zondag 2 december 2018

Brief van een bezorgde inwoner van de gemeente Aalten

Deze week ontvingen wij als mede-geadresseerde een brief van een bezorgde inwoner verzonden aan de gemeente Aalten, Provincie Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland, Vogelbescherming, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap; Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Natuurmonumenten, die wij van harte onderschrijven.


Betreft: 
Bezorgdheid leefomgeving, bomenkap en achteruitgang biodiversiteit Aalten


Geachte gemeente Aalten en andere lezers van deze brief,


Dit is een een brief waarin ik mijn bezorgdheid uit over onze leefomgeving.

Het afgelopen jaar en ook daarvoor zijn er op verschillende locaties in ons buurtschap 't Klooster bomen gekapt.
Bijvoorbeeld aan het begin van de Heidedijk zijn 5 volwassen eiken gekapt op een agrarisch perceel.
Samen met de Bomenstichting Achterhoek heb ik dit nog aangekaart bij de toenmalige Wethouder Nijland. De reden voor deze kapaanvraag was tijdsbesparing voor de loonwerkers en de agrarische ondernemer (?).
Langs dezelfde Heidedijk zijn er kort geleden 2 beuken gekapt. Iets verderop staan er nog meer die weg moeten.
Bij het varkens en koeienbedrijf aan de Hoeninkdijk zijn er op het agrarische perceel meerdere eiken gekapt.
Waarschijnlijk hebben de bomen de enorme stroom drijfmest, die werd veroorzaakt door een lekkende silo op dit bedrijf vorig jaar, niet overleefd.
Langs de Kloosterdijk zijn ook verscheidene eiken gekapt de afgelopen jaren.

Mijn zorg gaat uit naar de steeds minder wordende biodiversiteit en daartegenover de hoeveelheid fijnstof en Co2 uitstoot die steeds meer wordt door met name de agrarische bedrijfsuitbreidingen van de afgelopen jaren. Zeker 3 bedrijven in ons buurtschap hebben hun stallen vergroot of nieuwe stallen neergezet. Daartegenover wordt door dezelfde bedrijven niets aan natuurcompensatie gedaan.
Al meerdere malen heb ik dit bij u en andere organisaties aangekaart.

Met het oog gericht op de toekomst vraag ik u om de herplantplicht te controleren en serieus te nemen.
Actie ondernemen als er niet aan wordt voldaan lijkt me wel het minste dat u kunt doen.
Het is mijn indruk dat door het steeds wegmaaien en wegkappen van de biodiverse aanplant de "gezonde leefomgeving" totaal ondergeschikt is geworden.
En het zijn helaas voornamelijk particuliere grondeigenaren die meedoen aan de gesubsidieerde biodiverse aanplant projecten.

Als lid van de akkerranden werkgroep Aalten is dit wat wij ieder jaar weer constateren.
Ook andere organisaties die dit soort projecten organiseren hebben deze ervaring.
Het Achterhoekse landschap begint zo langzamerhand op veel plekken haar aantrekkelijke biodiverse uiterlijk kwijt te raken.


Het Achterhoekse coulisselandschap

Dit is geen nieuws voor veel natuurliefhebbers. Vaak heb ik het idee dat er nog teveel mensen zijn die denken dat het allemaal wel meevalt . Fijnstof is niet zichtbaar en Co2 ook niet.
Meer stank is wel iets wat steeds vaker geconstateerd wordt.
Minder insecten is voor sommigen juist een bonus. Want dan hebben we geen last van deze beestjes. En de aaibaarheidsfactor is niet zo hoog..
Men realiseert zich niet genoeg wat de consequenties zijn voor de voedselproductie met de afname van de insectenstand.
Bomen en struiken staan in de weg en die zijn lastig want daar moet je omheen rijden en misschien eens wat onderhoud aan plegen.

De toegevoegde waarde van bijvoorbeeld de aanleg van" voedselbossen" ontgaat helaas ook een groot gedeelte van de bio-industrie.
De agrarische ondernemers binnen ons buurtschap zijn trots op hun bedrijf en wat ze allemaal bereikt hebben op economisch gebied. Vooral de schaalvergroting en ruilverkaveling heeft ze vooruit geholpen en meer geld opgeleverd.

Wellicht wordt het nu tijd voor deze beroepsgroep om eens wat terug te doen voor hun èn onze leefomgeving.
Voedsel produceren in combinatie met een aantrekkelijk en gezond landschap is heel goed te realiseren.
En het helpt ook een andere heel belangrijke economische pijler van de Achterhoek; namelijk het toerisme, zodat die niet ten onder gaat.

Hoogachtend,

een zeer bezorgde en maatschappelijk betrokken burger van de gemeente Aalten.
(I.h.k.v. de privacy anoniem: naam bekend bij onze Stichting).