donderdag 27 april 2017

Geen antwoord van Staatsbosbeheer op zorgen over bomenbeheer

Kaalslag door Staatsbosbeheer(SBB) in de Achterhoek.
Al eerder maakten wij melding van rigoureuze kap door SBB op landgoed Slangenburg/ Doetinchem: 
Zelfs de boswachter gaf toen al toe dat er veel meer gekapt werd dan gebruikelijk.
Maar het kappen om commerciële redenen werd en wordt nog steeds ten stelligste ontkend. Echter uit navraag tot in de Tweede Kamer blijkt SBB dat al tijdens Rutte 1 wel degelijk de opdracht heeft gekregen de eigen broek op te houden: “Opbrengsten genereren uit “eigen” bossen”.
Die bossen zijn echter van ons allemaal; en dat zijn heel veel bossen!
Op dit filmpje is nog maar een klein gedeelte te zien van de omvang van de recente kap in de bossen rondom Ruurlo:


SBB hoeft, in tegenstelling tot andere natuurorganisaties, geen melding te doen van kap inzake de Boswet; aan het einde van het jaar kan men volstaan met een lijst van gekapte percelen.
SBB geeft tevens blijk een slager te zijn die zijn eigen vlees keurt.
Intussen is door omwonenden en andere belanghebbenden het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg in het leven geroepen, waar men nauwlettend de vinger aan de pols houdt.
Op 5 oktober 2016 hadden wij, samen met leden van dit Comité een excursie met SBB over dit landgoed. Daar werd ons verzekerd dat SBB was teruggekomen van het kappen van grote percelen; men zou niet meer dan 0,5 tot 1 ha aaneengesloten kappen, omdat dat een te ingrijpend beeld geeft.
Vervolgens heeft SBB deze uitspraak onlangs bij kap in de bossen bij Ruurlo helaas onmiddellijk weer vergeten.. Ook hier wordt het kappen uitbesteed en wordt door de enorme harvester machines onnodige schade aangericht aan de bodem.


De harvester (Een kleinere versie hiervan weegt al 20.000 kg 
en tel daar nog eens een lading bomen bij op!).

Tevens hebben wij sterke aanwijzingen dat SBB niet zorgvuldig het bij kap wettelijk verplichte Flora & Fauna (F&F) onderzoek uitvoert. SBB claimt zeer begaan te zijn met de natuur, echter desgevraagd (bij herhaling) ontvingen wij tot op heden steeds maar geen F&P rapport. Wèl een slordig A4tje als checklist, met wat meldingen van een paar spechtengaten en wat mierenhopen, maar dat kan voor een in totaal zo grote oppervlakte als nu in Ruurlo is gekapt onmogelijk toereikend zijn, zoals wij SBB Achterhoek ook lieten weten. Hierop heeft men niet meer gereageerd.


De hoogte van deze biomassaberg voor kunt u zien aan de lengte 
van de persoon bij de boom. Deze berg is overigens even diep als breed.
(SBB/Boswachterij Ruurlo).

Een flink aantal van de gekapte bomen in Ruurlo had nog een heel leven voor zich, dus ook bomen die in de toekomst nog veel mast (eikels en beukennootjes) leveren; erg belangrijk voor de fauna. Een jonge eik of beuk levert geen mast. Dat gebeurt pas na tientallen jaren. Zo worden tonnen aan voedsel voor dieren voor de toekomst weggehaald. Dit moet enorme consequenties hebben voor de aantallen eekhoorns, knaagdieren, egels, dassen, marters, roofvogels etc. Uiteindelijk wordt de gehele keten verstoord. Ook is bekend dat de vitaliteit van bomen vaak te maken heeft met de aanwezigheid van andere bomen. Soms wordt een boom in leven gehouden door een boom die er dichtbij staat. (Wortelgestel, symbiose etc.). Wanneer je teveel weghaalt, heeft dat weer gevolgen voor de overgebleven bomen. Kortom, van het motto van SBB: “Beschermen, Beleven, Benutten”, wordt o.i. wel zeer onevenredig veel nadruk gelegd op het laatste..

Hopelijk niet symbolisch dat dhr. Thijsen zich als nieuwe directeur
liet fotograferen op een reeds gekapte boom..
Twee maanden geleden, op 28 februari jl., maakten wij per e-mail onze zorgen kenbaar aan de heer Thijsen, algemeen directeur SBB. Hierop mochten wij nog geen reactie ontvangen.
Intussen deden wij hiertoe nog een herhaald verzoek. 
Behalve een toezegging op 28 maart dat wij z.s.m. een antwoord konden verwachten is het tot op heden (16 mei) opnieuw stil gebleven
Onderstaand de e-mail die wij zonden aan dhr. Thijsen:


Verantwoord Bomenbeheer in de Achterhoek

Geachte heer Thijsen,

Als Bomenstichting Achterhoek benaderen wij u hierbij vanwege het feit dat wij, mede namens onze achterban van + 1700 sympathisanten, ons ernstig zorgen maken over het bomenbeleid en –beheer van Staatsbosbeheer hier in de Achterhoek; met name op landgoed Slangenburg in Doetinchem en in Boswachterij Ruurlo.
Tevens heeft zich als gevolg hiervan inmiddels het “Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg” gevormd, bestaande uit 54 omwonenden en belanghebbenden.

Al ruim 1,5 jaar proberen wij SBB in onze regio aan te spreken op door uw organisatie gepropageerde beleidsprincipes zoals:
We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren”.
Tot op heden ervaren wij echter helaas dat deze beleidsuitgangspunten hier in de Achterhoek door uw eigen organisatie met voeten worden getreden.

Vorig jaar werden wij door SBB uitgenodigd voor een excursie op landgoed Slangenburg. Hier werd ons verzekerd dat SBB in de toekomst geen percelen groter dan een halve hectare aaneengesloten zou kappen, omdat dit visueel onaantrekkelijk was voor het publiek en om niet te grote afstanden te creëren voor met name Fauna. Tevens had men F&F zeer hoog in het vaandel”. Vervolgens ging men echter in het najaar van 2016 echter gewoon op dezelfde grove werkwijze door in Boswachterij Ruurlo. Wij voelen wij ons daarmee niet bijzonder serieus genomen.
Bovendien laat een expert op dit gebied ons weten: “met name te schrikken van de schaal waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd èn dat er sprake is van vlaktegewijze vellingen.
Dat is alleen in het geval van omvorming wellicht nog een werkwijze. Bijv. indien we een sitkasparrenbosje willen omvormen naar loofhout of een populierenopstand die kaprijp is.
Ik zou het huidige beheerplan wel eens willen zien”.

Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van onze correspondentie met (èn onze filmopname van de werkwijze van) SBB Achterhoek, die een beeld geeft van de gang van zaken tot op heden en die o.i. geen weerspiegeling inhoudt van het feit dat SBB uitdraagt graag samen te werken met burgers aan natuurbehoud en daarom draagvlak en participatie hoog in het vaandel heeft staan”. Overigens hebben wij op ons onderstaande laatste bericht van 23 januari nog steeds geen reactie mogen ontvangen.
Wij krijgen soms pas na lange tijd, en niet zelden na herhaald verzoek pas reactie. Vooral met veel hartelijke groeten, maar daar wordt deze zaak niet transparanter en zeker niet beter van..

Kortom: door de wijze waarop SBB o.i. omgaat met het Beschermen, Beleven en Benutten” van onze bossen, is het imago van uw organisatie in onze regio inmiddels helaas zwaar onder druk komen te staan.
Onderstaand kunt u tevens zien dat F&F qua “Beschermen” er ook zeer bekaaid afkomt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat uw organisatie deze werkwijze zonder meer onderschrijft.
Voor de duidelijkheid: wij zijn zeker niet tegen productiebossen. Echter zijn wij wèl tegen de o.i. onomkeerbare schadelijke wijze waarop SBB in onze mooie Achterhoek te werk gaat.

Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bomenstichting Achterhoek