maandag 12 juni 2017

Update Crowdfunding laanbomen Lochem

Op 8 juni jl. zonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

·         De Crowdfunding actie is dus helaas als een nachtkaars uitgegaan..
Het valt te prijzen dat de gemeente Lochem toch nog een poging wilde doen door middels een gesprek de schade aan het vertrouwen wat te herstellen.
Daar zijn we uiteraard op ingegaan en hebben zodoende onlangs een aantal aantoonbare voorbeelden van oorzaken van deze schade op tafel gelegd, zoals: het te vaak niet beantwoorden van mails met vragen wanneer de inhoud daarvan blijkbaar niet bevalt; de vele onwaarheden en draaiingen, ook naar de pers (zoals o.a. over “de exoten”; “hoe ‘duurzaam’ men aan het kappen is” en de “uitvoering van de herplant” met bosplantsoen: dat zijn 1 tot 3-jarige sprieten, waarbij je dus niet kunt spreken van bomen en dus niet van deugdelijke herplant); en natuurlijk vooral het feit dat wij op de valreep opeens verrast werden met de mededeling het niet om 330 bomen ging, maar om slechts 46, waarvan men het bericht dat men ons eerder hierover zou hebben gestuurd tevens niet kon produceren.
Slechts nog een bloemlezing uit een langere lijst die niet direct de indruk voedt dat men onze Stichting werkelijk serieus neemt.
Zoals gezegd was de verantwoordelijke ambtenaar N.B. aanwezig bij de bewuste raadsvergadering van alweer een jaar geleden, samen met de voor dit project aangenomen gemeenschapsgeldverslindende Procesbegeleider, beiden hebben er toen en ook later blijkbaar niet aan gedacht zowel de Raad als onze Stichting in te lichten over het nu door de gemeente in de pers als “misverstand” benoemde verschil in aantal van maar liefst 284 bomen..
Wanneer dit wel gebeurd zou zijn zou dat ons tenslotte zeer veel tijd en vooral ook veel narigheid hebben bespaard!
Excuses voor dit alles konden er niet af, maar de gemeente wilde nog wel toegeven dat de ambtenaar inderdaad in gebreke was gebleven; “Zij had dit misverstand al een jaar geleden uit de wereld moeten helpen”..

Intussen hadden wij voor deze zaak ook nog de visie gevraagd van een bomen- c.q. houtdeskundige aangaande het aantal van 46; dit was zijn reactie:
Sowieso mag er niet met gederfde inkomsten gerekend worden, daar is geen crowdfunding tegen te starten. Voorbeeld berekening: 2m3 per boom aan brandhout maal 25 euro per m3 bruto inkomsten. 70 jaar (levenscyclus) is ook uit de lucht gegrepen, maar de gederfde inkomsten stijgen natuurlijk wel als je die jaren omhoog brengt, daarom is dit nu een onterechte berekening.
Bij het aantal van 46 behoor je het geld van de crowdfunding echt niet in te zetten, alleen voor de originele aantallen van 330, waarover vanaf het begin is gesproken.
Over het niet meerekenen van deze gederfde inkomsten, als gebaar van de gemeente om daarmee het aantal te behouden bomen te verhogen, viel niet te praten.
De ambtenaar bood nog aan te proberen een voorstel aan B&W te doen voortaan om jaarlijks structureel € 6.500,- voor behoud van 46 bomen in de kadernota op te nemen, maar een dergelijk voorstel is inmiddels al twee maal (voor 330 bomen) door de raad afgewezen (gesteund door wethouder Kottelenberg) en werd ook nu uiteindelijk ook niet door B&W gehonoreerd.
De gemeente zegde wel nog toe dat men zijn best zal doen voortaan mails beter te beantwoorden.
Of dat een garantie is voor de toekomst: de tijd zal het leren..

Omdat we de uitkomst van dit gesprek wilden afwachten waren wij nog niet overgegaan tot retournering van de donaties; daarmee zijn wij inmiddels begonnen. (Gezien het grote aantal terugstortingen is dit een nogal flinke klus, dus deze kan enige tijd in beslag nemen).

·         Ons aanbod om een gedeelte van de Crowdfunding in te zetten voor behoud van de 21 beeldbepalende bomen aan de Mettrayweg in Eefde:
Van deze 21 waren 4 exemplaren inderdaad werkelijk risicobomen. Met de kap hiervan waren wij het dan ook eens.
Tijdens de uitvoering hiervan werden echter N.B. “per abuis” nog twee gezonde Amerikaanse Eiken ook maar meteen gekapt. De “aannemer werd berispt”; de gemeente controleert echter blijkbaar niet.
Van de overige bomen is nog geheel niet aangetoond dat ze werkelijk een risico vormen.
Reactie van de gemeente:
In overleg met de dorpsraad Eefde en aanwonenden hebben we besloten dat kap van vier bomen aan de Mettrayweg echt nodig is, omdat ze een risico zijn voor weggebruikers. De kap van 21 bomen stellen we drie jaar uit. De snoeiwerkzaamheden nemen we mee in onze reguliere snoeironde. Dat betekent dat de Bomenstichting een deel van het bedrag dat de Crowdfundingsactie heeft opgeleverd niet hoeft in te zetten aan de Mettrayweg. De inzet kan gebruikt worden om op andere locaties beeldbepalende bomen voor kap te behoeden in 2017.
Volgens onze bronnen is e.e.a. uiteindelijk wel besproken met een aantal individuele omwonenden; echter is dit niet in gezamenlijk overleg “besloten”, want volgens onze bronnen is zeker niet iedereen het hier mee eens.

Waarom is de kap van 21 bomen aan de Mettrayweg uitgesteld?
Tijdens de gesprekken met de dorpsraad Eefde en aanwonenden is naar voren gekomen dat de omgeving van de Mettrayweg een open gebied is en dat de bomen die langs de weg staan fungeren als een buffer tegen het uitzicht op Zutphen. Daarom heeft de dorpsraad voorgesteld om eerst aan de overkant van de weg jonge aanplant aan te brengen en pas over drie jaar de 21 oude bomen te kappen. In dat voorstel kunnen wij ons vinden. We schatten nu in dat daarmee drie jaar uitstel van kap mogelijk is. Mocht de veiligheid van weggebruikers alsnog in gevaar komen, dan moeten we toch eerder tot actie overgaan. Voor de aanplant van nieuwe bomen stellen we een plan op samen met de dorpsraad en aanwonenden.
Men heeft echter nog steeds niet met onderzoek kunnen aantonen dat het hier werkelijk risicobomen betreft.
Teneinde deze bomen alsnog te kunnen behouden heeft mycoloog(zwammendeskundige) en bosecoloog Gerrit Jan Keizer zijn diensten aangeboden; hij is bereid deze bomen regelmatig d.m.v. “Mycological Tree Assessment” (https://www.inverde-shop.be/beheer-en-studie/mycological-tree-assessment) te controleren op evt. voorkomende schimmels. Daar had de gemeente wel oren naar, hoewel men niet wilde garanderen dat, ook al zouden deze bomen alsnog onaangetast blijken, deze over 3 jaar niet alsnog gekapt zullen worden.

·        Wij wensen u een mooie zomer!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek