zondag 15 april 2018

Reactie van Werkgroep Kappen Nou op artikel in de Gelderlander aan B&W en raadsleden Oude IJsselstreek

Reactie Kappen Nou naar B&W en raadsleden Oude IJsselstreek:
(Zie ook reactie aan de Gelderlander: https://bit.ly/2Hrjcoe)
Silvolde, 15 april 2018                                                                                                                
Geachte Burgemeester van Dijk, geachte wethouder Sluiter, geachte leden van de Raad,
Op zaterdag 14 april verscheen een artikel in de Gelderlander waarin Kappen Nou behoorlijk wat beschuldigingen over zich heen krijgt. In de papieren krant heet het stuk nog “de strijd om de bomen verhard”, in de online versie gaat het artikel inhoudelijk nog een stuk verder met haar beschuldigingen en is de kop “Intimidatie en bedreiging bij strijd om de bomen in de Achterhoek”.
De journalist die het artikel heeft geschreven, heeft een aantal weken geleden een aantal organisaties uit de Achterhoek geïnterviewd. Kappen Nou was één van de uitgenodigde partijen en het interview zou gaan over de zorgen over de grote aantallen bomen die overal in de Achterhoek gekapt worden en de aantasting van het Achterhoeks coulisselandschap.  Van Kappen Nou was er één persoon aanwezig bij het interview en werd het als snel duidelijk dat de journalist  met name Kappen Nou op de korrel had. Er worden in het artikel beschuldigingen geuit die iedere grond missen. Alle aanwezige partijen inclusief Kappen Nou zullen de Gelderlander en deze journalist hierop aanspreken.
Er is vrijheid van meningsuiting, dus de heer Sluiter, de heer van Dijk, de heer Westerhof en de firma Bullée mogen verklaren wat hun mening is. Wederhoor is hier echter niet toegepast, deze journalist heeft zich niet bij ons gemeld voor een weerwoord. Voor hem volstaat het om de enige aanwezige van Kappen Nou te laten zeggen dat zij hier niet verantwoordelijk voor is, maar de teneur van het artikel is dat Kappen Nou zich bezig houdt met bedreigingen en uitschelden van mensen die gewoon hun werk doen. Waarin wij als Kappen Nou echter het meest teleurgesteld zijn is dat de burgemeester en wethouder van onze eigen gemeente dit beeld van Kappen Nou bevestigen en ons mede in een kwaad daglicht stellen.
De andere kant van het gelijk is:
Kappen Nou spant zich sinds 2014 in voor het behoud van de 901 laanbomen en voor een bomenbeleid in onze gemeente. Tussen 2014 en 2018 heeft de gemeente verschillende toezeggingen gedaan, maar er nog niet één van waargemaakt.
In februari  2017 heeft de gemeente een persbericht uitgebracht waarin staat dat de gemeente vooralsnog zal stoppen met het kappen van bomen langs openbare wegen. De gemeente zou vanaf die datum alleen regulier onderhoud uitvoeren, tenzij de veiligheid in het geding komt. Kappen Nou constateert dat het afgelopen jaar en 3 maanden volgens de gemeente Oude IJsselstreek honderden keren de veiligheid in het geding is geweest, want ondanks de toezegging van de gemeente gaat het kappen van laanbomen gewoon door, zowel langs doorgaande wegen als zandpaden.
Een recent voorbeeld, blijkbaar mede aanleiding voor het artikel in de krant, is de kap van een aantal eiken aan de Toldijk, onderdeel van de 901 laanbomen waar wij ons voor inspannen. De gemeente is van ons streven al bijna 4 jaar op de hoogte, maar heeft niet de moeite genomen ons van de kap aan de Toldijk op de hoogte te brengen. Bovendien is het sinds enkele jaren gemeentebeleid om aanwonenden niet via brief of mail van voorgenomen kap op de hoogte te brengen. De paniek die derhalve ontstond toen ’s ochtends de bomen gestipt werden, direct gevolgd door het zagen, schrijven wij geheel op het conto van de gemeente Oude IJsselstreek, die nul communicatie betracht.
Direct nadat de consternatie aan de Toldijk ontstond is ondergetekende en lid van Kappen Nou naar het gemeentehuis gegaan, om te COMMUNICEREN met de verantwoordelijke ambtenaar én wethouder Sluiter. Wij vinden het stuitend om in de krant te lezen dat de gemeente ‘vroeger normaal in gesprek was met de Bomenstichting’ maar dit kennelijk sinds de komst van Kappen Nou niet meer zo is. Onze mails en gesprekken van de afgelopen 4 jaar, de rondgang door ons georganiseerd met belanghebbenden en wethouder en deskundigen, de rapporten van beide zijden opgesteld door deskundigen, de inspraakavond in de raadsrotonde, de door ons georganiseerde petitie, onze brieven aan B&W en raadsleden,  de gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren, de door ons georganiseerde avond voor de raadsleden,  zijn dit dan allemaal ‘harde acties’ van onze kant die zorgen voor een ‘grimmige sfeer’? Hoe wethouder Sluiter over ons denkt deelt hij wel met de krant maar niet met Kappen Nou in alle gesprekken die wij gevoerd hebben, ook niet toen ik op 26 februari verheldering vroeg over de kap aan de Toldijk.  Wij zijn verbijsterd, is dit wat de gemeente Oude IJsselstreek verstaat onder open communicatie?
Wij hopen dat B&W en raadsleden óók verbijsterd zijn om te horen dat de firma Bullee op het punt stond bomen om te zagen aan de Toldijk waarvoor géén vergunning was afgegeven. De verantwoordelijke ambtenaar op het gemeentehuis heeft dan ook direct de kap stopgezet. Achteraf heeft één van de aanwonenden (van Natuurlijk Buiten) voor elkaar gekregen dat 2 mooie grote eiken niet gekapt worden. In overleg met gemeente is besloten om bomen te laten staan om het verkeer te remmen, aangezien er nogal hard gereden wordt op deze weg en er regelmatig ongelukken plaatsvinden. Als Kappen Nou constateren wij dat het dus vrij simpel anders kan en bomen dan wél kunnen blijven staan. Waarom is dit niet altijd het uitgangspunt van de gemeente en moeten burgers hierin het voortouw nemen om de gemeente op alternatieven te wijzen?
Terugkomend op het persbericht van B&W Oude IJsselstreek van 23 februari 2017 waarin staat: Tot het inwerkingtreden van het nieuwe beheersplan wordt aan laanbomen alleen het noodzakelijke beheer uitgevoerd (controle, wettelijk verplichte opsnoeihoogte, voorkomen van gevaarlijke situaties t.g.v. bijvoorbeeld ziekten, stormschade, dood hout etc.), vraagt Kappen Nou van gemeente Oude IJsselstreek ten aanzien van alle laanbomen gekapt tussen 23 februari 2017 tot heden de verslaglegging en onderbouwing op zoals vastgelegd in het Bomenbeheerplan 2009-2018. Specifiek ontvangen wij graag de verslaglegging van boomcontroles en de onderbouwing van verhoogd risico door een erkend boomtechnisch adviesbureau, dit hoort bij de zorgplicht die de gemeente heeft voor de bomen in onze gemeente. Als u het nodig vindt dat wij voor het ontvangen van deze informatie een WOB verzoek indienen dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Tot slot: burgemeester van Dijk stelt in het artikel: “voor beleid moet je op het gemeentehuis zijn.”
Hij heeft gelijk. Maar dan moet er wél beleid zijn en dan moet er wél over gecommuniceerd worden. De leden van Kappen Nou vinden het teleurstellend lang duren voor er nieuw beleid geschreven is. Wij wachten ook nog steeds op een uitnodiging voor de inspraakronde. Zorgvuldig werken is prima, maar geen enkele andere gemeente doet er zo lang over en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het ontbreken van fatsoenlijk beleid de gemeente vooralsnog  goed uitkomt. B&W, raad en raadsleden, u draagt allemaal bij aan dit lang slepende ‘bomendossier’, steek a.u.b. de hand in eigen boezem. In afwachting van uw reactie,
Namens werkgroep Kappen Nou,
Anne-Marie Martens