zaterdag 1 augustus 2015

Dringende poging bomen langs de IJssel te behouden

Vandaag verzonden wij onderstaande brief aan het Ministerie van Economische Zaken; een dringende poging om kap van vele bomen langs de IJssel te voorkomen.


Ministerie van Economische Zaken
DG Agro en Natuur, Directie Natuur & Biodiversiteit
T.a.v:  Dhr. T.J.G. van Hattum
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC  DEN HAAG


Lochem, 25 juli 2015


Betreft: Zienswijze Db-aanvraag NB-wet voor project Stroomlijn, Tranche 1, perceel 5.


Geachte heer Van Hattum,

N.a.v. de diverse projecten t.b.v. meer ruimte voor de doorstroming van de rivier de IJssel, maakt de Bomenstichting Achterhoek hierbij haar zorgen kenbaar aangaande de plannen van Rijkswaterstaat m.b.t. de grootschalige kap van bomen en struiken.

Wij begrijpen de noodzaak van de projecten zoals in Cortenoever en bij Veessen en Wapenveld: dijkverlegging en nevengeulen. Daarentegen is de noodzaak van het kappen van vele bosschages, struiken, heggen en bomen, die slechts in uitzonderlijke gevallen de doorstroming van de rivier zouden kunnen belemmeren, zeker nog niet aangetoond. Het is een onevenredig grote aantasting van het landschap. Bovendien past dit niet bij de ecologisering van het waterbeheer, die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt.

Het gaat niet aan dat onder de noemer van hoogwaterveiligheid een uniek rivierlandschap gaat verdwijnen. Er dient daarom een goede balans te worden gezocht tussen waterafvoer en het landschap. Voor hoogwaterveiligheid is naast doorstroming ook meer berging van water in de breedte gewenst (Ruimte voor de Rivier). 

Daarom verzoekt de Bomenstichting Achterhoek u dringend om nut en noodzaak van de plannen nog eens te onderzoeken en de plannen af te stemmen op behoud van het unieke IJssellandschap.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
Populieren langs de IJssel bij Gorssel, mèt ooievaarsnesten!
Je moet er niet aan denken..