijk binnenkort.

Volgens de manager van het laboratorium in Brighton waar de wespen vandaan komen, komt deze bestrijding te laat voor bestaande bomen. De inzet van wespen zorgt er vooral voor dat de volgende generatie bomen beter beschermd is.


Uitheemse soort:
De essenprachtkever vormt al jaren een groot probleem in Amerika. Het zijn vooral de larven die schade aanrichten. Zij vreten zich door het cambium heen waardoor de boom afsterft. De kever maakt ook een opmars richting Europa; in Rusland zijn al aantastingen gemeld. 
In maart stelden wetenschappers dat de es mogelijk zal uitsterven in Europa. De Essenprachtkever zou hiervan een van de aanleidingen zijn. Het beestje is oorspronkelijk afkomstig uit Azië. Daar vormt het geen probleem, onder meer omdat het natuurlijke vijanden kent.
Door Kelly Kuenen/ Boomzorg


dinsdag 14 juni 2016

Bomen in Japan

Een sympathisant bezocht Japan en stuurde ons deze foto's 
van de mooie tuinen daar met vooral diversiteit aan Esdoorns.

Heian jingu gardens

Heian jingu gardens


Heian jingu gardens

Okochi Sanso villa

Tokugawa museum garden (Nagoya)

Diner op houten borden..zaterdag 11 juni 2016

Update Crowdfunding t.b.v. 3.300 Lochemse laanbomen

Na ons ons persbericht van 5 juni m.b.t. Crowdfunding: 
(http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/06/lochems-groene-imago-in-de-uitverkoop.html)
waarmee we nog 3.300 van de 6.600 vitale beeldbepalende Lochemse laanbomen voor kap door de gemeente zouden kunnen behoeden, kregen we veel positieve reacties. 
Hiervoor willen we u hartelijk danken!

Een aantal van u had nog enkele vragen; deze worden door ons onderstaand beantwoord. Mocht u nog andere vragen hebben, laat het ons weten: bomenachterhoek@gmail.com

Wij verzochten u uw e-mail adres te willen vermelden bij uw bankoverschrijving, zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden.
Het blijkt echter dat bij sommige banken het @ teken van een e-mail adres in de “Omschrijving” niet wordt geaccepteerd. Wanneer u de @ vervangt door een spatie kunnen wij dit teken later weer toevoegen. Bij deze nogmaals ons rekeningnummer: NL93 TRIO 0776 4548 46 t.n.v. Bomenstichting Achterhoek. (Uw gift is ANBI aftrekbaar).

Dan is nog het volgende gebleken:
  • Vlak voor de verkiezingen van twee jaar geleden is op verzoek van Gemeente Belangen een bedrag van € 200.000 voor de Lochemse bomen uitgetrokken. Nu blijkt echter dat daarvan slechts € 15.000 aan de bomen werd gespendeerd! De resterende € 185.000(!) is naar o.a. naar 1,5(!) jaar “procesbegeleiding” van dit onderzoek naar kosten neutraal bomenbeheer gegaan.. (Dat is al ruim 28 maal het nu jaarlijks benodigde bedrag van € 6.500!!).
  • De verkoop van de aandelen Nuon heeft voor Lochem 35 miljoen euro opgebracht, waarvan in 2015 de laatste tranche van 7,9 mln is ontvangen. Daarvan is 24 miljoen besteed aan het nieuwe gemeentehuis. Er resteert nu nog zo’n 10 mln van deze Nuon-gelden. De gemeente Lochem heeft besloten deze 10 mln in de Algemene Reserve op te nemen. Er is dus nog geen bestemming aan gegeven. In totaal zit hiermee 14,8 miljoen in deze pot.. Echter werd indertijd een motie van het CDA aangenomen dat deze NUON gelden aan de gemeenschap moeten worden besteedImmers is het de Lochemse gemeenschap die destijds deze gelden bijeen hebben gebracht via de stroomrekening! Wij achten de Lochemse bomen ook bezit van de gemeenschap, die d.m.v. goed rentmeesterschap ten bate van de Lochemse gemeenschap onderhouden dienen te worden!
En het bij deze miljoenen vergeleken luttele bedrag van € 6,500 per jaar kan er niet af…

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Beantwoording vragen omtrent Crowdfunding:

  • Hoe is de gemeente Lochem tot dit aantal te kappen bomen gekomen?
De gemeente Lochem heeft 55.000 bomen, waarvan 24% (=13.200) vitale, flinke exemplaren. Hiervan wil de gemeente in de komende jaren de helft kappen: =12%, dus 6.600. Omdat mooie gezonde bomen natuurlijk het meeste geld opleveren. Met die opbrengst wil de gemeente het onderhoud van de resterende bomen bekostigen.
De motie van Groen Links en de PvdA tijdens de raadsvergadering van 23 mei ging over het behoud van nog eens 6% = 3.300, dus in totaal 18% = 9.900 exemplaren van de 13.200. Met het relatief kleine bedrag van € 6.500 per jaar (gebaseerd op de berekeningen van de gemeente zelf) zou behoud van die extra 6% gerealiseerd kunnen worden. Dit luttele bedrag had de gemeente er niet voor over en de motie werd weggestemd...
  • Gaat het om een jaarlijkse bijdrage?
De gemeente zegt in de komende jaren per jaar 680 van deze gezonde exemplaren te willen kappen. Dat moet per jaar 6.500 opbrengen (berekening van de gemeente zelf). Met het totaal van 6.600 bomen betekent dat dat men in ong. 10 jaar de cirkel rond denkt te hebben.
Wij willen nu met Crowdfunding proberen om alsnog deze 6%, dus 3.300 bomen, te behouden. Daarom gaat het in principe gedurende vijf jaar om een jaarlijks bedrag van € 6.500,-. Echter willen en kunnen we natuurlijk niemand verplichten zich voor vijf jaren vast te leggen. Maar, met deze € 6.500 zal in elk geval wèl een eerste begin kunnen worden gemaakt. Intussen zijn wij ook bezig met het aanschrijven van fondsen. Overigens hopen wij ook dat er met de komende gemeenteraads-verkiezingen van 2018 meer raadsleden zullen zijn met respect voor Natuur & Milieu die alsnog dit luttele bedrag vanuit de vele miljoenen beschikbaar willen stellen.
  • Zal de gemeente Lochem dit crowdfunding bedrag wel accepteren?
Tijdens het Ronde Tafelgesprek over dit kosten neutraal bomenbeheer op  9 mei, en in de gemeenteraadsvergadering op 23 mei is ter sprake gekomen: “Indien fondsen zouden kunnen worden aangeboord t.b.v. behoud van deze 3.300 bomen, zou de gemeente die gelden dan aanvaarden? Hierop werd door de wethouder positief gereageerd. (Men is immers ook erg voor burgerparticipatie..).
  • Wie controleert of de gemeente daadwerkelijk minder bomen laat kappen?
Wij zullen dit uiteraard in een overeenkomst met de gemeente vastleggen: de besteding van het bedrag en de verantwoording hiervan. Wij kunnen hierbij tevens gebruik maken van de aangeboden gratis diensten van een econoom. Daarmee zijn er ook geen loonkosten van een ambtenaar.
  • Is deze Crowdfunding voor herplant? Gaan we samen van dit bedrag bomen kopen?
Nee, de gemeente is zelf verplicht herplant te plegen. Deze Crowdfunding is uitsluitend bedoeld voor het behoud van deze 3.300 beeldbepalende laanbomen.dinsdag 7 juni 2016

Monumentale Zomerlinde

Dit prachtexemplaar staat in Laren; wellicht de mooiste Zomerlinde van de gemeente Lochem!
Vermeld in het landelijk Monumentale Bomenregister (http://bit.ly/1MKFs5Q)  onder nummer 1691946. 
Deze nog zeer vitale Linde heeft een hoogte van + 35m en een omvang, gisteren gemeten op 1.30m hoogte, van 3.04m! 
Geschatte leeftijd is  + 100 jaar!
Met de trotse eigenaar ernaast!
De eigenaar houdt van zijn Linde en verzorgt deze goed: in de kruin is door een boomverzorger ter versteviging bekabeling aangebracht.
Volgens deze boomverzorger "snoeit een Linde zichzelf", door zich vanzelf van dode takken te ontdoen!


Mooi plekje in de schaduw..


Het vriendelijke gefilterde licht door het bladerdak

Hier is goed te zien dat de kruin nog mooi en gezond is!


zondag 5 juni 2016

Lochems Groene Imago in de uitverkoop!

Vandaag hebben wij het volgende Persbericht verzonden:

Belanghebbenden mochten meepraten over een nieuwe manier van bomenonderhoud, maar wel met de opdracht dat die vooral niets mocht kosten.
En zo ging de Lochemse gemeenteraad onlangs akkoord met dit nieuwe onderhoudsplan: het kappen van duizenden van juist de mooiste en beste bomen in het buitengebied, want die leveren immers het meeste geld op. Lochems karakteristieke laanbomen in de uitverkoop!
De gemeente beroept zich nu op veiligheid. Altijd een goed argument, want wie kan daar nu tegen zijn? Maar laten we de zaken niet omdraaien. Had de gemeente in de afgelopen 15 jaar deze veiligheid zelf in acht genomen door, zoals het hoort, het wettelijk verplicht onderhoud te plegen, dan had dit natuurlijk nooit zo ver hoeven komen. Jarenlang bleef men schromelijk in gebreke en nu mogen de bomen de rekening betalen.
Een amendement van Groen Links en PvdA om met een extra bedrag van slechts 6.500 per jaar in elk geval nog 3300 (=6%) van deze massaal te kappen karakteristieke bomen te kunnen behouden, werd door de wethouder van: “Wij zijn en blijven een Groene Graafschapsgemeente” en: “Ik hou ook van bomen”, zelfs met klem ontraden..
Met 14,8 miljoen (gemeenschapsgeld) in de Algemene Reservepot, plus een in 2015 nog vrijgekomen NUON tranche van enkele miljoenen (en niet te vergeten de jaarlijkse inkomsten die deze gemeente opstrijkt uit toeristenbelasting!), is men dus niet bereid het Lochemse Groene Kapitaal te behouden. Wel miljoenen uitgeven voor de aankoop van (onverkoopbare) bedrijventerreinen, maar toch moet nu kostenneutraal en “duurzaam”(?!) worden gekapt, aldus de meerderheid van de Raad. Het in vergelijking dermate kleine bedrag van € 6.500 per jaar kan er niet af; een beschamende conclusie..
Ook wordt geheel niet gekeken naar het nut van vooral deze vitale grote bomen. O.a. gezien de door de klimaatverandering steeds meer voorkomende stortbuien, zijn bomen van dit formaat onontbeerlijk; zij kunnen per boom zo’n 300 liter vasthouden. In agrarisch gebied immers ook van groot belang. Ook zullen de overblijvende bomen door het verdwijnen van schaduw en blootstelling aan zonnebrand veel schade ondervinden, waardoor minder vitale bomen na een paar jaar ook het loodje zullen leggen. Behalve in daarvoor bedoelde productiebossen zijn bomen geen commerciële producten. Ze geven zuurstof en zuiveren de lucht van fijnstof. Juist bomen staan voor duurzaamheid!
Vandaar bij deze het voorstel van de Bomenstichting Achterhoek tot crowdfunding. Willen de inwoners van Lochem en omgeving werkelijk dat aan hun mooie leefomgeving op deze wijze onomkeerbare schade wordt toegebracht; met in de toekomst vele kale lanen? Hoewel deze gemeente het zeker niet verdient, de inwoners en de laanbomen verdienen het wèl, tenslotte zijn deze bomen van ons allemaal!
Wilt u bijdragen aan het behoud van juist deze meest karakteristieke en vitale exemplaren, zodat ons Groene Kapitaal niet op deze onwaardige wijze wordt uitverkocht?
Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom! Maakt u deze s.v.p. over naar:
Bomenstichting Achterhoek NL93 TRIO 0776 4548 46 o.v.v.: Bomen Lochem.
Vermeldt u hierbij s.v.p. tevens uw e-mail adres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de wijze waarop uw bijdrage wordt besteed. (Uw gift is ANBI aftrekbaar).
Laten wij samen Lochem in elk geval wèl zo mooi en groen mogelijk houden!
Mede namens de Lochemse bomen: bij voorbaat hartelijk dank!

Bomenstichting Achterhoekvrijdag 3 juni 2016

Het verborgen leven van bomen

Bomen en mensen lijken meer op elkaar dan we denken.
Het “
Verborgen leven van bomen” van de voormalige houtvester en nu bewuste boswachter in de Duitse Eifel, Peter Wohlleben (1964) is, anders dan sommigen wellicht gezien de titel denken, geen zweverig boek.
Het is een liefdevolle beschrijving van een voor de meesten van ons onbekende wereld. Een wereld die ons vreemd is geworden, omdat we nog maar weinig geduld hebben. En bomen in het algemeen blijken de tijd te hebben. Een paar honderd jaar is niets in een met rust gelaten bos. Langzamerhand komen ook de wetenschappers erachter dat je de bomen maar beter hun gang kunt laten gaan. Het blijken probleemoplossers bij uitstek, waar we nog een hoop van kunnen leren.

'Bospest'

De Amerikaanse Vogelkers, een invasieve boomsoort, berokkent het milieu veel schade. Onderzoekers van Naturalis meldden kortgeleden echter dat veel inheemse insecten de afgelopen eeuw deze exoot als voedselplant zijn gaan gebruiken. Mogelijk houden de insecten de verspreiding van de boom in de toekomst op natuurlijke wijze in toom.

Sinds de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) begin twintigste eeuw overal in West-Europa werd aangeplant en zich vervolgens oncontroleerbaar verspreidde, is het een van de meest gevreesde "exoten" in ons landschap. Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro's uitgegeven aan de bestrijding ervan.
Ondertussen blijkt de inheemse insectenfauna zich langzaamaan te hebben aangepast aan de nieuwkomer, en voor veel insecten is het een welkome voedselbron. Tijdens veldstudies ontdekten de onderzoekers dat maar liefst 64 verschillende insectensoorten van Amerikaanse Vogelkers eten. Dat zijn meer dan anderhalf maal zoveel insecten als er eten van de inheemse Vogelkers. Op termijn kan dit ervoor zorgen dat de insecten de boom onder duim zullen houden en het invasieve karakter ervan verdwijnt.

Bron: Natuur Net Nieuws juni 2016   www.groen-natuurlijk.nl

woensdag 1 juni 2016

Prachtige houtsoorten

Tijdens de Kunstmarkt in Brummen kwamen wij Otto Koedijk tegen.
Hij weet van elke houtsoort die hij bewerkt optimaal de karakteristieke schoonheid te tonen.

De mooie tekening in het hout van de Plataan
(Klik op afbeelding voor vergroting) 
Houten rammelaars
De verschillende kleuren in het hout van de Taxus