donderdag 26 april 2018

Stand van Zaken bosbeheer Slangenburg door Staatsbosbeheer

Op 25 april werd de volgende update aan de achterban van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (CMKS) verzonden:


Beste sympathisanten en belangstellenden,

Graag houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de Slangenburg met betrekking tot het bosbeheer.

Laanbomen
Staatsbosbeheer (SBB) is bezig met een plan voor het onderhoud van de laanbomen op de Slangenburg. Wij hebben nog geen concrete plannen kunnen inzien maar willen wel dat deze tijdig beschikbaar komen zodat wij ook een eigen visie kunnen ontwikkelen. Wij werden deze winter reeds overvallen door de kap van ruim 60 laanbomen waarover wij niet waren ingelicht. SBB betreurt dit maar geeft aan dat zij zelf ook werden verrast door de slechte staat van de bomen.

Herplant
Op boomplantdag heeft SBB op een perceel aan de IJzevoordseweg enkele 100en beuken in laten planten. Het Comité juicht deze actie van harte toe en blijft aandringen op herplant op ook andere percelen aangezien de natuurlijke verjonging zeer traag op gang komt.
In de communicatie met Staatsbosbeheer is altijd aangegeven dat er bij uitblijven van natuurlijke verjonging na 3 jaar herplant zou worden. Tevens verkondigde Staatsbosbeheer In de Gelderlander van 6 april 2017 dat er nog dit seizoen  inlandse eiken en lindes geplant zouden worden. Dat is tot op heden niet gebeurt en er zijn hiervoor ook geen plannen. Dat Staatsbosbeheer niet alleen naar ons maar ook naar de pers toe een verkeerde voorstelling van zaken geeft vinden wij zeer kwalijk. Wij hebben hen hier op aangesproken omdat we vinden dat zij hun beloftes dienen na te komen, zeker als deze in een groot regionaal dagblad worden gedaan. De tijdslimiet voor herplant is nu volgens de richtlijnen van het FSC verschoven naar 6 jaar. SBB hanteert het FSC certificaat voor duurzaam bosbeheer. Greenpeace heeft zich onlangs terug getrokken uit het FSC omdat zij vonden dat de duurzaamheid van het beheer niet voldoende gewaarborgd is. Dit werpt een nieuw licht op het door SBB zo hoog aangeschreven keurmerk.

Storm
De januari storm heeft veel ravage aangericht in het bos. Tientallen bomen zijn omgewaaid. Bomen die jarenlang beschermd werden door andere bomen zijn door de bomenkap van 2015 plots alleen komen te staan en bleken niet opgewassen tegen het natuurgeweld. Zo zijn vele zaadbomen, bomen die zijn achtergebleven op kaalgekapte percelen om daar voor natuurlijke verjonging te zorgen, tegen de vlakte gegaan. Weer een argument om uiterst behoedzaam om te gaan met bomenkap.

Monitoring
In samenwerking met SBB gaan wij de monitoring van de uitgezette piket kwadraten aan de Stadse Dijk weer oppakken. Dit project om samen de ontwikkeling van natuurlijke verjonging in kaart te brengen lag enige tijd stil ivm ziekte bij SBB maar is nu, na lang aandringen van onze kant, weer nieuw leven ingeblazen.

Blessen
Momenteel worden er op het landgoed weer bomen geblest (gemerkt). Oranje stip  is kappen, blauwe stip  is behouden. Deze bomen worden reeds geblest voor het kapseizoen 2019/2020.

Krantenartikel
Onlangs werd het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg genoemd in een krantenartikel over actievoerende boombeschermers. https://www.gelderlander.nl/achterhoek/intimidatie-en-bedreiging-bij-strijd-om-de-bomen-in-de-achterhoek~a81232b8/ .Wij namen deel aan het gesprek omdat we waren geïnformeerd dat het zou gaan over de bomenkap in de Achterhoek in het algemeen maar het bleek zich toe te spitsen op militante wijze van actievoeren. Zoals in het artikel wordt vermeld distantiëren wij ons van geweldadige acties. Andere bomengroepen als Kappen Nou en Bomenstichting Achterhoek bestaan ook uit betrokken burgers met hart voor de natuur die zich niet herkennen in het beeld dat wordt geschetst. Bij navraag heeft Staatsbosbeheer ons laten weten dat ook zij verkeerd geciteerd zijn. Zij hebben het Comité nooit als agressief betiteld. Wat wij vooral missen in dit artikel is de toename van houtkap vaak onder bedenkelijke omstandigheden en zonder inspraak waardoor ons mooie Achterhoekse landschap bedreigd wordt.

Kastanjes IJzevoorde
Grenzend aan de Slangenburg langs een met berken omzoomde weg ligt het pittoreske schooltje van IJzevoorde met zijn door prachtige kastanjebomen beschaduwde schoolplein. De gemeente is van plan om 5 van deze kastanjebomen te kappen om een rotonde aan te leggen waar ouders hun kinderen kunnen afzetten voor school. Ondertussen zijn er al 7 berken verwijderd. Er is geen inspraak geweest van omwonenden en er is een rapport overlegd dat de bomen in slechte conditie zouden zijn. Dit bleek bij een tweede onderzoek door een deskundige echter reuze mee te vallen. De gemeente heeft daarmee een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Ondertussen is er bezwaar aangetekend door de Bomenstichting Achterhoek en enkele buurtbewoners die een alternatieve oplossing weten voor het parkeerprobleem dat zich trouwens slechts 2x daags een kwartier voordoet. Het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg verklaart zich solidair met de buurtbewoners die een boom besparende oplossing verkiezen. Medestanders met ideeën of steunbetuigingen kunnen zich melden bij Hildegard Bosma (h.f.w.bosma@gmail.com).


In de update van april vermeldden wij dat Staatsbosbeheer zijn belofte voor herplant aan de Stadsheidedijk, gedaan in de Gelderlander van 6 april 2017, niet is nagekomen. Wij hebben hen hier op aangesproken en na enig aandringen zijn we tot een regeling gekomen. In het najaar gaan we met een onafhankelijke bosbouwkundige het perceel opnieuw beoordelen. Als er dan sprake is van achterblijvende verjonging zal SBB een herplantplan opstellen. Het klinkt als een fair plan en wij zijn hiermee dan ook akkoord gegaan.

Tot zover. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg