zaterdag 1 mei 2021

ZORGPLICHT BOMEN

Via de zorgplicht is een boomeigenaar wettelijk aansprakelijk als een boom schade toebrengt aan derden, omdat hij niet goed onderhouden is. De eigenaar is via de zorgplicht dus maatschappelijk verplicht om zijn bomen en bos goed te verzorgen en zo de kans op schade te minimaliseren. Men spreekt vaak van drie vormen van zorgplicht:

Algemene zorgplicht

Algemene zorgplicht houdt in dat er in ieder geval regulier en regelmatig onderhoud aan bomen en bossen moet plaatsvinden afhankelijk van leeftijd, omvang en groeiplaats, waarbij boomveiligheid een aandachtspunt is. Dat varieert van vijfjaarlijkse tot jaarlijkse controles.

Verhoogde zorgplicht

Staan de bomen op een locatie met een verhoogd risico, bijvoorbeeld langs een laan, fietspad of bij een parkeerplaats? Dan is een intensievere controle nodig, bijvoorbeeld eens per jaar of eens in de 3 jaar.

Onderzoeksplicht

Deze geldt voor bomen waar een uitwendige afwijking, een gebrek of een ziekte is vastgesteld. Het gaat om bomen die nu of in de toekomst mogelijk een gevaar opleveren. Van de eigenaar wordt verwacht dat hij kan aantonen in hoeverre aan deze zorgplicht is voldaan. In een verslag moet staan welke bomen gecontroleerd zijn, hoe vaak, wanneer precies en hoe de controle heeft plaatsgevonden. Een beschrijving van eventuele gebreken en afwijkingen is ook onderdeel van de rapportage.

Bron: Bosgroepen/

"NatuurNetNieuws", uitgave van platform GROEN!natuurlijk: http://groen-natuurlijk.nl