zondag 2 december 2018

Brief van een boswachter van Staatsbosbeheer

Op 26 november ontvingen wij van een boswachter dit e-mailbericht (op persoonlijke titel), als reactie op tweets die wij met enige regelmaat publiceren op Twitter m.b.t. informatie over de werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB).

Onderstaand vindt u onze reactie hierop.


Beste mensen,


Ik begrijp dat jullie zuinig op bomen zijn, dat ben ik ook. Ben verwoed natuurbeheerder; 43 werkzaam bij Staatsbosbeheer waarvan 36 jaar in de Achterhoek en nu met veel plezier werkzaam als boswachter ecologie in Salland en Twente.
Nu het volgende; het stuit mij tegen de borst zoals jullie reageren tegen Staatsbosbeheer.
Onze gebieden bestaan niet alleen uit bossen, we beheren nog veel andere natuur zoals blauwgrasland, heidegebieden, wadden, hoogveen en dit met veel passie en dit is mede gefinancierd met SNL*. Buiten deze gelden moeten wij ook onze eigen broek ophouden zoals dit spreekwoord zegt. Mijn advies zou zijn voordat jullie kritiek uiten; denk na, is het onderbouwd met kennis? Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, daar ben ik mij terdege van bewust, maar wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en dit geldt voor al onze mede natuurbeheer instanties.
Een mooi initiatief aan jullie zou zijn: ga de mensen in kwestie als er problemen voordoen persoonlijk benaderen.
Dit wilde ik even aan jullie kwijt. Ik schrijf dit op persoonlijke titel omdat ik mijn hele leven al een verwoed natuurbeschermer ben en de rest van mijn hopelijk nog lange leven zal blijven.

Met vriendelijke groet
(Naam houden wij om privacy redenen anoniem).Beste heer …,

Onze kritiek is zeker niet persoonlijk naar boswachters; sterker nog: wij spreken met enige regelmaat zelfs SBB boswachters die laten doorschemeren dat zij het ook niet meer geheel eens kunnen zijn met het huidige commerciële kapbeleid van SBB. De meesten van u zullen tenslotte ook boswachter zijn geworden uit liefde voor de natuur, nemen wij aan.
Vanuit uw positie kunnen wij ons echter voorstellen dat u zich aangesproken voelt; daarom lichten wij hierbij de zaak van de kant van onze Stichting (en vele belanghebbenden met ons) toe, zodat u zich daarvan ook een beeld zult kunnen vormen.

Wij hebben in het begin geprobeerd met SBB in gesprek te komen. Daarop kregen wij uiteindelijk een rondleiding op Landgoed Slangenburg in Doetinchem, waarbij ons o.a. werd verzekerd dat men voortaan kleinere percelen van niet groter dan een halve ha zou kappen, omdat men wel gemerkt had dat het publiek flink schrok van kap van die grote percelen. 
(Wij zijn overigens zeker niet tegen productiebossen; die zijn daar tenslotte voor –hoewel o.i. niet voor de biomassa!- ; wel zijn wij tegen kap in parkbossen en natuurgebieden om niet altijd valide redenen).

Enige tijd later kapte SBB toch weer een veel groter perceel in Boswachterij Ruurlo. Toen wij SBB hierop attent maakten werd dit ten stelligste ontkend. Een paar maanden later kwam dit toevallig toch uit en werd hiervoor zelfs door SBB excuus gemaakt. Tot onze verbazing vernamen wij echter na een paar weken weer via een artikel in de krant dat dhr. Gerard van Breemen, communicatieadviseur Flevoland en afdeling beheer en productie SBB, dit excuus weer introk en onze Stichting hiermee in een vreemd daglicht stelde. Van hemzelf persoonlijk of van iemand van SBB Team Achterhoek hebben we hierover nooit meer iets vernomen..

Boswachterij Ruurlo:
wel wat meer dan een have ha..
(Klik op afbeelding voor vergroting).
Wij vroegen ook herhaaldelijk (en op een nette manier) aan de Teamleider Achterhoek een Flora en Fauna onderzoeksrapport op m.b.t. in het broedseizoen gekapte percelen, en kregen, ook na herhaald verzoek gedurende 3 maanden gewoon geen antwoord meer. Toch geen correcte communicatie voor een organisatie als SBB..
Daarop hebben wij een brief geschreven aan de hoofddirectie, waarin wij onze zorgen kenbaar maakten over het kapbeleid hier in de Achterhoek en de o.i. gebrekkige communicatie.
Ook daarvan na herhaald verzoek pas na 3 maanden een reactie; waarin men ons een rondleiding op Slangenburg aanbood.. Cirkeltje rond; niets opgelost.
Uiteindelijk kwam dan toch de gevraagde F en F informatie. (Er zou er al enige tijd een vacature voor ecologische boswachter openstaan?!).
Wij ontvingen een checklist, waarbij de daar in summiere aantallen ingevulde aanwezige fauna geheel niet overeenkwam met o.a. de meldingen op waarneming.nl. (Zie bijlage).
Nog steeds krijgen wij meldingen van bijv. het door SBB niet constateren van horstbomen, ondanks F en F onderzoek.
Ook vroegen wij (in aug. 2017) of SBB ons in bepaalde gevallen digitaal informatie zou willen sturen. Daar zou “naar gekeken worden”, wij zouden hier “nog van horen”.
Tot op heden bleef het stil..
Wij hebben dus zeker geprobeerd in contact te komen/blijven met SBB, maar u zult kunnen begrijpen dat wij ons op deze wijze niet erg serieus genomen voelen.

SBB staat bekend als een keizerrijk binnen een koninkrijk, en wij ervaren dat men zich ook als zodanig gedraagt.
De P.R. machine draait op volle toeren; charmante glossy boswachtsters worden ingezet die de SBB boodschap via de media charmant lachend moeten verkopen.
Al je niet beter wist lijkt het allemaal geweldig te gaan met het beheer van onze natuur door SBB!

Onze ervaringen zijn echter geheel anders. Overal in ons land laat SBB grote bospercelen verdwijnen, waarbij de habitat van de fauna volledig mee verdwijnt. 
Men “kiest voor natuurlijke herplant” waarbij deze percelen al snel worden overwoekerd door braamstruiken en/of grassen door het teveel aan stikstof in de bodem. Of er komen veel berken, want die houden van stikstof. Maar waar is de herplant om monoculturen tegen te gaan?
(Het afgraven van de stikstofbodem blijkt overigens weinig zinvol, want door de biochemische kringloop zal een afgegraven perceel al snel opnieuw stikstof gaan bevatten;
het: "natuurgebieden weerbaarder maken tegen de effecten van stikstofuitstoot" is o.i. dan ook weinig effectief). De stikstof zit ook in de lucht.
Inmiddels hebben wij contacten met bomenbelangen-organisaties in het hele land, (behalve in Zeeland en Limburg) en wisselen zeer frequent informatie uit. Vrijwel al deze contacten constateren mèt ons te vaak werkwijzen van SBB die niet stroken met de PR verhalen die het publiek worden voorgehouden. Het meest zorgelijk vinden wij de steeds maar toenemende kap van grote bospercelen die worden versnipperd voor de biomassa centrale. (Zie bijgaande foto). Hier valt immers subsidie te halen, maar dit betekent wel jaarlijks groot verlies aan bosareaal. (Bovendien veroorzaakt de houtkachel waaraan SBB de houtsnippers levert 150.000 ton CO2 per jaar: bit.ly/2SjJ5rV)

Snipperberg Boswachterij Ruurlo
De argumenten die door SBB worden gebruikt als reden voor kap zijn zeker ook niet altijd legitiem; ze worden niet zelden zo ingevuld omdat via een dergelijke constructie EU subsidie kan worden binnengehaald. Dan gaat het om: 
Zichtlijnen creëren, 
natuurherstel, 
diversiteit creëren, 
open plekken maken met kans voor jonge aangroei, 
Benutten en Beleven, 
achterstallig onderhoud, 
groot onderhoud, 
biodiversiteit, 
verjonging, 
overlast verminderen, 
dunnen, 
plekken maken om te zonnen voor reptielen.
exoten verwijderen,
natuurgebieden weerbaarder maken tegen de effecten van stikstofuitstoot,
opschonen,
historisch heidelandschap herstellen, 
creëren van Top-natuur, bosbouwbos, natuurbos en recreatie bos”, etc..

Het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg in Doetinchem, bestaande uit + 50 omwonenden, probeert ook in gesprek te blijven met SBB. Echter werden zij pas na herhaaldelijke verzoeken geïnformeerd over de kapplannen op het moment dat de harvesters al door het bos walsten en dan ook nog met onvolledige informatie. 
Twee uitzonderlijk mooie beeldbepalende beuken die het Comité graag wilde sparen werden rücksichtslos neergehaald. (Zie: 

Varsseveldseweg Doetinchem

Zichtbaar gezonde bomen

Hier moesten ook de 2 gezonde, beeldbepalende beuken er aan geloven.. 

Eén van onze sympathisanten is een gepensioneerd SBB regiodirecteur. Hij schaamt zich plaatsvervangend over de huidige gang van zaken bij de organisatie waarvoor hij ook zo lang gepassioneerd heeft gewerkt en heeft grote twijfels bij het huidige SBB beleid!

SBB ontkent al jaren dat zij meer kappen dan voorheen, terwijl dit feit al in 2011 publiek werd: https://www.trouw.nl/groen/bomen-nieuwe-bron-van-inkomsten-voor-staatsbosbeheer~a3d9c5e4/

Ook het volhouden dat SBB zelf de broek zou moeten zien op te houden klopt niet met het feit dat SBB jaarlijks nog steeds vele tientallen miljoenen aan subsidie binnenhaalt, en zeker niet met het feit dat zij zich tegelijkertijd als ANBI organisatie profileert! (U zult dit via twitter hebben gelezen; hoewel wij het niet altijd eens zijn met het taalgebruik in dit artikel; de cijfers kloppen wèl!).
https://interessantetijden.nl/2017/08/31/het-bargerveen-is-mooi-maar-staatsbosbeheer-kon-beter/
Bovendien wordt SBB niet gecontroleerd, behalve door zichzelf! Met mooie woorden over FSC en “de strenge gedragscode” wordt dit feit van “Slager Eigen Vlees..” toegedekt.
Allemaal zaken die helaas het vertrouwen in een organisatie als SBB niet ten goede komen. 

Wij krijgen ook sterk de indruk dat SBB te weinig beseft dat de realiteit is dat het publiek door dit alles de P.R. van SBB helaas niet langer meer als geloofwaardig kan beschouwen. Er komen ook steeds meer geluiden dat men zo langzamerhand vindt dat de bossen tegen SBB beschermd moeten worden! Tenslotte gaat het hier om bossen van de staat; dus van ons allemaal!
Kortom, SBB zou er goed aan doen het publiek meer serieus te nemen, want met de huidige gang van zaken zal het publiek zelf SBB niet veel langer nog serieus kunnen nemen..

Wij kunnen en willen ons zeker niet permitteren ongefundeerde informatie te verspreiden. De zaken die wij op twitter en onze weblog publiceren zijn derhalve op feiten en ervaringen gebaseerd.
Overigens bent u uiteraard van harte welkom om al onze correspondentie met SBB en relevante documentatie bij ons persoonlijk te komen inzien!
Zie ook:

Wij hopen dat wij u hiermee een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe wij, en velen met ons, het huidige SBB ervaren. (Overigens staat het verhaal m.b.t. de Oostvaardersplassen voor ons hier geheel buiten; dat is immers een totaal andere discussie).
Voelt u zich vooral vrij, mocht u ons bericht willen rondsturen in de organisatie. Wij zullen dit ook op onze weblog plaatsen, waarbij wij uiteraard uw naam anoniem zullen houden.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


*SNL: Subsidie Natuurbeheer: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/natuurbeheer-snl