zondag 14 mei 2017

Weinig respect van gemeente Bronckhorst voor Participerende Burger..

Naar aanleiding van de raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst op 23 maart jl., waarin de raad (hoewel niet unaniem) stemde vóór een o.i. onvolledig onderbouwd en daardoor schadelijk Bomenbeleidsplan, schreef inwoner Franke Remerie op 24 maart de volgende brief aan de raadsleden.
Nu, bijna 2 maanden later, heeft nog geen enkel raadslid de moeite genomen te reageren. 
Een gemeente die wèl de "Burgerparticipatie hoog in haar vaan heeft". 
En dan moet de burger de politiek nog serieus nemen..


Raamwerk voor een rijk landschap, Bomenbeleidsplan” 

Hoe nu verder?

(Brief aan de raadsfracties gemeente Bronckhorst n.a.v. vaststelling nota dd. 23 maart 2017)

Dames en heren raadsleden,

Als partijloze en niet lid van enige belangengroepering zijnde burger heb ik gister-(donderdag)avond een discussie ervaren, die gevoerd wordt door betrokken raadsleden met respect voor elkaars standpunten. Toch schrijf ik u deze brief, omdat de afgelopen weken en ook gisteravond duidelijk is geworden, dat met het vaststellen van de nota het onbegrip bij een deel van de burgers niet weg is. In deze brief kom ik tot een voorstel om tot een vervolg te komen, waarbij de angel m.i. uit het probleem kan worden gehaald.

Participatie van de burger
Het vrijblijvende karakter van de klankbordgroep, het gemis aan heldere regie, de willekeurige samenstelling en het negeren van de tegenstand heeft gemaakt dat iets wat goed had kunnen werken, verkeerd is uitgepakt. Het gehele proces heeft nu alleen maar het wantrouwen van de burger in de politiek, (wederom) bevestigt. Een bevestiging dat burgers gebruikt zijn om een democratische legitimatie te bewerkstelligen. De wethouder kan het niet zo bedoeld hebben: het is wel het gevoel dat achterblijft bij de vele tegenstanders. De besluitvorming gisteravond heeft het alleen nog maar versterkt. De vergadering begon sterk, waarbij je als toehoorder echt het gevoel kreeg: “ze hebben het begrepen”. Maar vervolgens werd aan het eind van de avond de nota zonder enig amendement of motie aangenomen. Dat komt wel heel vreemd over. De constatering”de communicatie moet de volgende keer beter” is in die zin te vrijblijvend.

Het inhoudelijke probleem?
Misschien nog wel belangrijker: de eigenlijke kern van het probleem is gisteravond nauwelijks aangeraakt: “wie komt er nu op voor de belangen van al dat andere leven op deze aarde?” Werd je tot voor kort meewarig aangekeken als je deze vraag durfde te stellen, inmiddels is in bedrijfsleven en wereldpolitiek het besef aan het doordringen dat we het anders moeten aanpakken. Daar zit ook een groot economisch belang achter, want welvaart zonder welzijn is een leeg bestaan.

De discussie gisteravond ontbeerde dat: hoe moeten wij het leven binnen onze gemeente beschermen, zodat onze kinderen en kleinkinderen daar ook nog van kunnen genieten? In essentie: de vraag rond het rentmeesterschap.

De wethouder gaf het vorige week bij de commissievergadering al aan dat gemeente Bronckhorst zich nog niet heeft verdiept in biodiversiteit en ecosystemen. Een eerlijke, maar ook ontluisterende reactie. Want hoe kan je je nu verantwoorden wat je aan het doen bent als je eigenlijk geen enkel idee hebt wat daarvan op korte en langere termijn de effecten zijn?

En juist bij een onderwerp als het landschap is die langere termijn een wezenlijke. Veel ecosystemen winnen aan waarde als de tijd z’n werk heeft kunnen doen. Het is hetzelfde als iemand z’n antieke boekenkast verzagen, hem een Billy van de Ikea te geven en het af te doen met de opmerking ”daar kan je ook je boeken in kwijt”. Alle emoties de afgelopen weken maakt duidelijk dat de gemiddelde burger van Bronckhorst dat aanwezige verschil heel goed begrijpt.

Hoe kunnen we de kerk nu in het midden houden?
Het beleidsplan is nu vastgesteld, dat is een gegeven. De kans om te helen zit in het vervolgtraject. Want door alle fracties is terecht geconstateerd dat nog veel vragen onbeantwoord zijn. Een van de belangrijkste is de vraag of de voorgestelde werkwijze in het bomenbeleidsplan daadwerkelijk gaat bijdragen aan het herstel en versterken van onze biodiversiteit en ecosystemen. Duidelijk is geworden dat die kennis noch ambtelijk, noch bij het college, noch bij de raad aanwezig is.

Het instellen van een onafhankelijke adviescommissie, met die specifieke deskundigheid:
  • geeft de ongeruste burger de zekerheid dat er met verstand van zaken wordt gekeken en beoordeeld;
  • geeft college en raad ruggensteun dat er goed rentmeesterschap wordt betracht;
  • geeft het ambtelijk apparaat de tijd interne kennis op te bouwen.
Een commissie die in de uitwerkingsfase adviespartner kan zijn voor de ambtenaren, die met de uitwerkingen gaan bezig houden. Een commissie die ondersteunend kan zijn in de communicatie naar de burger. Want ook bij de gemiddelde burger ontbeert het nog aan de nodige kennis op dit vlak.

Gaarne bereid tot verder meedenken,

Franke Remerie
eigenaar landgoed Vlaswinkel (Meuhoek)
voormalig voorzitter College van bestuur Scholengroep GelderVeste.