woensdag 20 februari 2013

Gemeente Bronckhorst: Juridische kosten


 


Onderstaande brief hebben wij op 20 februari verzonden aan alle raadsleden van de gemeente Bronckhorst; met kopie aan B&W:


Geachte Raadsleden,

Zoals u bekend zal zijn heeft de Bomenstichting Achterhoek (BSA) onlangs B&W van uw gemeente i.h.k.v. de WOB verzocht inzage te verschaffen in de gemaakte juridische kosten inzake de bezwaarprocedures m.b.t. de voorgenomen bomenkap als gevolg van de herinrichtingsplannen van zowel Hengelo als Vorden.
De reactie van B&W geeft aan dat het hier zou gaan om zo’n € 32.000,-. Berekening toont echter aan dat het hier hoogstwaarschijnlijk slechts gaat om de kosten van de door B&W voor beide rechtszaken ingehuurde advocaat, waarbij overigens nog geen BTW is berekend: 21% over € 32.000 = ong. € 6700,-.
Zoals u weet kunnen gemeenten BTW niet terugvorderen, tenzij een beroep wordt gedaan op een compensatiefonds. Daar dit onnodig gemaakte kosten zijn is het de vraag of dit beroep gehonoreerd zou worden. Tevens zijn hierin de interne kosten niet meegenomen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat het hier gaat om een veel groter bedrag dan genoemde ruim € 38.000,.
In het kort; de kosten van de advocaat zijn gemaakt om in de rechtszaak betr. Hengelo van de rechter een veeg uit de pan te krijgen omdat niet eerder overleg had plaatsgevonden tussen partijen, met de opdracht dit alsnog te doen. Zo ook m.b.t de rechtszaak aangaande Vorden.
Bovendien oordeelde de rechter in beide zaken het beroep van de BSA gegrond daar de procedures niet op juiste wijze waren gevolgd en werd de gemeente derhalve veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de BSA; dit betreft nog eens enkele duizenden Euro’s.
Nogmaals willen wij als BSA hierbij benadrukken dat wij, gedurende het hele jaar in aanloop naar beide rechtszittingen, vele pogingen hebben ondernomen om in een veel eerder stadium met de gemeente over beide projecten in gesprek te komen. Daarbij werd overigens tevens herhaaldelijk zeer duidelijk aangegeven dat de BSA zeker niet tegen de herinrichtingsplannen van zowel Hengelo als Vorden was, maar uitsluitend tegen de in veel gevallen nodeloze kap van gezonde, waardevolle en soms zelfs ook nog monumentale bomen.
De enkele malen dat er, moeizaam, contact tot stand kwam werden de BSA slechts mededelingen gedaan en was er verder geen mogelijkheid tot overleg. In het geval van de Vordense bomen werd ons zelfs meegedeeld dat wij “maar contact moesten opnemen met hun advocaat”, die ons vervolgens telefonisch meedeelde dat wij hem: “maar een e-mail moesten sturen”..
Indien de gemeente Bronckhorst bereid was geweest in een vroeger stadium een opener opstelling aan te nemen, zouden deze aanzienlijke kosten geheel niet nodig zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bomenstichting Achterhoek,

Klik op afbeelding voor vergroting: