vrijdag 17 maart 2017

Brief aan de Raad gemeente Bronckhorst

Van een bewoner in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kregen wij kopie van zijn brief aan de Raad van de gemeente Bronckhorst m.b.t het bomenbeleidsplan. 

15 maart 2017

Beste Raadsleden,

Vanmorgen zag ik via internet de behandeling van het bomenbeleidsplan in de commissievergadering van gisteravond.
Door een aantal commissieleden werden goede vragen gesteld en ik vond het verhaal van de heer Remerie sterk en erg goed onderbouwd. (Zie http://bit.ly/2mO3Wqc)
Ik merk dat er kennis ontbreekt bij beleidsbepalers en dat er aan bewustwording nog veel moet gebeuren.  Daarom wijd ik er ook nog maar een mail aan.

Individueel of geheel
Een groot gedeelte ging over markante en individuele bomen, maar wat de heer Remerie ook betoogde, is dat er vooral gekeken moet worden naar het geheel. Het is een ecosysteem. Als je een onderdeeltje verwijdert, heeft het gevolgen voor het systeem. Het systeem is gebaat bij een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Behalve door de Bomenstichting Achterhoek ingebracht tijdens de klankbordgroepvergaderingen, kwam dit echter bij niemand ter sprake.
Diversiteit van landschap is aardig, maar daarbinnen is er onvoldoende diversiteit.  En het aantal bomen zal daarnaast zeker verminderen door de schaalvergroting en verkaveling van gronden. Dat gebeurt al dagelijks.
Als het bomenbeleidsplan wordt vastgesteld heeft dat grote gevolgen voor het ecosysteem, dat overigens inmiddels al vrij zwak is door de ontwikkeling van het landschap van de afgelopen eeuw.
Daarbij moet er ook aandacht zijn voor structuren en het verbinden van natuurterreinen. Hoe klein ze ook zijn, ze worden individueel sterker door ze te verbinden.
En zoals mevrouw Ter Braak wijs opmerkte: "Kwantiteit is ook een kwaliteit". We kunnen wel kijken naar soorten, maar veel bomen maken een bos en dat heeft een andere belevingswaarde en ecologische waarde dan een solitaire boom. Kortom het één sluit het ander niet uit en dat is juist wat men wil in het beleidsplan. Uitsluiten. Een soort vreemde bomendiscriminatie.

Het Bomenbeleidsplan wordt intussen allang uitgevoerd
Vorig jaar zijn in de Meuhoek essen verplaatst die er al een jaar of 15 stonden en vervangen door elzen. Het landschap wordt er nou niet bepaald afwisselender van en de biodiversiteit armer. De els is blijkbaar belangrijker dan de es en ik snap helemaal waarom het Bomenbeleidsplan in razend tempo moet worden doorgedrukt. Om dit allemaal op grote schaal mogelijk te maken, ook voor grote bomen die dan niet binnen een bepaald landschapsbeeld "horen".
Clubs als 't Onderholt en StAM hebben een grote subsidiepotjes-afhankelijkheid en raakvlakken met de gemeente. Daarnaast drukken ze wel een belangrijke stempel op het beleid, door stemrecht te krijgen in de klankbordgroep. Tegenstemmen van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst(BBB) en de Bomenstichting Achterhoek met een grote achterban uit de samenleving zouden zwaarder moeten wegen, zoals de voorzitter van de BBB, dhr. Van der Jagt terecht opmerkte.
Afgelopen week zijn gezonde, grote bomen gekapt die ruimte moesten maken voor elzen in de Meuhoek. Jammer voor de biodiversiteit en de ecologische waarde van deze oude bomen. En dit notabene in een Ecologische VerbindingsZone die in de jaren '60 is aangelegd en eind jaren '90 tijdens de ruilverkaveling Halle-Wolfersveen is uitgebreid en aangemerkt als EVZ met een bijzondere verplichting, door deze in stand te houden. Dat versta ik ook onder de diversiteit. Dit moet in de toekomst voorkomen worden, maar zal door het vaststellen van het bomenbeleidsplan alleen maar vaker voorkomen.
Onderhoud
Een deel van deze zone (4500 m2) is in mijn bezit en ik beheer het daar ook volgens oude afspraken, zonder grote onderhoudsingrepen toe te passen, zoals het vellen van houtopstanden. En zonder 1 cent subsidie omdat ik een principieel standpunt heb, dat een landbouwer een bepaald percentage van zijn grond als natuurterrein moet hebben ingericht als compensatie. Maar dat is een landelijke discussie.
Het vellen van houtopstanden gebeurt steeds vaker enis funest voor het ecosysteem. Je krijgt immers geen oud en dood hout wanneer je om de 10 jaar een houtsingel compleet afzet. Ook over de wijze van onderhoud was er te weinig aandacht, vond ik. Bovendien krijg je steeds minder markante bomen als je continu vervangt en verjongt.
Door Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt werd gezegd dat het afzetten van hout goed is voor vogels, maar dat is niet helemaal waar. Het is voor vogels namelijk belangrijk om oud hout en dood hout ter beschikking te hebben voor voedsel (larven, insecten). Het best is een gevarieerd landschap van jong, oud en dood hout.
Het afzetten van houtopstanden kan wel verantwoord, maar dan moeten er overstaanders blijven en genoeg oud hout in de buurt staan. Ook geen grote oppervlakten in één keer afzetten, zodat je van een hoog voedselaanbod naar nul gaat.
Logica van vervanging van bomen
In een landschap als de Meuhoek komen wilgen en essen altijd al voor en je vindt ze terug in de oude structuren. Ik heb een aantal wilgen en essen langs een oude akker die rond de 70 jaar oud zijn. Een wilg is aan het einde van zijn latijn en die laat ik afsterven. Er zit een specht in. Als ik mijn perceel verkoop, is de kans groot dat deze oude bomen gekapt zullen worden.
Een deskundige heeft vrijdag gekeken naar de bodemkaart van de Meuhoek. Daar heb je al 3 bodemsoorten op 1 km2 waar van nature tientallen verschillende boomsoorten voorkomen. Als je de bouwvoor verwijderd, slaat het vanzelf op. Als ik dan zie welke soorten er maar voor terug mogen komen volgens het bomenbeleidsplan, dan is dat een verarming en in het geheel geen vergroting van biodiversiteit zoals wethouder Seesing beweerde in de commissievergadering. Hij verwarde het aantal diverse gebieden, maar dat heeft niks met biodiversiteit te maken.
Hoe verder? Samenwerken en kennis delen om zo tot nieuw beleid komen
Elke gemeente in de Achterhoek kampt met dezelfde problemen op dit gebied en samenwerking zou ik aanbevelen. Ik zou me voor kunnen stellen dat groene handhaving ook straks regionaal door de Omgevingsdienst uitgevoerd gaat worden. Als het beleid dan wordt afgestemd met andere plattelandsgemeenten in de regio, is dat een verbeteringsslag qua efficiency en kwaliteit.
Als ik een aantal gemeenten in de Achterhoekvergelijk, dan komt Berkelland goed uit de bus qua doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en ecologisch beheer en kan zij als voorbeeld dienen en dat wil ze ook. Berkelland heeft 90 ha aan gronden die door particulieren en boeren in gebruik zijn genomen. Te goeder trouw of te kwader trouw. O.a. wegbermen en bosranden. 60 ha hiervan kan zonder al teveel juridische procedures terug worden genomen omdat verjaring in deze gevallen niet van toepassing is. Deze 60 ha gaat de gemeente ecologisch beheren.
Wethouder Seesing zei dat men in Bronckhorst nog niet toe was aan op een visie op ecologie/biodiversiteit, maar het zou goed zijn als het in een keer worden meegenomen. Neem bijvoorbeeld de tijd voor een kwalitatief hoogstaand rapport en schakel deskundigen in die het geheel in ogenschouw nemen.


Ik heb begrepen dat er binnenkort ambtelijk overleg gevoerd gaat worden op dit terrein tussen de Achterhoekse gemeenten waarin onder meer het beleid van Berkelland ter sprake komt als blauwdruk voor de Achterhoek. Dat houdt ook in het vastleggen van groenstructuren in bestemmingsplannen en deze te beschermen door te handhaven.
Berkelland heeft 70 handhavingszaken lopen op groen. Dat is enorm veel en geen leuke opdracht, maar door duidelijk grenzen te stellen stel je een voorbeeld en voorkom je dergelijke aantallen in de toekomst. Het spreekt zich namelijk rond.
Goede beleidsvaststelling en communicatie waaraan onderhoud moet worden voldoen is belangrijk. Bijvoorbeeld dat het afzetten van houtopstanden alleen mogelijk is met behoud van overstaanders en voldoende afwisseling van oud en jong. Takken en dood hout laten liggen. Voor Staatsbosbeheer is dat zelfs een afspraak met de aannemer. Die moet dode bomen laten staan en dood hout laten liggen. Volgens mij is een vergunningplicht voor onderhoud niet nodig maar als je maar communiceert dat er gecontroleerd kan gaan worden na een melding of toevallige constatering van verkeerd onderhoud en dat er dan afspraken gemaakt kunnen worden voor herstel en herplant.
Samenvattend zou ik graag willen zien dat u zich buigt over de volgende punten:
1. Het opnemen van beleid voor het ecologisch verantwoord onderhoud van bomen en houtopstanden, als onderdeel van het bomenbeleidsplan (dit hoort niet in een uitvoeringsplan, maar is beleid);
2. Samenwerken met naastgelegen gemeenten en afstemmen beleid. Op dit moment mag een berk in de ene gemeente niet zonder vergunning worden gekapt, en 50 m. verderop mag het wel.
3. Het idee van een beperkt aantal soorten bomen per landschapstype loslaten;
4. Het inschakelen van kennis op breed gebied. Niet alleen bomenkennis, maar ook op zijn minst een ecoloog inschakelen. Deze keer was het vooral de inzet van hobbyisten, lobbyisten en belanghebbenden;
5. Versterken van landschapselementen en natuurterreinen door deze te verbinden en de biodiversiteit te verhogen. Hierbij moeten landgoedeigenaren die een goed onderbouwd plan hebben en deze met eigen geld willen bekostigen, worden gesteund door de gemeente en niet tegengewerkt. 

Ik wens u veel wijsheid toe en hoop dat de raad dit bomenbeleidsplan van tafel veegt.

Met vriendelijke groet,
René Tuenter
Varsseveldseweg 7A
7025 DW Halle
(o.a. bevlogen natuurliefhebber, landbouwer en eigenaar klein natuurterrein en in die zin een betrokkene).