woensdag 21 november 2018

Illegale kap van twee beeldbepalende eiken aan het Giebinkslat in De Heurne.

Ondanks een tijdig door onze Stichting ingediend bezwaarschrift werden in de gemeente Aalten illegaal twee beeldbepalende Eiken gekapt aan het Giebinkslat in buurtschap De Heurne.
Tevens werd hierbij niet de wettelijke bezwarentermijn van zes weken in acht genomen.
Gisteren verzonden wij daarom onderstaande brief aan de fractieleiders van de Aaltense politieke partijen.


Aan de leden van de Raad van de
gemeente Aalten
Postbus 119
7120AC AALTEN


Betreft: Illegale kap van twee beeldbepalende Eiken aan het Giebinkslat in De Heurne.


De Heurne, 20 november 2018

Geachte Raadsleden,

Tot onze verbazing en verontwaardiging zijn er onverwacht 2 gezonde eiken gekapt aan het Giebinkslat in De Heurne, terwijl de procedure met de Provincie en de gemeente nog liep.

Begin september 2018 stonden er plotseling witte kruisen op enkele grote eiken langs het Giebinkslat. Bij navraag bleek dat die bomen gekapt zouden worden omdat het asfalt iets omhoog was gekomen in de loop der jaren. Dit laatste zou risico's inhouden.
De Bomenstichting Achterhoek heeft op 12 september 2018 bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen deze voorgenomen kap. Het bezwaarschrift werd echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat er nog geen omgevingsvergunning was aangevraagd. Mogelijk zou ook de Boswet/Wet Natuurbescherming van toepassing zijn, waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. 
Vervolgens is door onze Stichting in een telefonisch overleg met de gemeente nogmaals aangegeven dat de verkeersveiligheid door licht opgedrukt asfalt op deze kleine weg niet aan de orde is. In elk geval staat het niet in verhouding tot de veel grotere onveiligheid van de abrupte overgangen van asfalt naar berm ter plaatse. Bij veel wegen in Aalten is dit trouwens het geval.

Gezien het monumentale karakter van de bomen en de niet geloofwaardige risicobeschouwing heeft de Bomenstichting Achterhoek 31 oktober 2018 een bezwaarschrift naar de Provincie gestuurd met een afschrift naar het college van B&W.
Navraag bij de Provincie leert dat de gemeente in het kader van de Wet Natuurbescherming geen melding heeft gedaan van de voorgenomen kap. Dat betekent dus dat er sprake is van illegale kap. De Provincie heeft de zaak nog in onderzoek.
In deze tijd van klimaatverandering vraagt het IPCC (klimaatbureau van de VN) juist om massale aanplant van bomen ten einde alles in het werk te stellen om wereldwijd een (gemiddelde) temperatuurstijging van enkele graden te voorkomen. Voor de duidelijkheid, het gaat aan het Giebinkslat om kapitale, gezonde bomen die van groot belang zijn voor het vastleggen van CO2.

Wat gebeurd is aan het Giebinkslat maakt pijnlijk duidelijk dat er nog een grote kloof bestaat tussen het bomenbeleid van Aalten en de vraagstukken waar we op dit moment voor staan: klimaatverandering, verdwijnend coulissenlandschap, sterke achteruitgang van biodiversiteit. Ook de klimaatambities uit het bestuursakkoord van Aalten- energieneutraliteit, voorbeeldfunctie voor duurzaamheid - komen op deze manier in een heel apart daglicht te staan.

We vragen u als bestuurders dringend om een geheel ander bomenbeleid, dat past bij het bestuursakkoord en waarbij het belang van bomen zwaar gaat wegen en bomenkap alleen in het uiterste geval plaatsvindt (noodkap).

Wij ontvangen graag van uw fractie reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek"Verkeersonveiligheid door licht opgedrukt asfalt"..