woensdag 16 augustus 2017

Verslag gesprek met Staatsbosbeheer over kap Essen in de Achterhoek

Op dinsdag 8 augustus spraken wij met Staatsbosbeheer over de voorgenomen kap van duizenden Essen in de Achterhoek. Inmiddels verzonden wij onderstaand verslag herover aan onze donateurs en sympathisanten:

Essenkap Staatsbosbeheer:
N.a.v. onze brief d.d. 2 augustus jl. met dringend verzoek aan Staatsbosbeheer(SBB) terughoudend te zijn m.b.t. hun voorgenomen massale kap wegens de essentaksterfte, hadden wij afgelopen dinsdagmiddag hierover overleg met SBB, samen met Pauline de Vries: vertegenwoordiger van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg.
Deze keer werden we serieus genomen.

De soep zal in elk geval niet zo heet gegeten worden als deze eerder door SBB in de Gelderlander werd opgediend: “We denken dat 95 tot 98% er aan gaat”, dit blijkt hier in de Achterhoek nl. nog helemaal niet zo zeker. Het betreft hier 80 locaties met een totale oppervlakte van ca. 15 hectare; vrijwel geen Essen in bosverband. 
(Op kleigronden is het probleem veel groter, zoals in Groningen en de Flevopolder).
Hoewel de graad van aantasting niet altijd exact te bepalen valt, zegde SBB toe Essen met lichte aantasting (tot + 20cm tak-uiteinde) te zullen laten staan; dus niet meteen een dergelijk hoog percentage bomen zonder meer te kappen. Bij laanbomen (in Gaanderen en Didam) kan begrijpelijk geen risico worden genomen, maar inzake singels en wallen in landelijk gebied zegde men toe deze terughoudendheid te betrachten. 

Daarbij werd afgesproken dat de BSA de komende werkzaamheden m.b.t. de Essen tezamen met een boswachter zal blijven volgen.
De herplant zal wettelijk binnen drie jaar moeten plaatsvinden. Daarbij denkt SBB aan Eik; Esdoorn en Populier, wellicht de Fladder Iep en resistente Es.

Tevens werden, n.a.v. de eerder zeer gebrekkige bereidheid vanuit SBB tot reageren op vragen die de BSA vanaf vorig jaar november al stelde inzake de massale kap door SBB in boswachterij Ruurlo, afspraken gemaakt m.b.t. verbetering van de communicatie. 
(Betr.  gevolgen kap Ruurlo, zie: 

SBB wil graag het vertrouwen herstellen.
Dat wil onze Stichting ook.
We gaan het zien..

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


Essenlaan bij Steenderen