maandag 11 september 2017

Reactie Bomenstichting Achterhoek(BSA) op persbericht Bomenbeheer Gemeente Lochem

In haar persbericht van 7 september schrijft de gemeente Lochem dat wethouder Bert Groot Wesseldijk flink baalt van de overschrijdingen van het budget voor bomenbeheer.
Zie: https://www.destentor.nl/lochem/tekort-van-140-000-euro-ontstaan-door-bomenkap-in-lochem~aaccd9b7/

De gemeente Lochem is uitgegaan van een kostenneutraal bomenbeheer. Dat wil zeggen dat de opbrengst van het zaag- en snipperhout, volgens Lochem gemiddeld € 80 per m3, voldoende zou zijn om de uitgaven voor het jaarlijks bomenbeheer te kunnen dekken. Tot 2020 zou € 300.000 aan extra investeringen het achterstallige onderhoud moeten wegwerken, waarna de gewenste nul-balans tussen inkomsten en uitgaven zou worden bereikt.
Tijdens het overleg in de gemeentelijke belangengroep, waaraan de BSA in eerste instantie deelnam, hebben we meermalen aangegeven dat het onderhoud van de bomen volgens onze berekeningen en op basis van de ons aangereikte gegevens ongeveer € 170.000 per jaar zou gaan bedragen.
In deze belangengroep hebben we ook herhaaldelijk gevraagd om inzage in de “door een deskundige voor bomenbeheer opgestelde berekening” die in het bezit van de gemeente zou zijn. Deze bleek uiteindelijk niet te bestaan.
Om niet medeverantwoordelijk te worden gesteld voor het door ons verwachte debacle is de BSA, na een half jaar van overleg, direct na het gesprek met ex-wethouder Kottelenberg en het afdelingshoofd Openbare Ruimte, waarin deze berekening weer niet op tafel kwam, in april 2015 uit dit belangengroepenoverleg gestapt. Immers zaten wij er op deze wijze slechts “voor de Bühne” bij.
Gemeentelijk “rijk rekenen”; enkele feiten:
De opbrengsten van verkoop van zaag- en snipperhout en de opbrengsten uit verminderd gasverbruik, door openbare gebouwen te verwarmen met houtgestookte kachels, zou de opbrengst per ton hout van ongeveer € 20 naar € 80 doen stijgen;
  • In de “Kadernota 2017 Gemeente Lochem” is echter niets te vinden over de investering die gedaan moet worden om de houtverbranders aan te kopen en te plaatsen en te onderhouden;
  • Tevens realiseert de gemeente zich niet dat er na een aantal jaren niet meer voldoende brandhout beschikbaar zal zijn voor de houtverbranders en dat er dan hout moet worden ingekocht, òf er alsnog met gas moet worden bijgestookt; òf: Lochem zou nog meer flinke gezonde bomen moeten gaan kappen!
  • Als uit alle 680 per jaar te vellen bomen 2,26 m3 hout komt (dat zouden dan wel vitale, vaak beeldbepalende, bomen van gemiddeld 60 cm diameter op 4 meter hoogte moeten zijn!), dat verkocht kan worden voor € 20,- per ton, zijn de jaarkosten en jaarbaten ongeveer gelijk, als de jaarlijkse onderhoudskosten van de 55.000 bomen het na 2020 voorgestelde budget van € 21.700 tenminste niet overschrijden;
  • Om kostenneutraal te worden is volgens de gemeente een vellingscyclus van 70 jaar noodzakelijk. Populieren zullen de vereiste m3 inhoud in 70 jaar wel halen, maar voor eiken en beuken is dat nog maar zeer de vraag. Eiken zijn na 70 jaar nog maar net uit hun jeugdfase, wat inhoudt dat de gemeente aan kapitaalvernietiging zal gaan doen met tevens  grote schade aan het landschap.
Allemaal volkomen irreëel dus!
Rondetafelgesprek
Tijdens het “rondetafelgesprek” op 9 mei 2015 met afgevaardigden van diverse partijfracties, hebben we wederom aangeboden toelichting te geven op onze berekeningen. Aanvankelijk was daar vanuit enkele fracties wel belangstelling voor, maar uiteindelijk hebben wij niets meer vernomen.
Overschrijding budget
De gemeente geeft nu zelf aan dat de overschrijding van het budget voor bomenonderhoud over de periode najaar 2016 tot najaar 2017, tussen € 140.000 en € 190.000 zal gaan bedragen, terwijl er tot 2020 per jaar ook al € 75.000 extra in gestopt wordt.
De kosten voor het eerste jaar bomenbeheer zijn dus ((140+190)/2)+75 = € 240.000 voor één jaar bomenbeheer. Dit is inclusief de inhaalactie voor achterstallig onderhoud.
De BSA stelde indertijd een beheerplan op voor 55.000 bomen. Dit geeft, uitgaande van een minimum onderhoudsniveau en reële inschattingen, een jaarlijkse kostenpost van € 171.000 voor het totale bomenbeheer. Hierin is geen rekening gehouden met een cyclus van 70 jaar, de verkoop van hout en het gebruik van houtkachels.


(Klik op afbeelding voor vergroting)

Conclusie
De BSA is van mening dat indertijd door de gemeente Lochem een realistisch, bomenbeheerplan opgesteld had dienen te worden. Het probleem “overschrijding budget ” was met een geloofwaardig plan, waaraan we met plezier hadden meegewerkt, waarschijnlijk voorkomen en er was voor ons geen noodzaak geweest de belangengroep voortijdig te verlaten.

10 september 2017