donderdag 3 augustus 2017

Dringend verzoek aan Staatsbosbeheer

Op 02 augustus verzonden wij onderstaande dringende brief aan Staatsbosbeheer m.b.t. in de media aangekondigde voorgenomen grootschalige kap van Essen in de Achterhoek.
Dit betreft de gemeenten Bronckhorst, Lochem, Berkelland, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek. 
Zie:


Geachte heer, mevrouw,

In een verklaring hebt u onlangs aangekondigd dat u halverwege augustus begint met het verwijderen van (zieke) essen uit uw terreinen in de Achterhoek.

Ons verzoek:
Wij verzoeken u om een afspraak op zeer korte termijn om een uitwisseling van zienswijzen en het bespreken van alternatieven mogelijk te maken.
Wij kunnen begrip opbrengen voor werkelijke veiligheidsredenen m.b.t. bomen langs wegen.
Echter, betreffende essen die daar buiten vallen is naar onze mening een dergelijke haastige grootschalige kap namelijk niet alleen desastreus voor het bomenbestand maar, gelet op adviezen van diverse deskundigen in binnen- en buitenland, op de meeste plaatsen ook nog eens onnodig en voorbarig.

Redenen van ons verzoek:
Terughoudendheid is het advies
Zo adviseert de Universiteit Wageningen aan beheerders om ”terughoudend te zijn bij het ingrijpen/kappen, omdat met name grotere bomen niet snel helemaal zullen afsterven”. Grote, dode takken kunnen weggesnoeid worden als deze gevaar opleveren. Het beste is om de boom, als die geen gevaar oplevert, met rust te laten en af te wachten of de boom in staat is de uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen”. Zie: http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/bollen-bomen-fruit/10-vragen-over-Essentaksterfte.htm .

Onvoldoende onderzoek/inventarisatie:
Zoals u heeft kunnen vinden in de diverse inmiddels verschenen publicaties is, zelfs wanneer takken al te ver aangetast zouden zijn, bijv. een alternatief voor kap om de boom in het najaar te knotten op 2 m hoogte. Vaak loopt de boom dan weer uit alsof er niets aan de hand is. Op diverse plaatsen, zoals Moerdijk en in Flevoland, is kap van de Essen op goede gronden uitgesteld. Eerst wordt daar nader geïnventariseerd en onderzoek gedaan naar alternatieven.
Tevens: heeft SBB bijv. ook de publicaties geraadpleegd m.b.t. ervaringen die in deze in het buitenland zijn opgedaan?
Daarnaast hebben wij de indruk dat er onvoldoende onderzoek is uitgevoerd naar de vraag exact welke bomen daadwerkelijk te ernstig zouden zijn aangetast en welke bomen volgens u gezond en/of mogelijk resistent zijn. Dit aangezien, naast de WUR, diverse deskundigen adviseren om licht aangetaste bomen zoveel mogelijk te laten staan.
Graag ontvangen wij de resultaten van dit individuele bomenonderzoek door SBB. Mochten wij deze resultaten niet ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden.

Herplant:
In de pers heeft u aangegeven dat u bomen die er nog gezond uitzien en mogelijk resistent zijn, zult laten staan. U geeft aan dat u naast natuurlijke verjonging opnieuw zult aanplanten als er plantgoed beschikbaar is.
Wij ontvangen van u graag zwart-op-wit de bevestiging dat overal waar werkelijk gekapt moet worden, ook herplant plaatsvindt. Het is inmiddels bekend dat de door u genoemde 'natuurlijke verjonging' te vaak niet het door SBB beoogde resultaat oplevert. Dit wijzen de resultaten van proefveldjes natuurlijke verjonging inmiddels uit.

Het al dan niet beschikbaar zijn van plantgoed kan geen argument zijn om niet te herplanten. Boomkwekers vernietigen delen van hun voorraden juist omdat er te weinig wordt afgenomen door de natuurlijke verjongingshype en kostenbesparingen van de overheid. Volgens de informatie die u verstrekt heeft aan de pers zal de herplant breder worden, met in ieder geval drie soorten bomen, te weten els, populier en eik. Graag vernemen wij op welke wijze en op welke termijn u concreet invulling zult geven aan hetgeen u hierover in de pers heeft gemeld.
De planning is temeer van belang omdat, wanneer essen massaal gekapt worden, de ondergrond al direct sterk verruigt door toename van zonlicht. Er dient daarom ook onmiddellijk nieuwe aanplant plaats te vinden, anders wordt herstel veel moeilijker, zo niet onmogelijk.


Oneigenlijke beweegredenen:
Wij hebben inmiddels ervaren dat SBB ook grootschalige kap inzet om financiële redenen (o.a. wegens contractueel te leveren tonnen biomassa) en niet omdat daartoe op korte termijn enige noodzaak of urgentie bestaat. Mocht u van mening zijn dat deze urgentie in dit geval, aantoonbaar, wel bestaat, dan horen wij graag waarin deze zou zijn gelegen.
De essentaksterfte gedeeltelijk aangrijpen om oneigenlijk grootschalig te kappen is in onze ogen laakbaar. De meeste bomen van Staatsbosbeheer staan immers in een bos of landschapselement en vormen daarmee voor niemand een direct gevaar.
Dat u in de pers schrijft dat “de boom in no-time dood gaat na aantasting” blijkt bovendien pertinent onjuist. Het lijkt ons daarom zinvol om onderscheid te maken in risicovolle bomen (langs paden en wegen) en beduidend minder risicovolle bomen in bospercelen.
Het argument 'veiligheid' dient hier naar onze mening genuanceerd te worden en wordt dan ook ten onrechte (impliciet) uit de kast getrokken. Graag horen wij uw reactie hierop.
O.a in Boswachterij Ruurlo verdween door Staatsbosbeheer
een flink bosperceel in de versnipperaar..

Onze vraag
Wij verzoeken u in afwachting van ons gesprek geen onomkeerbare activiteiten te starten en ons binnen drie dagen na dagtekening te bevestigen dat u de kapaktiviteiten zult uitstellen in afwachting van het door ons gevraagde gesprek.
Wij hebben de intentie met u een open gesprek te hebben en inhoudelijk van gedachten te wisselen over de bovenstaande aspecten. Wij zouden het dan ook op prijs stellen indien u concreet en inhoudelijk reageert op de hierboven genoemde aspecten. Wij hopen in dit gesprek met u tot nadere (werk)afspraken te kunnen komen.

Gezien het feit dat onze ervaring helaas is dat SBB Achterhoek ondanks herhaald verzoek vaak niet reageert op onze correspondentie, gaan wij er nu wel van uit binnen genoemde drie dagen na dagtekening de hierboven gevraagde uitnodiging en bevestiging van u te ontvangen.

Wij zijn van mening dat de voorgenomen grootschalige essenkap jegens onze Stichting onrechtmatig is om de hierboven genoemde redenen. Als Bomenstichting Achterhoek beijveren wij ons blijkens de statuten van onze Stichting en onze feitelijke werkzaamheden voor het behoud van bomen en een duurzaam beheer.

Nogmaals hopen wij dat wij in een redelijk gesprek tot nadere afspraken met u kunnen komen, zodat wij geen verdere stappen hoeven te overwegen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bomenstichting Achterhoek