zondag 23 juni 2019

Provincies kappen zonder visie voor lanen en singels

Door Leffert Oldenkamp: adviseur bosbeheer, duurzaamheid en milieu.

De grote makke is dat er al decennia lang geen gedegen landelijke of provinciale lange termijn visie voor lanen en singels is gemaakt. Zo al wel is getracht dat te doen, dan betrof het facetten en dan met de insteek van een toevallige zogenaamde deskundige.
In de 60 en 70er jaren van de vorige eeuw werd daar nog wel aan gewerkt.
Structuur van het geheel, verjonging, aanpassing op basis van voortschrijdend inzicht op vele terreinen (o.a. verkeersveiligheid) benutting van hout en andere functies en diensten van beplantingen… ga maar door.
Een landschapsontwikkelingsplan met visie op nuttige en hinderlijke functies van bomen is er niet meer.

Het zijn uitsluitend vormgeving en hinderlijke aspecten die het beeld gingen bepalen. Tekentafel werk.
Biodiversiteit is ook als containerbegrip op kaarten gekomen, maar biodiversiteit heeft een basis nodig (boomsoorten, groeiplaatsen, leeftijden…). Uitsluitend een vlek met aanduiding biodiversiteit is niet voldoende.

Kortom modegrillen zonder aandacht voor de feitelijke betekenis van lanen en singels.
Het meest dramatisch speelt dat bij de populier die voorheen vaak ons landschap bepaalde. Er was een bloeiende verwerking van populierenhout. Voor het platteland van grote betekenis. Verdwenen! Begint weer mondjesmaat op te komen.

Maar het geldt ook voor andere boomsoorten. Kijk naar de jaarlijkse houtveiling met grote betekenis van waardevol eikenhout.
Lanen met eiken in diverse leeftijdsklassen die de toekomstige behoefte aan eikenhout zouden moeten dekken zijn er onvoldoende.

Daarom is het kappen zonder goede reden van wat we nog hebben zo dramatisch.
Dat elke boom een geweldige betekenis heeft voor van alles behoeft verder geen betoog.
Meest bizar is verder nog dat het kappen van waardevolle lanen ook vaak wordt gedaan om 
de biomassa ovens te vullen.

Het is dus niet gek dat er zo veel protesten zijn tegen het kappen van wat ons nog rest… 


De N319: Provincie Gelderland wil 343 bomen kappen
waarvan 320 gezonde exemplaren!!