vrijdag 1 december 2017

Rivierhout in rivieren

Rijkswaterstaat heeft 74 bomen onder water verankerd in de rivieren IJssel, Nederrijn en Lek om het leefgebied van planten en dieren te verbeteren. Op 15 locaties is onderzocht of dit rivierhout een bijdrage levert aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit: een doel uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Uit de evaluatie blijkt dat op het rivierhout vaak meer ongewervelde dieren zoals slakken en kreeftjes voorkomen, die voor de waterkwaliteit van belang zijn. Het rivierhout staat aan de basis van de voedselketen van het leven in de rivier. Op de boom hechten zich algen die het voedsel uit het water halen en zelf weer voedsel zijn voor andere soorten. 


Een dode boom in het water is het leefgebied van vele kleine waterbeestjes zoals sponzen, kokerjuffers en andere insectenlarven. Rivierhout biedt daarnaast een plek voor vissen om te paaien en hun hun eitjes af te zetten op het hout, te schuilen en op te groeien. De wortels en kroon van de boom bieden volop schuilmogelijkheden én voedsel voor jonge vissen. Takken die boven het water uitsteken vormen bovendien een rust- en uitkijkplek voor vogels en insecten.  De terugkeer van rivierhout vormt een essentiële schakel voor herstel van leven in de rivier.


Bron: Rijkswaterstaat/ 
Natuur Net Nieuws december 2017 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html