zondag 28 april 2013

Onze huidige activiteiten

Algemeen:
Omdat steeds meer gemeenten de voorwaarden voor kapvergunningen versoepelen, en daar tevens dreigingen zijn van kap van grote aantallen bomen, hebben wij afgelopen februari een brief geschreven aan de Gelderse natuur en Milieu Federatie, waarvan onze stichting ook lid is.
In deze brief hebben wij onze ernstige zorgen uitgesproken, en de GNMF dringend verzocht als federatie haar invloed aan te wenden bij gemeenten en provincie.

Inmiddels heeft de GNMF een Meldpunt Bomenkap opengesteld op haar website. Hiermee wordt dus geïnventariseerd waar de dreigingen zich bevinden.

Geeft u ook uw meldingen door!:
http://www.gnmf.nl/site/Meldpunt%20Bomenkap/Formulier%20melding/


(met dank aan: www.sandradehaan.nl)

Gemeente Aalten:

Hier werkt onze stichting regelmatig samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten.

 • N.a.v. de kap van drie flinke eiken aan de Nijverheidsweg hebben wij vragen gesteld aan de gemeente betreffende het hierbij wettelijk verplichte Flora en Fauna onderzoek. Tevens een expertise rapport gevraagd, omdat volgens de wethouder deze bomen ziek zouden zijn.
 • Verder hebben wij, in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu Aalten bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning voor eiken in het buitengebied in een Ecologische Verbindingszone (EVZ). De bomen zijn inmiddels wel gekapt. In mei dient hierover nog  bezwarenzitting.
Interessante website: www.baaksebeek.nl

Gemeente Bronckhorst:

 • Ons verzoek aan deze gemeente om ons, i.h.k.v. de Wet Openbaar Bestuur (Wob), inzage te verstrekken in de door de gemeente gemaakte kosten voor de rechtszaken betr. de te kappen bomen t.b.v. de centrumplannen Hengelo (104 stuks) en Vorden (74stuks), leverde op dat dit minimaal een bedrag van € 32.000,- is, dit is zonder BTW. Wanneer de gemeente niet zou hebben geweigerd met ons om de tafel te gaan, was deze uitgave dus niet nodig geweest. E.e.a. kwam op de raadsagenda.     De gemeente liet ons daarna weten dat de raad dit punt “voor kennisgeving had aangenomen”. Dit blijkt echter geenszins het geval. Onze contacten binnen de raad lieten ons weten dat over dit oderwerp wel degelijk vragen zijn gesteld, en dat verbetering van de publiekscontacten door B&W zeker een punt op de agenda gaat worden.
 • Na de rechtszaken betreffende Hengelo en Vorden die onze stichting voor de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft gevoerd, probeert Bomenbelang nu bomenzaken in de hele gemeente Bronckhorst zelf op te gaan pakken. Tot nu toe hield men zich alleen bezig met Vorden. Bomenbelang is bezig hiervoor mensen te vinden.
            Contact: bomenbelang@gmail.com
Interessante website: www.baaksebeek.nl
Gemeente Doetinchem:

Goed contact met afdeling Bomenbeheer.

 • A18 Bedrijventerrein: de gemeente Doetinchem verwijt ons dat, door het laten staan van bomen, het niet lukt bedrijven naar dit bedrijventerrein te lokken. (Misschien speelt de recessie hier een rol en niet het bomenvraagstuk?). Men heeft nu een kapaanvraag voor de resterende bomen (60 stuks) aangevraagd. Volgens de gemeente niet om te kappen maar “vast voor als het nodig is”...Wij maken bezwaar, indien een bedrijf zich er zou willen vestigen liggen de bomen zo om. Verder heeft de gemeente in het verleden zelf illegaal gekapt.
Gemeente Lochem:

Inmiddels goed overleg met Groenbeheer.

 • Wel is hier nog steeds de dreiging van de kap van een paar duizend bomen in het buitengebied, zoals de Holterweg. De toestand van veel van deze bomen laat te wensen over, juist omdat de gemeente al veel langer dan tien jaar geen (wettelijk verplicht) onderhoud heeft gepleegd.
 • Herinrichting Oranjelaan Eefde. Hier wil men alle bomen kappen omdat er nieuwe riolering moet worden aangelegd. “De boomwortels zouden hierdoor beschadigd worden”. Tegenwoordig zijn er vele technieken waardoor dat argument niet meer aan de orde is. Wij zijn in overleg met de gemeente, samen met de Bomenstichting Zutphen die, vóór de gemeentelijke herindeling, hiermee al eerder bezig was. De kap werd toen voorkomen, maar de gemeente heeft nu een nieuw plan gemaakt. Veel omwonenden zijn het hier niet mee eens.
 • Ook kregen wij weer klachten dat de Fa. Grondweg vanaf het industrie terrein voor de zoveelste keer illegaal vervuilende zaken stortte langs de Berkel. Tot nu toe heeft de gemeente daarop niet echt actief gehandhaafd, men heeft echter toegezegd dit vanaf heden wel te gaan doen.
U kunt dit voortaan melden aan: Johan Strampel | Openbare Werken | Civiele Techniek & Groen
M (06) 27 83 00 62 | F (0573) 25 36 91.


Interessante website: www.mooilochem.nl

 Gemeente Montferland:

 • Aangaande de Lutgardastraat, Graaf Oswaldstraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat in ’s-Heerenberg: herinrichting van het openbare groen in deze wijk. Niet duidelijk gecommuniceerd met de bewoners. Wij hebben gemeente geschreven met het verzoek alsnog contact op te nemen met deze betrokkenen. Hieruit zal blijken wat goedkoper is: buurt in opstand of, zoals helaas meestal het geval is, een kapverzoek indienen…
Gemeente Oost Gelre:

Hier hebben wij structureel overleg met de gemeente.

 • De gemeenteraad heeft recent een bomenplan “Visie en Strategie” aangenomen. Dit betreft het bomenbeleid voor de komende 50 jaar dat, mede in overleg met belanghebbenden, tot stand is gekomen.
 • De Stichting Mooi Groenlo (waarvan onze voorzitter ook voorzitter is) heeft dus een structureel overleg over groenvoorzieningen, de parkaanleg van de “Groene Gordel” op de oude vestingwerken, het kap en snoeibeleid etc. Het blijft belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De gemeente heeft de onderhoudswerkzaamheden uit handen gegeven aan de Hacron.  Wij hebben nogal wat kritiek op hun methoden (candelaberen etc.) Er zijn nog steeds veel vijanden van bomen, m.n. onder Grolse Compagnie, die zich b.v. verzet tegen het planten van een Koningslinde op de stadswal door de SMG.
Interessante website: www.mooigroenlo.nl

Gemeente Oude IJsselstreek:

Prima relatie met afdeling Groen.

 • Controle op kapvergunningen, werk werd stil gelegd i.v.m kappen Amerikaanse Eiken in Aaltense Goor.
 • Controle op bomen in centrum Varsseveld (nadat gemeente zelf werd betrapt op illegale kap) en uitvoering extra aanplant.
Gemeente Winterswijk:

 • Deze gemeente is nogal gul met het verstrekken van kapvergunningen. Nader onderzoek wees uit dat zelfs zonder onderbouwing vergunningen worden verleend. Daarom hebben wij tegen ruim 20 vergunningen bezwaar gemaakt, om zodoende alsnog zicht te krijgen op evt. onderbouwing. Dit gaat in totaal om zo’n 130(!) bomen. We zullen een aantal bezwaren intrekken, maar ook een aantal aanhouden, omdat geen herplant is opgelegd. Wij hebben inmiddels gesprekken met de betreffende afdeling van de gemeente om betermet elkaar te communiceren en kennis te delen.