dinsdag 24 juli 2018

Brief aan alle provincies over veiliger maken N-wegen.

Eind april verschenen publicaties in de media betreffende de aankondiging van minister Cora van Nieuwenhuizen dat zij de wegen veiliger te wilde maken:
https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/.
Omdat o.i. in deze artikelen onterecht het accent kwam te liggen op de aanname dat vooral de laanbomen de oorzaak waren van onveilige situaties, zonden wij haar mede namens 20 bomen- en Natuurorganisaties op 4 mei de volgende brief: 
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2018/05/veiligheid-provinciale-wegen-onze-brief.html
Gezien het feit dat de minister in eerste instantie gaat over de Rijkswegen en de provincies over de N-wegen, zonden wij op 23 juli onderstaande brief aan alle Provincies:


Geacht College,
Geachte Leden van Provinciale Staten,

Als reactie op de aankondiging in de media dat Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat 50 miljoen euro beschikbaar stelt, o.a. aan de Provincies, om het wegennet in ons land veiliger te maken door het verwijderen van obstakels in de bermen, zonden ondergetekenden op 3 mei jl. haar de hier bijgevoegde brief.
Op 21 juni jl. heeft onze Stichting, mede namens deze 20 ondertekenaars, tezamen met de landelijke Bomenstichting en mevrouw Gerdy Verschuure van de TU Delft, hierover een gesprek gevoerd met de Minister.
Verslag hiervan vindt u tevens in de bijlagen.
Zoals u hierin kunt lezen bleek uit dit gesprek dat de Minister vooral wilde benadrukken
dat het m.b.t. de veiligheid zeker niet gaat om “het verwijderen van bermbomen als obstakel”.
Dit betreft miscommunicatie in de media.
Er is een analyse gemaakt van de locaties waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Mocht daar uit blijken dat er bomen zijn die hier een duidelijk obstakel vormen, dan komen die exemplaren uiteraard wel in aanmerking voor kap.
Verder wil de Minister juist vooral ook beeldbepalende bomen behouden.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om tijdens het vormgeven van uw beleid t.a.v. de N-wegen hiervan rekenschap te willen geven.
Graag willen wij hieraan nog de volgende punten toevoegen:
     1.  De ecologische waarde van bomen in het algemeen en in het bijzonder langs N-wegen: opvang fijnstof; schaduw en koelte; bescherming tegen verblinding, CO2 afvang en productie van O2; nestgelegenheid voor vogels en eekhoorns; sonargeleiding voor vleermuizen; stevigheid van de bodem; waterhuishouding, etc.
     2.  De natuur- en cultuurhistorische waarden van lanen met een lange geschiedenis. Op veel plaatsen in ons land zijn nog bomenrijen die in de 19e en begin 20e eeuw zijn geplant en majestueuze groene kathedralen vormen langs en boven deze wegen.
     3.  Het is inmiddels algemeen bekend dat een bomenrij juist een afremmend effect heeft op de snelheid, en daarbij de concentratie van de automobilist waarmee hij op de weg let juist vergroot. Het is onweerlegbaar gebleken dat App- en smartfone gebruik, alcohol en drugs, oververmoeidheid en stress, etc. de hoofdoorzaken zijn van de ongevallen, en niet de bomen!
     4. Het landschappelijk schoon van de bermbomen die bepalend zijn voor het Nederlandse landschap; één van de belangrijkste trekpleisters voor toeristen!
Graag zouden wij kennisnemen van de wijze waarop uw Provincie het N-wegenbeleid wil uitvoeren en zijn, indien u daar prijs op stelt, uiteraard bereid u onze visie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Mede namens:
De Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF); namens 91 lid-organisaties
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC); namens 3000+ leden
Stichting De Woudreus
Stichting Bomenridders Groningen
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Groen Natuurlijk
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Schoorlse Bos
Utopie Advocaten Den Haag
Stichting Boom & Bosch
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Stichting Levensbomenbosch
Bomenstichting Den Haag
Bomen en Mensen
Utrechtse Bomenstichting
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Beat the Carbon
Bomenstichting Zutphen.

Foto bomen langs weg