vrijdag 20 maart 2015

Vervolg Gemeente Montferland en De Rode Beuk


De inmiddels beroemde Rode Beuk..
Wilt u meer weten over de voorgeschiedenis, zie:
Deel 1:

Deel 2:
Nog steeds verder geen verdere reactie van de gemeente. Wel van de Bezwaren Commissie. Ondanks dat wij wèl tijdig vóór 30 december bezwaar hebben ingediend (per aangetekende post en per e-mail, beide d.d. 28 december) claimt de gemeente dit bezwaar niet binnen de gestelde periode te hebben ontvangen. Dit argument is volgens de wet echter ongeldig. De bezwarenzitting zal op 19 maart plaatsvinden.
De beuk maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan: “Didam, woningbouw-locaties Het Kompas en ‘t Raland”, dat in mei of juni as. door de raad zal worden behandeld. Een aantal omwonenden heeft bezwaar dan wel een zienswijze ingediend omdat zij de beuk willen behouden.
De gM wil de inwerkingtreding van de kapvergunning na de goedkeuring van dit bestemmingsplan laten ingaan. Dat is echter in strijd met de Wabo wet, Art. 6.1.
Intussen hebben wij bij 60 omwonenden die rondom de beuk wonen een brief in de bus gedaan met o.a. de vraag of men de beuk wil behouden of niet. De gemeente claimt dat de meeste bewoners de beuk kwijt willen vanwege blad in hun tuin in de herfst …


Deel 3: 
De zitting van de Bezwaren Commissie heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 maart.
Ook een omwonende die tevens bezwaar had aangetekend nam hieraan deel.
Verrassend hierbij is dat deze omwonende vorige week nog was uitgenodigd door de gemeente Montferland (gM) “om over zijn bezwaar te komen praten”. Dit bleek echter te gaan om het verzoek van de gM of hij zijn bezwaar niet wilde intrekken? Nee, dat wilde hij niet…
Tevens bleek dat de info avond hieromtrent die volgens de gM vorig jaar juni al was gehouden, en waarbij “de meeste bewoners hadden aangegeven dat zij de beuk weg wilden hebben”, helemaal niet heeft plaatsgevonden. Pas onlangs, half februari, heeft genoemde omwonende hieromtrent een bijeenkomst georganiseerd. Daar is afgesproken dat een groep buren bij de ouderen die in de herfst last hebben van blad in hun tuin dit blad zullen komen wegharken. Daarmee werd besloten dat allen de beuk wilden behouden. Een aantal omwonenden heeft hiertoe ook nog een zienswijze ingediend, die zal worden meegenomen bij de behandeling door de Raad van het ontwerp bestemmingsplan in mei of juni as.
Nòg een punt kwam uit de hoge hoed; de gM had intussen (na 9 maanden) bedacht dat de locatie van de rode beuk in Didam in de Liemers lag, en dus niet in de Achterhoek, waarmee de Bomenstichting Achterhoek niet gerechtigd zou zijn bezwaar te maken. Hierbij had men blijkbaar vergeten dat men ons vorig jaar zelf had uitgenodigd om “kennis te maken en omdat men graag het goede contact dat een ambtenaar had met ons inmiddels helaas overleden bestuurslid Willem Pasman graag wilde voortzetten”. Daarmee gaf de gM immers toch zelf aan dat men onze stichting blijkbaar wel als belanghebbende zag..
De Bezwaren Commissie gaf beide partijen ruim de gelegenheid hun verhaal te doen en was zeer zorgvuldig in haar vraagstelling.

De Commissie heeft de Algemene Plaatselijke Verordening op de letter gevolgd; de belangen afgewogen en geadviseerd de beuk, ondanks dat deze voldoet aan de criteria van Monumentale Boom, echter niet te behouden.

Uiteindelijk is overigens ook nog gebleken dat het al vanaf het prille begin de opzet was de beuk te kappen, omdat met de opbrengst van de te bouwen woningen op het bewuste perceel aan de Komweg in Didam de nieuwe Brede School gefinancierd moet worden. Natuurlijk: hoe meer woningen, hoe meer opbrengst..
Vanaf het begin is dus al bewust helemaal geen rekening gehouden met het behoud van deze beuk; integendeel. Waarom we dan in 1e instantie werden uitgenodigd om hierover te komen praten is en blijft een vreemde zaak…
De buurt wil ook graag de beuk behouden, deze vertegenwoordigt bij velen nogal wat jeugdsentiment als boom waaronder zij speelden aan de rand van de speelplaats van hun school.
Het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad opgeschort. Naar verwachting zal besluitvorming nu plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2015.