zaterdag 5 november 2016

De Wet Natuurbescherming

De wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking treedt, vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De nieuwe wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Net zoals de Flora- en Faunawet worden met de nieuwe wet kwetsbare planten en dieren zoals vleermuizen en mussen actief beschermd, in totaal 945 soorten.

De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor was. Om de wet in werking te laten treden dienen beleidsregels en -verordeningen te worden vastgesteld. Hiermee wordt per provincie een kader gegeven voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen.


Bron: Natuur Net Nieuws november 2016; uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl