dinsdag 17 februari 2015

Jaarverslag BSA 2014

Van de voorzitter:

Ook dit afgelopen jaar lag weer de nadruk op ons streven naar verdere contacten en overleg van de Bomenstichting Achterhoek (BSA) met gemeenten, Provincie en andere organisaties, zoals o.a.: de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Geldersch Landschap, Vitens, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep “De Oude IJsselstreek”; Stichting Mooi Groenlo; Bomenstichting Zutphen en Waterschap Rijn & IJssel. Daardoor zijn deze voor ons toegankelijker geworden en bieden in voorkomende gevallen praktische kortere lijnen.
Dit resulteerde in 2014 dan ook in één van de door ons beoogde doelen: nog slechts enkele bezwaarprocedures.

Periodiek bomenonderhoud kwam in 2014 door de bezuinigingen nog meer onder druk te staan dan het jaar daarvoor al het geval was. Ook lijkt de gunstige houtprijs steeds meer gemeenten en organisaties te verlokken tot het “kosten neutraal” kappen van grote aantallen bomen die onder de Boswet vallen, waarbij overigens ook het woord “duurzaam” niet altijd geheel terecht wordt gebezigd..

Ook gaan meer en meer gemeenten steeds soepeler om met het verlenen van kapvergunningen. Het aantal aan particulieren verleende kapvergunningen is hierdoor nogal zorgwekkend te noemen.
Daarnaast zijn ook herplant en handhaving door drastische bezuinigingen nog meer in de knel gekomen.
We moeten derhalve helaas concluderen dat hiermee het Groene Imago van de Achterhoek serieus in gevaar komt. Nu dus nog belangrijker hier met zijn allen voor te gaan staan zodat dit imago zoveel mogelijk gewaarborgd kan blijven!
We voelen ons daarbij zeer gesteund door onze inmiddels meer dan 1000 sympathisanten!  
  
 Jaap Cannegieter
                                                                                        
Aantrekkelijke houtprijzen...
                                                                                                                                       
Activiteiten:
* Eén van de hoofdtaken van de BSA is het wekelijks natrekken van de door de Achterhoekse
gemeenten verleende kapvergunningen. Met diverse gemeenten worden ook met regelmaat de kapvergunningen doorgenomen. Er wordt bezwaar gemaakt wanneer de reden voor de kap niet duidelijk is, geen herplant is opgelegd of indien geen Flora & Fauna onderzoek heeft plaatsgevonden.
* Steeds meer gemeenten en organisaties nodigen de BSA nu al in een vroeg stadium uit bij plannen en projecten waarbij bomen betrokken zijn.
*De Nationale Boomfeestdag werd, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen een week eerder dan gebruikelijk, op 12 maart gevierd.
Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek hadden diverse activiteiten georganiseerd.
De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Winterswijk deden dit jaar zelf niet mee.
In Aalten kreeg de BSA tijdens de boomfeestdag de nieuwe fietsroute "Bomen Kieken" uitgereikt, omdat zij de derde prijs had gewonnen in de gelijknamige fotowedstrijd. De BSA prees het initiatief van de gemeente om een prijsvraag uit te schrijven. Uit de inzendingen blijkt wat mensen mooie bomen vinden. Daarom vroeg de BSA de gemeente om bij het onderhoud rekening te houden met die wensen en de bomen minder hoog op te snoeien.
* In Hengelo werden 37 monumentale en beeldbepalende Thuja’s langs de begraafplaats aan Het Iekink bedreigd. Deze zouden moeten plaatsmaken voor een aantal extra parkeerplaatsen t.b.v. een nieuwe school. De gemeente was op ons verzoek bereid hiervoor elders voor proef ruimte te maken en de tijd te laten uitwijzen hoe e.e.a. uitpakte in de praktijk. Vóór begin van het schooljaar in september werd deze parkeerruimte aangelegd. De Thuja’s zijn intussen ook op de Monumentale Bomenlijst van de landelijke Bomenstichting geplaatst en staan er gelukkig nog!
* Voor de gemeenteraadsverkiezingen benaderden wij alle Achterhoekse politieke partijen met het verzoek ons te laten weten wat zij over Groen en Natuur in hun partijprogramma hadden opgenomen. We kregen veel reacties en publiceerden deze informatie middels een Kieswijzer op onze weblog. Interessant ook dat een aantal partijen niet eens de moeite nam te reageren…
Deze publicatie werd zeer druk bezocht!
* In september konden wij in overleg met de gemeente Doetinchem toch nog 15 vitale bomen behouden die op de nominatie stonden om te worden gekapt voor het nieuw aan te leggen fietspad aan de Caenstraat t.b.v. de Oostelijke Rondweg.
* Ter herinnering aan onze Willem Pasman hebben wij op zijn sterfdag een Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) geplant; één van zijn favoriete bomen.
Vanwege de jarenlange goede contacten tussen Willem en de gemeente Oude IJsselstreek stelde deze gemeente een hiervoor passende plek ter beschikking in een park in Terborg.

Communicatie:
* Twee maal per jaar publiceert de BSA een overzicht van de “Stand van Zaken in uw gemeente”. Daarin wordt nader ingegaan op de lopende bomenzaken.
* Onze weblog: http://bomenachterhoek.blogspot.com/ wordt zeer regelmatig bijgehouden aangaande bomeninformatie en verdere relevante ontwikkelingen in gemeenten, provincie, artikelen in de pers, etc.
Het bezoekersaantal van de BSA weblog stijgt per maand; inmiddels gemiddeld per dag ruim 70 bezoekers!
* Ook onze berichten via Twitter: https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek leverden weer veel informatie op en steeds meer nuttige contacten met gelijkgestemde organisaties en particulieren, een goede ontwikkeling i.h.k.v: “Samen Sterk”!

De samenstelling van het bestuur was in 2014 als volgt:
Jaap Cannegieter       : voorzitter
Bertha Krajenbrink     : penningmeester
Marjan Houpt             : secretaris
Bas Waterham           : bestuurslid.


Financieel overzicht 2014   Bomenstichting Achterhoek

Inkomsten:
Saldo 01-01-2014
                          2810,84
Donaties
                             500,--
Terugboeking paskosten
                         ___20,--    

                  €      3330,84

Uitgaven:
Bankkosten
                            73,31                                          
Lief en leed
                            163,--
Secretariaatskosten
                              25,90
PR-kosten: visitekaartjes
                              29,04
Contributies (GNMF, VNC)
                              80,--
Paskosten
                              20,--
Consumpties diverse overleggen
                              39,69
Cursuskosten
                              90,--
Boom Willem Pasman
                             159,--
Bord herinneringsboom
                              52,50
Kosten bijeenkomst onthulling herinneringsbord
                              92,35

                            824,79
Saldo 31-12-2014
                 €       2506, 05                   

                          3330,84