zondag 13 maart 2016

PERSBERICHT

N.a.v. de kap-acties van de gemeente Oude IJsselstreek betr. 900 bomen in haar buitengebied en de houding van deze gemeente t.o.v. onze Stichting en belangengroep Kappen Nou, hebben wij vandaag onderstaand persbericht verzonden:

Vertrouwen in gemeente Oude IJsselstreek onder zware druk

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) en belangengroep Kappen Nou (KN) hebben het vertrouwen in de gemeente Oude IJsselstreek nu definitief verloren.
De raadsrotonde van 4 februari jl. waarin de gemeente de BSA en KN de gelegenheid bood hun argumenten tegen de kap van de 900 bomen in het buitengebied mondeling kenbaar te maken, bleek slechts een treurige democratische schijnvertoning.
Boomdeskundigen lichtten die avond toe dat het door de gemeente gebruikte argument van “dunning” niet op deze laanbomen van toepassing is. Dunning heeft immers betrekking op jonge bomen; wanneer je bij oudere bomen tussen de rijen exemplaren weghaalt  worden hiermee de overblijvers kwetsbaarder, met alle gevolgen van dien.
Maar de gemeente houdt vast aan deze term, want daarmee is deze kap-actie namelijk niet vergunningsplichtig en kan juridisch geen bezwaar worden gemaakt.
Ook bleef de gemeente stelselmatig ontkennen dat het hier gewoon een ordinaire bezuinigingmaatregel betreft; terwijl dit duidelijk als zodanig in gemeentelijke documenten te lezen is en zelfs ook zo werd betiteld door één van haar eigen ambtenaren.

Wethouder Sluiter was op deze avond echter niet bereid te luisteren, herhaalde steeds dat “de gemeente ’zorgvuldig’ ging kappen” (het was toch “dunnen”?) en weigerde het aanbod van de BSA en KN om i.h.k.v. de burgerparticipatie gezamenlijk, met alle deskundigen, tot een voor alle partijen bevredigende en duurzame oplossing te komen.
Tevens bleek dat op het moment dat de raadsleden konden reageren op ons pleidooi, een aantal van hen een al eerder geschreven kant en klare mening uit de binnenzak trok en voorlas dat men "erg van bomen hield" maar toch akkoord ging met de kapplannen.
Kortom: een zeer beschamende vertoning, waaruit weinig respect blijkt van deze gemeente voor haar burgers, die NB met meer dan 1800(!) handtekeningen te kennen hebben gegeven de bomen te willen behouden..
Daags na dit debacle stuurden wij B&W een bericht, waarin nog eens gewezen werd op de alinea in haar eigen rapportage die kond doet van de “Reden: Bezuiniging”. Tevens uitten wij nogmaals onze verbazing over de weigering van de wethouder met ons om de tafel te gaan, en dat ons aanbod dit alsnog te doen nog steeds van kracht was.

Op 8 februari kwam via een ambtenaar een e-mail met uitnodiging om alsnog te komen praten. De BSA en KN maakten kenbaar hiertoe zeker bereid te zijn, maar dat zij niet nogmaals alleen maar voor de Bühne kwamen opdraven. Het zou deze keer om concrete mogelijkheden moeten gaan. Men kreeg de verzekering dat dit het geval was. Gemeente: “Het gaat niet voor de Bühne maar daadwerkelijk over samenspraak…Over de blessingen (voor kap gemerkte bomen), aantallen e.d. kunnen we praten… het is ons er aan gelegen een goede verstandhouding te hebben met de bomenstichting”. 
Zo werd op 17 februari gezamenlijk een aantal punten samengesteld, die aan de wethouder zouden worden voorgelegd. Na 2,5 week stilte trok de BSA maar eens aan de bel. Na 3 weken (“zorgvuldiger en beter communiceren”?) kwam de reactie van de wethouder:
O.a. zouden de voor kap gebleste bomen opnieuw worden nagelopen. Daarmee was de wethouder wel akkoord. Wat er echter intussen voor resultaat uit deze hercontrole was gekomen werd niet vermeld.
Tevens zou een heroverweging plaatsvinden van de oudere lanen. Daarmee ging de wethouder ook akkoord, “maar ondertussen moest de kap gewoon doorgaan” (?!).
Een omgekeerde, kromme redenering. Of de heroverweging ook is uitgevoerd, en welk resultaat daaruit is voortgekomen, werd ook niet vermeld.
En wat het kappen betreft: men gaat “de periode tot en met het begin van het broedseizoen op 15 maart volledig benutten”..
De gemeente gaat nu wel een Bomenbeleidsplan maken. Echter, een gemeente die zichzelf respecteert behoort een dergelijk plan natuurlijk allang te hebben. Voor een oplossing in deze zaak gaat dit Bomenbeleidsplan niet meer zorgen.
De BSA “mocht nog suggesties doen”. Klaarblijkelijk zijn de vele suggesties intussen al door ons gedaan op 4 en 17 februari geheel aan de wethouder voorbijgegaan.
Kortom; er is feitelijk dus niets veranderd. Toch opnieuw een schijnvertoning.
Van het “hechten aan een goede verstandhouding” is hiermee helaas weinig gebleken.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft wel de mond vol van burgerparticipatie en het “herstellen van vertrouwen”, maar leeft helaas niet met het belang van de samenleving..

Mede namens Belangengroep Kappen Nou,
Bomenstichting Achterhoek

Zie ook:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/02/toch-overleg-901-bomen-oude-ijsselstreek.html