vrijdag 11 februari 2022

Beleidsplan Bomenstichting Achterhoek 2022-2025

Inleiding:


De Bomenstichting Achterhoek (BSA) is opgericht op 7 oktober 2011. Lochem is de statutaire vestigingsplaats. De BSA is door de Belastingdienst erkend als een ANBI organisatie.

De doelstelling van de BSA is het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen. We zijn met name actief in de Achterhoekse gemeenten. We zijn onafhankelijk en niet gelieerd aan een bepaalde politieke partij of NGO. We staan open voor de samenwerking met andere partijen die het belang van bomen ook hoog in het vaandel hebben staan. De BSA kan onafhankelijk functioneren omdat we opereren met vrijwilligers die onbezoldigd zijn. Onkosten die we maken worden gedekt door donaties en giften.

De BSA heeft als statutaire als statutaire doelstelling:

Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek en de karakteristieke groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde.

De BSA tracht dit volgens haar statuten te bereiken door:

          vergaarde kennis in de vorm van voorlichting en adviezen aan diverse doelgroepen over te dragen;

          het stimuleren van overheid en natuurorganisaties zich voor dit doel in te zetten:

          het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het algemeen en bij dreigende kap in het bijzonder.

In dit beleidsplan kunt u lezen over:

1. de werkzaamheden en de hoofdlijnen van het beleidsplan

2. Inkomsten en uitgaven 

3. Puntsgewijze opsomming van activiteiten

Ad 1. Werkzaamheden en hoofdlijnen van het beleidsplan

De BSA zet zich met name in voor bomen en bos in steden, dorpen en op het platteland. Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor te zorgen dat gemeenten, provincies en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan, vraagbaak te zijn bij geschillen over bomen, te helpen met (bezwaar)procedures en zo nodig zelf voor bomen op te komen, zonodig ook d.m.v. bezwaar- en beroepsprocedures. Ook gemeenten krijgen advies, bijvoorbeeld bij plant- en rooiplannen van bomen en andere houtachtige gewassen. Verspreid over de Achterhoek dragen contactpersonen de doelstellingen van de BSA uit en zetten zij zich, tezamen met bestuursleden, in om burgers en gemeenten te adviseren.

Communicatie: 

Via onze weblog: https://bomenachterhoek.blogspot.com en via social media Twitter account: https://twitter.com/BomenAchterhoek wordt het publiek voorgelicht over actuele bomen- en natuurzaken; zoals bijv. de Wet Natuurbescherming, de Omgevingswet, etc. Tevens over de stand van zaken omtrent bomenbeheer bij Provincie, gemeenten en terreinbeheerders. Informatie betr. bomen, bossen, terreinbeheer, ziekten en plagen. BSA verzorgt geen gedrukte nieuwsbrieven of een tijdschrift. Wel worden sympathisanten en donateurs met enige regelmaat digitaal op de hoogte gehouden. Tevens plaatst en deelt de BSA regelmatig berichten op Twitter. Dit is een snelle manier om op actualiteiten te reageren en nieuwsberichten te verspreiden.

Ook het landelijke Bomenkapmeldpunt: https://www.bomenkapmeldpunt.nl is onderdeel van de BSA. Deze website heeft als doel een overzicht te krijgen van wat er op landelijk niveau gebeurt met betrekking tot bomenkap. Het verschilt nogal zowel per provincie en gemeente hoe er met kap wordt omgegaan. Het bleek bijv. dat veel gemeenten en provincies geen overzicht bijhouden van aantallen bomen die jaarlijks verdwijnen, en/of hoeveel er wordt herplant. Het blijkt aan onze Stichting te bewijzen hoeveel er wordt gekapt. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland. Door journalisten wordt vaak naar voorbeelden gevraagd en wij hopen op deze manier daar een steentje aan bij te dragen door voorbeelden aan te geven. Deze website heeft gemiddeld 50.000 bezoekers per jaar.

Ad 2. Inkomsten en uitgaven:

De BSA is een vrijwilligersorganisatie, waarbij het bestuur en de andere contactpersonen hun vrije tijd inzetten om bomen te beschermen en te communiceren over het belang van bomen. Alle vrijwilligers zijn onbezoldigd en ontvangen alleen onkostenvergoeding voor aantoonbaar gemaakt kosten in het belang van de BSA. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vanuit eigen huis. Er zijn geen huisvestingskosten. Overige betalingen aan derden vindt u aan het einde van dit Beleidsplan. 

Elk jaar maakt de penningmeester een jaarrekening op. Deze wordt door de andere bestuursleden goedgekeurd. De BSA financiert haar activiteiten grotendeels uit de kleine en meestal niet periodieke bijdragen van haar donateurs of andere begunstigers. (Wij vragen geen jaarlijkse bijdrage van onze donateurs en sympathisanten, maar geven er de voorkeur aan bij incidentele gevallen zoals bijv. juridische kosten m.b.t. een beroepszaak een beroep te doen op deze achterban).

Bestemming liquidatiesaldo:

In verband met de ANBI-status is het van belang om te vermelden wat er na een eventuele ontbinding met het vermogen van de stichting gebeurt. De statuten bepalen dat het batig saldo zal worden bestemd voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling waarvan het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.

Ad 3. Puntsgewijze opsomming van activiteiten

De activiteiten voor 2022-2025;

           Het adviseren over, en het stimuleren tot, behoud van bestaande bomen en het her- en aanplanten van bomen en struiken;

           Voorlichting aan particulieren inzake bezwaar- en beroepsprocedures;

            Betrokkenheid bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen en andere houtachtige gewassen, met een adviserende rol daarin;

           Het bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit, door bijv. gemeenten, provincie en Waterschap te bewegen minder te maaien in bermen en langs oevers. (Dit kan bijv. bijdragen tot vermindering van aanwezigheid van de eikenprocessierups).

           Het stimuleren van registratie van bijzondere/ monumentale bomen en het bevorderen van specifiek beschermend beleid ten aanzien van deze bomen;

           Het stimuleren van een actief bomenbeschermingsbeleid bij de plaatselijke en provinciale overheid in de Achterhoek en omgeving (zoals Liemers; diverse gemeenten in het zuiden van de Achterhoek loggen zowel in de Achterhoek als de Liemers).

           Communicatieweblog, Bomenkapmeldpunt en sociale media;

           Het ondersteunen en verstrekken van informatie aan individuen of (buurt-) groepen die het niet eens zijn met plannen tot kap door gemeente of provincie;

           Het zonodig voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen, bij dreigende kap in het bijzonder. En voor andere houtachtige gewassen die deel uitmaken van hakhout, een houtwal, singel of steilrand; een grotere (lint)begroeiing, en beplanting van een bosplantsoen, een struweel of heg;

           Het stimuleren van de aandacht en waardering voor bomen, door voorlichting en het organiseren van activiteiten;

           Het organiseren van lezingen en excursies;

           Structureel overleg verder op te bouwen met de diverse gemeenten in de Achterhoek en met de Provincie;

           Samenwerking met gelijkgestemde organisaties, zoals de Gelderse Natuur en Milieu Federatie/ GNMF; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap; de (landelijke) Bomenstichting; het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming; Bomenstichting Den Haag; Bomenstichting Zutphen; De Bomenridders Rotterdam; Bomenridders Groningen; Werkgroep Bomen Groningen; Bomenridders Leeuwarden; Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart/ Brabant; Stichting Schoorlse Bos moet blijven; Stichting De Woudreus Drenthe; Utrechtse Bomenstichting; Stichting Achterhoek Weer Mooi; Stichting Mooi Groenlo, Stichting Mooi Lochem; Stichting Natuur & Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep "De Oude IJsselstreek"; Stichting Natuurlijk Achterhoek; Stichting Bossche Milieugroep; Stichting Beat the Carbon; Groen Natuurlijk: Vogelwerkgroep; Bomenkapmeldpunt; Boommarterwerkgroep en het Meldpunt Vleermuizen.


Financieel overzicht 2021      Bomenstichting Achterhoek

Inkomsten: 

 

Saldo 01-01-2021

2441,50

Donaties

305,00

 

    2746,50

Uitgaven:

Bankkosten

151,97

Contributies, donaties

150,00

Paskosten

20,00

Bijdrage meldpunt Bomenkap

280,00

Secretariaatskosten

107,76

 

        709,73

Saldo 31-12-2021

2036,77

 

   2746,50