maandag 12 juni 2017

Kadernota 2018 en laanbomen gemeente Lochem

Op maandagavond 26 juni wordt de Kadernota 2018 behandeld in de raadsvergadering en op maandagavond 3 juli besluit de raad over het vaststellen hiervan.

Onderstaand vindt u het programma Natuur en Milieu, waaronder de Lochemse laanbomen vallen. 
O.a. blijkt hieruit weinig respect voor de Dorpsraden. Daarbij komt ook nog dat de gemeente niet zelden verzuimt deze Dorpsraden van te voren in te lichten!  Overigens geldt dat tevens voor de omwonenden, die pas worden benaderd wanneer er protest komt. Zo wordt Communicatie inderdaad gevoelig..
Tevens wist de gemeente bij voorbaat dat er verplicht Flora en Fauna onderzoek dient te worden uitgevoerd. Men dacht hier met een Quick Scan (snel op het oog geschouwd) aan te voldoen. Wij hebben de gemeente erop gewezen dat grondiger onderzoek wettelijk verplicht is.

Hoofdstuk 4 Beleidsmatige ontwikkelingen


Programma 3 Natuur en Milieu:

Uitvoeren duurzaam beheer bomen buitengebied
Het beleid is vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor implementatie van het beleid. Deze beleidsuitgangspunten worden nu door het kernteam verder uitgewerkt in samenwerking met Circulus Berkel. Eindresultaat van dit project is een overdrachtsdocument met opdrachtomschrijving en bijbehorende financiële middelen dat wordt toegevoegd aan het DVO.
Afgelopen winter zijn we gestart met het onderhouden van ca. 11.000 bomen langs de wegen in het buitengebied. Circulus-Berkel heeft zowel de snoei als de kap uitbesteed, op een innovatieve wijze, aan een combinatie van meerdere, regionale aannemers waarbij arbeidsparticipatie een belangrijke rol speelt en gewerkt wordt binnen de gestelde randvoorwaarden. De eerste resultaten worden dit voorjaar geëvalueerd.
De grootste knelpunten die we op dit moment in de uitvoering ervaren zijn:
- Communicatie richting externe actoren m.b.t. kap, onderhoud en herplant ligt zeer gevoelig. 
   Negatieve beeldvorming in de pers kan resultaat negatief beïnvloeden;
- Dorpsraden hebben soms dubbele agenda’s waarbij het sentiment rond bomen wordt gebruikt om andere doelen te behalen;
- Zoektocht naar beschikbaarheid gemeentelijke gebouwen voor het plaatsen van warmte installaties blijkt lastig;
- Zoektocht naar geschikte locaties om herplant verplichting te realiseren stuit ook op weerstand. Zeker op trajecten waar geen bomen stonden;
- Veel toekomstige te kappen bomen blijken nader onderzocht te moeten worden op het gebied van flora &fauna. 
   Dit werkt zowel kostenverhogend als vertragend.
Bij de Bestuursrapportage 2017 wordt de raad nader geïnformeerd hoe we zijn omgegaan met deze knelpunten en worden de financiële implicaties in beeld gebracht.