vrijdag 26 april 2019

Voorkom bomenkap tijdens broedseizoen

Boswachterij Ruurlo
Zelfs ten tijde van het broedseizoen van vogels, maar ook de nesttijd voor andere dieren als bijvoorbeeld zoogdieren, waaronder vleermuizen, gaan allerlei instanties zoals Staatsbosbeheer, gemeente, woningbouwverenigingen, de -Landschappen, etc. volop door met kappen.


Wanneer je weet dat er wel degelijk sprake is van broed c.q. nest activiteit kun je een 
beroep doen op de Wet Natuurbescherming en een verzoek om Handhaving indienen: 

Deze Wet Natuurbescherming beschrijft een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt m.b.t. vogels:
  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2)
Voor vleermuizen geldt bovendien dat het niet is toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook om vliegroutes en jachtgebieden.
De kappende instantie moet dus hard maken op grond van een onderzoek dat er geen nestelende dieren (zoog- + vogels + etc) aanwezig zijn, en dit niet op grond van oude rapportage maar een actueel rapport. Dit geldt ook voor Staatsbosbeheer!
Bij overtredingen van de Wet Natuurbescherming, of als te verwachten is dat deze zal worden overtreden kun je een handhavingsverzoek indienen bij het Rijk of bij de provincie. Via de telefoon, mail, of formulier kun je heel simpel melden dat je je zorgen maakt over de aanwezige fauna in en rond de bomen van een bepaalde kaplocatie en dat je een handhavingsverzoek indient en op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere afhandeling. Het is aan de bomenkapper om te bewijzen dat er absoluut geen sprake is van de overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Voor bomen langs rijkswegen etc. is het RVO (Rijksdienst voor Ondernemers) verantwoordelijk voor de afhandeling van een handhavingsverzoek. Voor alle andere zaken de desbetreffende provincie.
Zorg dat je in elk geval ook een meldingsnummer/ bevestiging krijgt.
Voor zaken op provinciaal/ gemeentelijk niveau moet je bij de provincie zijn. Bel naar provincie en vraag naar de afdeling Handhaving. En via Twitter helpt ook!
Het handhavingsverzoek redt hopelijk het leven van de aanwezige fauna, maar geeft jou ook meer tijd om de uiteindelijke kap van bomen aan te pakken.